تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/12/79

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر اکبر قاضي فرد

نام و نام خانوادگي : مهدي نفر

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر رحمان خوش اخلاق

تدابير اقتصادي‌ به‌ منظور ايجاد و يا حفظ‌ كيفيت‌ آبي‌ متعادل‌ درياي‌ خزر

چکيده

آلودگي‌ درياي‌ خزر و توجه‌ به‌ آن‌ از مسائل‌ مهم‌ كشورهاي‌ حوزه‌ اين‌ دريا است‌. زيرا درياي‌ خزر علاوه‌ بر ارائه‌ خدمات‌ زيست‌ محيطي‌ با تأمين‌ 90 درصد خاويار جهان‌ و دارا بودن‌ ذخائر نفتي‌ بين‌ 12 تا 15 ميليارد تن‌ و داشتن‌ حدود 235 تا 337 ميليون‌ فوت‌ مكعب‌ گاز براي‌ پنج‌ كشورحوزه‌ آن‌ از ارزش‌ اقتصادي‌ بالايي‌ برخوردار مي‌باشد.

اين‌ پژوهش‌ به‌ دنبال‌ اهداف‌ خود بر آن‌ بوده‌ است‌ كه‌ راه‌ حل‌ مناسبي‌ جهت‌ نيل‌ به‌ كيفيت آبي‌ تعادل‌ ريا ارائه‌ دهد. براي‌ اين‌ منظور نخست‌ از طريق‌ آزمون‌ فرضيه‌ها نشان‌ داده‌ شد كه‌ اولاً كيفيت‌ محيط‌ زيست‌ درياي‌ زر در صورت‌ ادامه‌ وضعيت‌ فعلي‌ در حال‌ كاهش‌ است‌ و ثانياً اثر رشد جمعيت‌ و كشاورزي‌ روي‌ تمركز لودگي‌هاي‌ دريا مؤثر بوده‌ و ثانياً با افزايش‌ سطح‌ توليد صنايع‌ واقع‌ در حوزه‌ آبريز دريا، ميزان‌ آلودگي‌ دريا افزايش‌ مي‌يابد.

از طريق‌ روش‌ CVMو با استفاده‌ از اطلاعات‌ مورد نياز به‌ دست‌ آمده‌ از تكميل‌ 384 پرسشنامه‌، نحني‌ تقاضا براي‌ خدمات‌ زيست‌ محيطي‌ دريا از قبيل‌ شنا، ماهيگيري‌ و قايقراني‌ برآورد گرديد و سپس‌ با در نظر گرفتن‌ تعداد خانوارهاي‌ بازديد كننده‌ بومي‌ و غير بومي‌ از بخش‌ ايراني‌ درياي‌ خزر در طي‌ يكسال‌، منحني‌ تقاضاي‌ كل‌ حني‌ منافع‌ نهايي‌) نيز تخمين‌ زده‌ شد. سپس‌ با استفاده‌ از روش‌ شبيه‌ ازي‌ منحني‌ هزينه‌ نهايي‌، نقطه‌ تعادل‌ يفيت‌ محيط‌ زيست‌ درياي‌ خزر در سطحي‌ بين‌ كيفيت‌ مناسب‌ شنا و ماهيگيري‌ برآورد گرديد. تفسير نقطه‌ تعادل‌ ه‌دست‌ آمده‌ آن‌ است‌ كه‌ بهبود كيفيت‌ آب‌ دريا تا دامنه‌هاي‌ نزديك‌ به‌ كيفيت‌ مناسب‌ با شنا داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌ و دستيابي‌ به‌ آن‌ موجب‌ افزايش‌ رفاه‌ اجتماعي‌ مي‌شود.

نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ بررسي‌ نشان‌ داد كه‌ خدمات‌ زيست‌ محيطي‌ دريا به‌ عنوان‌ كالاهاي‌ عمومي‌ فاقد بازار مشخصي‌ هستند و بنابراين‌ ارزش‌ استفاده‌ از آنها و يا زيان‌ ناشي‌ از تخريب‌ آنها به‌ درستي‌ معلوم‌ نيست‌. از اين‌ و، بايد به‌ كمك‌ اقتصاد مدرن‌ و با استفاده‌ از روش‌هاي‌ موجود، ارزش‌ آنها تعيين‌ گردد و توليدكنندگان‌ نيز در حاسبه‌ هزينه‌هاي‌ خود، ارزش‌ استفاده‌ از آنها را براي‌ قيمت‌ تمام‌ شده‌ كالاي‌ خود منظور نمايند. در پايان‌ با توجه‌ به‌ نتايج‌ برگرفته‌ از تحقيق‌، به‌ نكاتي‌ چند به‌ عنوان‌ پيشنهاد اشاره‌ شده‌ است‌.