تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/10/83

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-تجارت بين الملل

استاد مشاور : دکتر هوشنگ شجري

نام و نام خانوادگي : علي ارشدي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد کميل طيبي

شبيه سازي اثرات کاهش ارزش پول بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران

چکيده

به طور کلي در اقتصادي نظير اقتصاد ايران ميان متغير هاي بخش مالي، پولي و تجاري ارتباط ساختاري ناگسستني وجود دارد که در اين ميان نرخ ارز به عنوان تنظيم کننده شدت ارتباط متغيرهاي فوق الذکر مطرح مي باشد،و از اين روبررسي نقش نرخ ارز از اهميت ويژه اي برخوردار مي گردد.بر اين اساس پژوهش حاضر در پي آن است تا به بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر متغير هاي کلان اقتصاد ايران طي دوره 1380-1338 بپردازد. در اين رابطه با طراحي يک الگوي اقتصاد سنجي ، ضمن انجام کليه مراحل الگو سازي نظير تصريح معادلات ،برآورد و آزمون الگو، به شبيه سازي اثرات کاهش ارزش پول اقدام مي گردد. همچنين پس از اطمينان از کارايي الگو ، به تحليل اعمال شوکهاي مختلف به ويژه شوک هاي مرتبط با نرخ ارزپرداخته مي شود.از سوي ديگر پرسش اساسي در اين پژوهش ،بررسي ميزان اثر گذاري کاهش ارزش پول بر متغيرهاي واقعي و اسمي اقتصاد ايران مي باشد. بر اين اساس نتايج به دست آمده بيانگر آن است که اثرات واقعي کاهش ارزش پول بر متغيري نظير توليد بسيار اندک بوده ودر مقابل اثرات اسمي ،مانند نرخ تورم کاملا قابل توجه مي باشد.همچنين نتايج بدست آمده حاکي از آن است که اثرات تکانه هاي نرخ ارز به تدريج رو به کاهش نهاده و از بين مي روند،لازم به ذکر است اين مسئله مي تواند مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد. از سوي ديگر بر اساس نتايج بدست آمده برقراري سياست يکسان سازي و نيز حفظ ثبات نرخ ارز از ضروريات اوليه اقتصاد ايران مي باشد. به بيان ديگر حفظ لنگر اسمي نرخ ارز با برخورداري از درجه محدودي از انعطاف پذيري به عنوان يک محور سياستي بايستي مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر عدم رعايت انضباط مالي از سوي دولت با در نظر گرفتن تعامل ميان دارايي هاي خارجي بانک مرکزي ونرخ ارز مي تواند پيامد گسترش بي رويه حجم پول را به همراه داشته باشد ،که متعاقب آن مي توان انتظار کاهش ارزش پول را داشت.

بر اين اساس همواره سياست گذاران اقتصاد ايران بايد نوسانات بخش مالي و نيز بخش خارجي (تراز حساب دارايي هاي خارجي بانک مرکزي ) را به دقت مورد توجه و بررسي قرار دهند.