تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي دکتري

دانشکده زبانهاي خارجي

رشته زبان انگليسي

گرايش آموزش زبان انگليسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مروري بر آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه : ارزيابي دوره هاي آموزشي انگليسي براي اهداف ويژه آکادميک در ايران

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

محمودرضا عطائي

79.4.29

1

استفاده از استراتژيهاي يادگيري زبان دوم از يکسو و هوش و درک مطلب در زبان دوم زبان آموزان

دکتر منصور کوشا

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

رامين اکبري

79.12.8

2

نقش شفاف سازي مفاهيم ذهني دردرك وتوليد اصطلاحات مجازي زبان انگليسي

دکتر منصور کوش دکتر هوشنگ طالبي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

حسين وحيد دستجردي

80.4.18

3

يادگيري افعال دو مفعولي در زبان انگليسي

دکتر منيژه يوحنايي

دکتر محمدحسن تحريريان

حميده معرفت

80.4.18

4

مشخصات يك مدل واقعي براي پردازش و سازماندهي واژگان زبان دوم

دکتر اکبر افقري

دکتر محمدحسن تحريريان

رضا بيريا

80.6.-

5

الگوهاي مشکلات فراگيران پيشرفته ايراني با همنشيني واژگان انگليسي

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر منصور کوشا

عباسعلي زارعي

81.4.13

6

جايگاه فرهنگ در مدلهاي آموزش زبان: ارزيابي مقوله فرهنگ در برنامه آموزش زبان انگليسي مقطع دبيرستان در ايران

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

محمد علي اکبري

81.4.17

7

آموزش زبان انگليسي با استفاده از متون محتوايي: رويكرد هوش چند گانه

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر محمدحسن تحريريان

هادي فرجامي

81.4.17

8

مطالعه رشد فرايندهاي درك مطلب و فراشناخت در دانشجويان ايراني رشته مهندسي: روش ساختگرايي در برابر روش انتقالي دانش

دکتر منصور کوشا

دکتر اکبر افقري

غلامرضا زارعي

81.8.7

9

تاثير و راهکارهاي نگارش و شيوه ي تدريس مبتني بر genre بر عملکرد دانشجويان در نگارش به زبان انگليسي به عنوان زبان خارجي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر محمدحسن تحريريان

عباس زارعي تجره

82.12.4

10

نظريه پردازي در آموزش زبان از طريق كامپيوتر: بررسي رويكردهاي رفتار گرا، تلفيقي، و ارتباطي به آموزش زبان از طريق كامپيوتر دکتر محمدحسن تحريريان دکتر اکبر افقري غلامرضا برزگر 82.12.7

11

پژوهشي مجدد در مورد سازة روايي آزمون هاي خواندن و درک مطلب انگليسي براي اهداف ويژه

دکتر محمدحسن تحريريان

دکتر اکبر افقري

منصور توکلي

82.12.24

12

تجزيه و تحليل گفتمان کتب آموزش زبان انگليسي داخلي و خارجي از نظر ايدئولوژي

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر منصور کوشا

سعيد تاکي

83.4.15

13

تاثير روش هاي ضمني آشكار (FonF) در فراگيري ساختارهاي نحوي با مقايسه با فراگيري نشانه هاي واژك هاي صرفي زبان انگليسي به وسيله فراگيران بزرگسال فارسي زبان

دکتر محمدرضا طالبي نژاد

دکتر منيژه يوحنايي

مسعود رحيمي دومکاني

84.2.27

14
کيفيت محتواي فرهنگي از ديدگاه انگليسي به عنوان يک زبان بين المللي در ايران دکتر محمدحسن تحريريان دکتر محمدرضا طالبي نژاد آرام رضا صادقي 84.12.8 15
بررسي تطببقي سباق چکبده انگلبسي پابان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد: تنوع در رشته ها و فرهنگها دکتر محمدحسن تحريريان دکتر حسين وحيد دستجردي علي رضا جليلي فر 85.3.29 16
تاثير آزمونهاي جايگزين روي پيشرفت درك متن و توانايي نوشتن دانشجويان دکتر منصور توکلي دکتر اکبر افقري هوشنگ خوش سيما 85.6.8 17
تاثيرشيوه ي داده محور (DDL) بر آموزش ويادگيري با همايي حروف اضافه زبان انگليسي به فراگيران ايراني رشته زبان انگليسي دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر منصور کوشا علي اکبر جعفرپور بروجني 85.6.8 18
بررسي انتقادي گفتمان روزنامه هاي انگليسي دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر منصور کوشا محمدرضا شمس 85.7.12 19
بررسي ارتباط بين فراگيري خوشه اي ويژگيهاي نحو- پارامترهاي فاعل اجباري/ تهي و سطوح بسندکي در زبان انگليسي به عنوان زبان دوم دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر منيژه يوحنايي مسعود خليلي ثابت 85.11.16 20
تاثير بكارگيري استرات‍‍‍‍زي مفاهيم ذهني (concept mapping) بر نگارش انگليسي و بر خود تنظيمي (self-regulation) فراگيران ايراني رشته زبان انگليسي دکتر اکبر افقري دکتر محمدرضا طالبي نژاد گيتي موسي پورنگاري 85.12.20 21
رواني مفاهيم و توانش استعاري در زبان دوم دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر محمدرضا طالبي نژاد محمود هاشميان 86.3.22 22
بررسي ميزان درک و لذت زبان آموزان از طنز کلامي دکتر محمدحسن تحريريان دکتر اکبر افقري حميد علامي 86.4.4 23
فراگيري پارامترهاي زبان انگليسي به عنوان زبان دوم و سوم توسط گويش وران عربي- فارسي و فارسي دکتر احمد معين زاده دکتر منصوره زرکوب دکتر منيژه يوحنايي زهره گوني بندشوشتري 86.4.6 24
نحوه انتخاب راهبردهاي يادگيري واژگان تخصصي و غير تخصصي توسط زبان آموزان در محيط هاي يادگيري زبان تخصصي دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر محمدحسن تحريريان زهرا اکبري 86.7.23 25
بررسي عملكرد افتراقي سؤالات آزمون زبان تخصصي در کنکور سراسري: تاثير جنسيت و رشتة تحصيلي دکتر سعيد کتابي دکتر حسين براتي عليرضا احمدي 86.11.1 26
نياز سنجي دانشجويان به انگليسي با اهداف ويژه: دانشجويان پرستاري و مامائي دکتر زهره کسائيان دکتر محمدحسن تحريريان گلنار مزدايسنا 86.12.6 27
بررسي و مقايسه‌ي عملكرد دانشجويان فارسي‌زبان در تشخيص ساختارهاي معرفه دکتر حسين وحيد دستجردي دکتر محمدحسن تحريريان فريبا مبيني 86.12.15 28
بررسي مقابله اي بين فرهنگي بخش هاي مقدمه و بحث مقالات پژوهشي زبانشناسي کاربردي دکتر منصور توکلي دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد دکتر زهره کسائيان زهرا اميريان 87.4.11 29
فراگيري بين زباني ساختارهاي زماني و مجهول از ديدگاه دستور زبان زايشي با تأکيد بر تغيير پذيري دانش واژگاني دکتر حسين براتي دکتر منيژه يوحنايي رضا خاني 87.4.12 30
كاركرد توجه به برون داد در ايجاد توجه و فراگيري ساختارهاي بلاغي پاراگراف‌هاي مقابله اي و مقايسه اي در دانشجويان زبان انگليسي ايراني دکتر محمدرضا طالبي نژاد دکتر سعيد کتابي حسن سليماني 87.4.15 31

رشته زبانشناسي همگاني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي ساخت نحوي جمله هاي ساده درزبان فارسي بر اساس نظريه دستوري نقش وارجاع (آر.آر.جي)

دکتر ساسان سپنتا

دکتر سيد محمدتقي طيب

والي رضائي

81.12.12

1

نقش نماهاي گفتمان و كاركرد آنها در زبان فارسي معاصر

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر محمد دبيرمقدم

رضا ذوقدارمقدم

81.12.25

2

فرهنگ تحليلي و توصيفـي نظريه‌هـاي مختلف دستور زايشـي

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر منيژه يوحنايي

فضل اله بدري زاده

81.12.25

3

بررسي تاثيرات متقابل زبان و فرهنگ در چهارچوب گفتار مؤدبانة فارسي

دکتر فروغ السادات عريضي

دکتر سيد محمدتقي طيب

بتول علي نژاد

82.3.8

4

بررسي مقابله اي ساخت توزيع اطلاعات و ساخت هاي نحوي در فارسي و انگليسي و اثرات آن در ترجمه

دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر محمد عموزاده

دکتر لطف اله يارمحمدي

حسين پاکروان لنباني

83.7.30

5

توصيف رده شناختي زبان بلوچي

دکتر سيد محمدتقي طيب

دکتر ساسان سپنتا

پاکزاد يوسفيان

83.8.28

6

بررسي عوامل برون زباني مؤثر بر پذيرش نوواژه ها از سوي فارسي زبانان بر مبناي مدل انتشار نوآوري هاي كوپر دکتر مصطفي عاصي دکتر ساسان سپنتا دکتر سيد محمدتقي طيب دکتر يحيي مدرسي طاهره احمدي پور 85.1.19 7
بررسي و تحليل كنشهاي گفتاري در گزيده اي از نمايشنامه هاي معاصر فارسي دکتر محمد دبيرمقدم دکتر محمد عموزاده محمود رمضان زاده 86.4.17 8
تحليل گفتمان انتقادي جريان ايدئولوژي در فراز و فرود گفتمان انقلاب اسلامي درمطبوعات ايران دکتر عباس اسلامي راسخ دکتر منوچهر توانگرريزي نعمت اله عواطف رستمي 86.11.3 9

رشته زبان و ادبيات عرب

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مكتب‌هاي باده سرايي در شعر عربي و فارسي

دکتر محمد خاقاني دکتر جمشيد مظاهري

دکتر نصراله شاملي

تورج زيني وند

85.7.2

1

رويكردهاي شعر نويسندگان در قرن چهارم با تاكيد بر نقد و تحليل شعر مهمترين نويسندگان شاعر اين قرن دکتر نصراله شاملي دکتر عبدالغني ايرواني زاده حسين کياني 85.11.30 2
دلالت صوت در قران کريم دکتر محمد خاقاني دکتر سيد علي ميرلوحي ماجد نجاريان 85.12.7 3
مقايسه آراي نحويان و بلاغيان و بيان ديدگاههاي آنان در مسائل مشترک دکتر سيد رضا سليمانزاده نجفي دکتر سيد علي ميرلوحي هادي رضوان 86.8.29 4