تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين زارع محمدآبادي

دانشکده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور- دكتر مهدي جمشيديان

تاريخ دفاع : 23/5/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر حسين مولوي

بررسي ميزان کاربست مؤلفه‌هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور بر اساس نظريه تيچي به منظور ارائه يک الگوي مناسب

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشوربود. مؤلفه هاي سازمان ياددهنده در پنج مقولة ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزشها، انرژي هيجاني و قاطعيت در تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل 25067 نفر اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي دولتي کشور(13335 نفر در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و 11732 نفر در دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) در سال تحصيلي86- 85 بوده که يک نمونه 347 نفري از ميان آنان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي بصورت تصادفي انتخاب شدکه 315 نفر در پژوهش شرکت نمودند. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 74 سؤالي بر مبناي نظريه سازمان ياددهنده تيچي در قالب طيف 5 درجه اي ليکرت استفاده شده است. پايايي کل پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي کرونباخ87/ برآورد گرديد. براي آزمون سؤالهاي پژوهش از آزمون هاي آماري پارامتريک از جمله t تک نمونه اي و تحليل واريانس چند متغيري استفاده شده است . يافته هاي پژوهش نشان داد که ميانگين نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مؤلفه هاي سازمان ياددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط(3) مي باشد و در تمام مؤلفه ها تفاوت معني دار است. همچنين ميزان مطلوبيت استفاده از مؤلفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاهها با ميانگين 25/4 بسيار بالاتر از حد متوسط ارزيابي شده و t مشاهده شده از t بحراني جدول بزرگتر است. لذا در اين خصوص نيز تفاوت ميانگين ها معني دار مي باشد.در مورد ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي گروه نمونه، f مشاهده شده نشان داد که به استثناي مولفه ديدگاه قابل ياددهي، تفاوت هاي بين ميانگين ها معني دار هستند(4%>p). در رتبه بندي کلي نيز دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و دانشگاه لرستان بالاترين رتبه و دانشگاه علوم پزشکي گيلان و دانشگاه همدان پائين ترين رتبه را در کاربست مولفه هاي سازمان ياد دهنده در بين 10 دانشگاه گروه نمونه کسب کرده اند.

واژه هاي کليدي: سازمان ياددهنده، ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزشها، انرژي هيجاني، قاطعيت در تصميم گيري، و آموزش عالي