تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي دکتري

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

رشته مديريت آموزشي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي رابطه كاربست مؤلفه‌هاي سازمان يادگيرنده و بهبود كيفيت آموزش در دانشگاههاي دولتي استان اصفهان و ارائه الگوي دانشگاه يادگيرنده دکتر علي شائمي دکتر حسين مولوي دکتر علي سيادت رضا هويدا 86.3.30 1
بررسي را بطه بين فرهنگ سازماني با يگانگي فرد ـ سازمان در دانشگاههاي دولتي غرب كشور (همدان، كرمانشاه و كردستان) دكتر سعيد رجائي پور دكتر حسين مولوي دكتر قربانعلي سليمي محمدرضا اردلان 87.4.19 2
بررسي ميزان کاربست مؤلفه‌هاي سازمان ياددهنده در دانشگاههاي دولتي کشور بر اساس نظريه تيچي به منظور ارائه يک الگوي مناسب دكتر حسين مولوي دكتر سعيد رجائي پور دكتر مهدي جمشيديان حسين زارع محمدآبادي 87.5.23 3
بررسي رابطه بين نوع فرهنگ سازماني و ميزان پذيرش مديريت کيفيت فراگير در دانشگاههاي دولتي کشور دكتر حسين مولوي دكتر سعيد رجائي پور علي يزدخواستي 87.7.13 4

رشته روانشناسي عمومي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

هنجاريابي آزمون ساختار هوش ميکر و بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر اين آزمون روي توانايي هاي شناختي دکتر مختار ملک پور دکتر احمد يارمحمديان دکتر حميدرضا عريضي دکتر حسين مولوي جهانشاه محمدزاده 86.8.2 1
ساخت و رواسازي آزمون تشخيصي حساب نارسايي براي دانش آموزان پايه هاي اول تا پنجم دبستان شهر اصفهان (براساس نظريه کلاسيک آزمون (CCT) و سوال – پاسخ (IRT)) دکتر حسين مولوي دکتر مهرداد کلانتري دکتر مختار ملک پور دکتر شعله اميري حجت اله فراهاني 86.11.13 2
مقايسه اثربخشي روان درماني يكپارچه گراي ديني، درمان شناختي – رفتاري و دارويي بر ميزان افسردگي و نگرش‌هاي ناكارآمد بيماران مبتلا به افسرده خويي دکتر حسين مولوي دکتر قربانعلي اسدالهي دکتر حميدطاهر نشاط دوست دکتر مهرداد کلانتري امراله ابراهيمي 86.12.15 3
هنجاريابي مقدماتي آزمون نپسي (NEPSY) و اثر بخشي مداخلات زودهنگام برتوانبخشي كودكان با ناتواني هاي يادگيري عصب - روان شناختي /تحولي پيش از دبستان دکتر حميدرضا عريضي دکتر شعله اميري دکتر مختار ملک پور دکتر حسين مولوي احمد عابدي 87.9.20 4