تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي يزدخواستي

دانشکده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر سعيد رجائي پور

تاريخ دفاع : 13/7/87

رشته و گرايش : مديريت آموزشي

استاد مشاور : دكتر حسين مولوي

بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت کيفيت فراگير در دانشگاههاي دولتي کشور

چکيده

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در برخي از دانشگاههاي دولتي كشور بر اساس نظرات اعضاي هيأت علمي بود. سئوالهاي پژوهش با توجه به چهار نوع فرهنگ سازماني (توسعه‌اي، گروهي، عقلاني و سلسله مراتبي) و شش مؤلفه‌ي مديريت كيفيت فراگير(رهبري، برنامه ريزي استراتژيك، تمركز بر مشتري، اطلاعات و تحليل، مديريت منابع انساني و مديريت فرايند) تدوين شدند.

روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل كليه اعضاي هيأت علمي تمام وقت و رسمي برخي از دانشگاههاي دولتي در سال تحصيلي 86-1385 است كه از ميان آنان يك نمونه 284 نفري با روش خوشه‌اي‌تصادفي و تصادفي ساده در چند مرحله انتخاب گرديد و 263 نفر از آنان پرسشنامه را پاسخ دادند. ابزار جمع آوري داده‌ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است كه بر اساس مقياس درجه بندي ليكرت تدوين شدند. پرسشنامه فرهنگ سازماني شامل 42 گويه و پرسشنامه مديريت كيفيت فراگير داراي 57 گويه بوده و ضرايب پايايي آنها با استفاده از ضريب کرونباخ به ترتيب 93/0 و 96/0 بدست آمد.

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه بين فرهنگ توسعه‌اي و ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در ابعاد برنامه ريزي استراتژيك، تمرکز بر مشتري و مديريت فرايند رابطه معني دار و مثبت وجود دارد. فرهنگ گروهي فقط با مؤلفه‌هاي رهبري و مديريت منابع انساني رابطه معني دار و مثبت دارد. فرهنگهاي عقلاني و سلسله مراتبي با تمام مؤلفه‌هاي مديريت كيفيت فراگير رابطه مثبت و معني دار دارند. در مجموع فرهنگ‌هاي سلسله مراتبي و عقلاني با ميزان پذيرش مديريت كيفيت فراگير در دانشگاههاي كشور همبستگي بيشتري نسبت به ساير انواع فرهنگهاي سازماني داشته‌اند.

كليد واژگان: فرهنگ سازماني، مديريت كيفيت فراگير، دانشگاهها