تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/81

رشته و گرايش : زبان شناسي همگاني

استاد مشاور : دکتر سيد محمدتقي طيب

نام و نام خانوادگي : فضل اله بدري زاده

دانشكده : زبانهاي خارجي

استاد راهنما : دکتر منيژه يوحنايي

فرهنگ تحليلي و توصيفـي نظريه‌هـاي مختلف دستور زايشـي

چكيده

عليرغم نقش مهمي كه واژگان و اصطلاحات هر رشته‌اي از دانش و فن در گسترش و درك آن دانش و فن ايفا مي‌نمايند و همچنين نياز مبرم دانشجويان رشته‌هاي آموزش زبان و زبانشناسي به فرهنگي كه در آن به شرح و توصيف واژه‌ها واصطلاحات تخصصي در شاخه‌هاي مختلف زبانشناسي بپردازد، تاكنون بجز چند مورد پراكنده ، چنين فرهنگي به زبان فارسي نگاشته نشده است. فقدان يك فرهنگ توصيفي در زبانشناسي، بويژه در دستور زايشي مشهود مي‌باشد كه انقلابي در زبانشناسي در كل و بخصوص در نحو بپا كرده است.

در اين پايان نامه تلاش شده است فرهنگي توصيفي از دستورزايشي تدوين گردد كه كليه اصطلاحات تخصصي نظريه‌هاي زايشي در آن به زباني ساده توصيف و تعريف گردند. اين فرهنگ در بردارنده اصطلاحات توصيفي زيادي شامل بيش از 1300 اصطلاح تخصصي به همراه مهمترين مفاهيم نظري در كليه رويكردهاي دستور زايشي مي‌باشد. در اين فرهنگ علاوه بر استفاده از تعريف، مثال، نمودار، نماد و علائم قراردادي و منابع اصلي اصطلاحات، براي افرادي كه بخواهند اطلاعات بيشتري در مورد مدخلي خاص بدست آوردند، در انتهاي هر مدخل، منابع مختلف مرتبط با آن مدخل ارائه گرديده است.

اين فرهنگ مقدمتاً براي دانشجويان و اساتيد زبانشناسي نگاشته شده است ولي سعي شده توصيفات آن بگونه‌اي باشد كه براي افـــرادي كه بخواهند با برخي نظريه‌هاي دستور زايشـــي و يا اصطلاحات بكار رفته در آنها آشنا شوند نيز مفيد باشد.