تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : احمد عابدي

دانشکده : علوم تربيتي و روانشناسي

استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور- دکتر حسين مولوي

تاريخ دفاع : 20/9/87

رشته و گرايش : روانشناسي عمومي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي- دکتر شعله اميري

هنجاريابي مقدماتي آزمون نپسي (NEPSY) و اثر بخشي مداخلات زودهنگام برتوانبخشي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب - روان شناختي /تحولي پيش از دبستان

چکيده

هدف پژوهش حاضر هنجاريابي آزمون نپسي (NEPSY) و اثر بخشي مداخلات زودهنگام برتوانبخشي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب - روان شناختي/تحولي پيش از دبستان شهر اصفهان است. پژوهش حاضر، در دو محور انجام گرفت : محور اول، هنجاريابي آزمون نپسي بود كه دراين محور پايايي ، روايي ،تهيه نمرات تراز و رتبه- هاي درصدي آزمون مورد بررسي قرار گرفت . در محور دوم، اثربخشي مداخلات زودهنگام عصب-روانشناختي در توانبخشي كاركردهاي اجرايي / توجه، زبان، كاركردهاي حسي - حركتي، پردازش بينايي – فضايي ، حافظه و يادگيري كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب-روانشناختي/تحولي در 5 فرضيه متناسب با حيطه هاي آزمون نپسي مورد بررسي قرارگرفت. در محور اول از روش تحقيق توصيفي ودر محوردوم از روش پژوهش آزمايشي استفاده گرديد. جامعه آماري شامل كودكان 6-4 سال مراكز پيش دبستاني شهر اصفهان بودند. به منظور انجام پژوهش ، تعداد 500 كودك پيش دبستاني از ميان مراكز پيش دبستاني شهر اصفهان به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و فرآيند هنجاريابي بر روي آنان انجام گرديد. پس از هنجاريابي آزمون40 نفر از كودكان كه پايين ترين عمكرد را در آزمون نپسي داشتند، به طور تصادفي در دو گروه آزمايش وكنترل گمارده شدند (گروه آزمايش 20 نفر وگروه كنترل 20 نفر). سپس گروه آزمايش تحت مداخلات عصب-روانشناختي زودهنگام قرارگرفتند. داده هاي حاصل از پژوهش با روش هاي تحليل عوامل، تحليل مانوا و تحليل كواريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد آزمون نپسي از پايايي و روايي بالايي در تشخيص كودكان با ناتواني هاي عصب – روانشناختي/تحولي برخودار مي باشد. ضرايب پايائي بازآزمايي آزمون نپسي، در دامنه اي از 65/0 تا 96/0 وضرايب پايايي به روش آلفاي كرونباخ (همساني دروني ) نيز داراي دامنه اي از 86/0 تا 93/0بدست آمد. همچنين تحليل عوامل، 5 حيطه آزمون نپسي را تاييد نمود(اين 5 عامل جمعا 01/66 واريانس آزمون را تبيين مي نمايند) . در محور دوم ، نتايج پژوهش نشان داد مداخلات عصب – روانشناختي زودهنگام بر توانبخشي كاركردهاي اجرايي / توجه، زبان، كاركردهاي حسي - حركتي، پردازش بينايي – فضايي ، حافظه و يادگيري كودكان با ناتواني هاي عصب – روانشناختي/تحولي موثر مي باشد(001/0p).

كليد واژه ها: هنجاريابي، آزمون نپسي، ناتواني هاي يادگيري عصب - روان شناختي/تحولي، كاركردهاي اجرايي / توجه، زبان، كاركردهاي حسي - حركتي، پردازش بينايي – فضايي،حافظه ويادگيري.