تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زين العابدين صادقي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر عليمراد شريفي

تاريخ دفاع : 4/4/87

رشته و گرايش : علوم اقتصادي- اقتصاد منابع طبيعي و اقتصاد شهري و منطقه اي

استاد مشاور : دکتر رحمان خوش اخلاق- دكتر محمداسماعيل همداني گلشن

رهيافت خود جيره بندي در مديريت بار الکتريکي - صنايع سيمان ايران

چکيده

امروزه يکي از مشکلات صنعت برق و بويژه بازارهاي لحظه اي برق، تامين انرژي الکتريکي مورد نياز در طي دوره پيک مي باشد. به روش سنتي حل اين مشکل، احداث نيروگاههاي جديد و افزايش ظرفيت توليد انرژي الکتريکي است. راه حل ديگر مديريت سمت تقاضا از طريق مديريت بار مي باشد. روشهاي متفاوتي براي مديريت بار از بعد فني وجود دارد: همانند کنترل مستقيم ... اما از بعد اقتصادي (از طريق ايجاد انگيزه قيمتي و غير قيمتي) مي توان مديريت بار را اجرا کرد، يکي از روشهاي اقتصادي مديريت بار که ريشه در نظريات بخش عمومي دارد روش خود جيره بندي مي باشد. که در سال 1978 توسط دو اقتصاد دان بنامهاي پنزار و سيبلي براي اولين بار معرفي شد.

روش تحقيق اين مطالعه از نوع توصيفي مبتني بر روش علي و معلولي، اين مطالعه بصورت مقطعي در سال 1385 صورت گرفته است. براي گرداوري اطلاعات پرسشنامه ي تهيه و به کارخانه هاي سيمان ارسال گرديده است. بر اساس نتايج اين تحقيق هرچه هزينه فرصت از دست رفته کارخانه‌هاي سيمان بيشتر باشد تمايل به پرداخت آنها براي اشتراک ظرفيت بيشترمي باشد. روش خود جيره بندي از طريق بازار اشتراک ظرفيت مي‌تواند ضمن کاهش هزينه‌هاي ظرفيت کارخانه‌هاي سيمان از يک طرف و از طرف ديگر با تأمين بخشي از بار مورد نياز ساير مصرف کنندگان و يا حتي ساير کارخانه‌هاي سيمان از راه ظرفيت بلااستفاده نوعي مديريت بار را به شيوه خود جيره‌بندي از طريق اشتراک ظرفيت اعمال نمايد و باعث کاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايجاد ظرفيت جديد در حالت پيک شود. اين روش باعث افزايش کارائي مي گردد که يکي از اهداف برنامه‌هاي مديريت بار مي‌باشد. وجود اين بازار باعث از بين رفتن ناکارائي جبران بار بيش از اندازه مدل وو مي‌شود.

کليد واژه ها: خود جيره بندي، قيمت گذاري، مديريت بار، ضريب بار، زيان قطع بار، صنعت سيمان و تابع رفاه اجتماعي.