تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدرضا اردلان

دانشکده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر قربانعلي سليمي

تاريخ دفاع : 19/4/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دکتر سعيد رجائي پور- دكتر حسين مولوي

بررسي را بطه بين فرهنگ سازماني با يگانگي فرد ـ سازمان در دانشگاههاي دولتي غرب كشور (همدان، كرمانشاه و كردستان)

چکيده

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با يگانگي فرد- سازمان در دانشگاه‌هاي دولتي غرب كشور بوده است. از اين رو پژوهش كوشش كرده است تا ميزان ويژگي‌هاي فرهنگ‌ سازماني (مشاركتي، سازگاري، رسالتي و ثبات) حاكم بر دانشگاه‌ها را آشكار سازد و همچنين ميزان همبستگي بين دو متغير اصلي پژوهش را بيان و مؤلفه‌هاي پيش‌بيني كننده را معرفي نمايد. در پايان، تفاوت فرهنگ سازماني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي (سه دانشگاه زير مجموعه‌ي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي) و غير پزشكي (سه دانشگاه زير مجموعه ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) را مشخص كند. روش پژوهش در اين رساله از نوع تحقيق توصيفي- همبستگي و جامعه آماري شامل كليه اعضاي هيأت علمي رسمي قطعي و رسمي آزمايشي شش دانشگاه پزشكي و غير پزشكي دولتي غرب كشور در سال تحصيلي 86-85 بوده است. حجم نمونه آماري 369 آزمودني بود كه به شكل تصادفي طبقه‌اي نسبتي تعيين و انتخاب گرديده. جهت گردآوري داده‌هاي پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برگرفته از مدل فرهنگ سازماني دنيسن و يگانگي فرد- سازمان اوريلي استفاده شد كه پس از ترجمه به زبان فارسي و انطباق با فرهنگ جامعه، هنجاريابي گرديد. براي روايي هر دو پرسشنامه از نظر متخصصان مديريت و علوم رفتاري استفاده گرديد و براي سنجش ميزان پايايي آنها از روش آلفاي كرانباخ در يك مطالعه مقدماتي روي يك نمونه 30 نفري، پرسشنامه فرهنگ سازماني 96/0 و يگانگي فرد- سازمان 9635/0 تعيين گرديده است. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه چهار نوع يا ويژگي فرهنگ سازماني متفاوت در دانشگاه‌هاي غرب كشور حاكم است كه ميانگين فرهنگ مشاركتي 36/44، فرهنگ سازگاري 48/43، فرهنگ رسالتي 78/43 و فرهنگ ثبات 99/41 است. اين نتايج بيانگر آن است كه فرهنگ‌هاي مشاركتي، سازگاري، رسالتي و ثبات در مقايسه با ميانگين مورد انتظار (45) پايين تر از حد متوسط مدل دنيسن و كمتر از 50 درصد است. تحليل رگرسيون (مانوا) نشان داد كه ميانگين نمرات كل فرهنگ سازماني با ميانگين نمرات كل يگانگي فرد سازمان رابطه مثبت و معني‌داري دارد (0001/0 P<). ميزان اشتراك (ضريب تعيين)کل فرهنگ سازماني با مؤلفه يگانگي فرد 44/0 و با مؤلفه يگانگي سازمان 48/0 بوده است. نتايج نشان داد كه فرهنگ رسالتي بهترين پيش بيني كننده يگانگي فرد- سازمان بوده است و به تنهايي 46 درصد تغييرات يگانگي فرد- سازمان را توضيح مي‌دهد و بعد از آن فرهنگ سازگاري با 3 درصد و فرهنگ ثبات با 1 درصد و در تركيب با يكديگر، اين سه مؤلفه مي‌توانند 50 درصد تغييرات مربوط به يگانگي فرد- سازمان را توضيح دهند. در نهايت فرهنگ سازماني حاكم بر علوم پزشكي و غير پزشكي يكسان بوده است.

واژه‌هاي كليدي: يگانگي فرد- سازمان، فرهنگ سازماني، فرهنگ مشاركتي، فرهنگ سازگاري، فرهنگ رسالتي و فرهنگ ثبات، آموزش عالي.