تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/10/82

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر رحيم دلالي اصفهاني

نام و نام خانوادگي : مهدي صفدري

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر مصطفي عمادزاده-دکتر عليمراد شريفي

تحليلي از روند شدت انرژي در كشورهاي OECD و ايران

چکيده

سير تحولات اقتصادي در قرون اخير با كاربرد متنوع انرژي در ارتباط بوده است ، اما بحرانهاي انرژي در دهه هفتاد كه با ركود اقتصادي كشورهاي OECD نيز همراه بود ، سبب شد انرژي جايگاه ويژه اي در ادبيات اقتصادي پيدا كند . كشورهاي صنعتي نه تنها سهم عمده اي از مصرف انرژي را به خود اختصاص داده اند ،بلكه عموماً داراي راندمان بالائي در مصرف انرژي بوده و شدت انرژي در آنها پايين مي باشد .

مطالعه روند تغييرات شدت انرژي در دوره هاي مختلف رشد اقتصادي كشورهاي OECD ، الگوئي بدست مي دهد كه مي توان آن را براي پيش بيني و برنامه ريزي بخش انرژي كشورهاي صادر كننده انرژي بكار برد . در اين تحقيق تأثيرات قيمت انرژي و توليد ناخالص داخلي بر شدت انرژي بررسي شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژي با قيمت و توليد ناخالص داخلي تحليل گرديده است.

نتايج بدست آمده از اين تحقيق دلالت بر آن دارد كه نه تنها بدنبال افزايش قيمت انرژي و توليد ناخالص داخلي بلكه حتي زمانيكه متغيرهاي مزبور كاهش يافته اند ، شدت انژري نيز كاهش يافته است و اين بدان معني است كه بحرانهاي انرژي دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتي نويني شده است كه در افزايش كارايي و بهينه سازي مصرف انرژي متجلي گرديده است.

ميان قيمت انرژي وشدت انرژي رابطه نامتقارني وجوددارد.بدين معني كه تاثير افزايش قيمت برشدت انرژي توسط كاهش قيمت انرژي جبران نمي گرددكه اين موضوع اشاره برافزايش كارائي مي نمايد.دركشورهاي OECD ميان توليدناخالص داخلي وشدت انرژي نيزرابطه نامتقارن وجوددارد.

درايران باافزايش حجم توليدناخالص داخلي، شدت انرژي نيزافزايش يافته است وبه عبارتي براي توليدهرواحد GDP انرژي بيشتري مصرف شده است كه اين موضوع حكايت ازكاهش كارائي مي نمايد.روابط بين قيمت انرژي باتقاضا وشدت انرژي در ايران نشان مي دهد كه ارتباط منطقي ومعقولي ميان قيمت وشدت انرژي وجود ندارد.