تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد اكبر نيلي پور طباطبايي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر علي عطافر

تاريخ دفاع : 18/9/87

رشته و گرايش : مديريت بازرگاني- رفتار سازماني و مديريت منابع انساني

استاد مشاور : دکتر محمداسماعيل انصاري- دكتر هوشنگ طالبي

تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاه هاي دولتي ايران با رويکردي استراتژيک

چکيده

با ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله ، مسير تکامل توسعه در دو دهه آينده کشور ترسيم گرديد . در همين راستا اهداف چهار برنامه پنج ساله توسعه بايد بتواند ايران را در بيست سال آينده به سر منزل مقصود برساند . برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که از سال 1384 شروع و تا پايان سال 1388 به اتمام خواهد رسيد ، سرآغازي بر اين مسير پر چالش است . اهم آنچه در برنامه چهارم در رابطه با موقعيت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي بر آن تاکيد شده است را مي توان در ماده 49 مشاهده نمود . مفاد ماده مذکور ، انجام تحولات بنيادي در دانشگاه ها را غير قابل اجتناب نموده است.

از اين رو پژوهش حاضر در صدد است تا با روش هاي توصيفي ، پيمايشي و تحليلي ضمن شناسايي حيطه هاي ضروري براي تحولات بنيادي در دانشگاه ها ، اولويت و چگونگي تحولات مورد نياز را با ديدگاهي استراتژيک مورد بررسي قرار دهد . براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه و براي تحليل اطلاعات نيز از روشهاي آماري بهره گيري شده است . قلمرو مکاني تحقيق وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه هاي دولتي ايران ، و جامعه آماري آن نيز وزير، معاونين وزير و مديران ارشد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و کليه رؤسا و معاونين دانشگاه ها ، رؤسا و معاونين دانشکده ها در سالهاي تحصيلي 86- 85 و 87-86 مي باشند .

يافته هاي تحقيق نشان دهنده آن است که تحولات بنيادي در چهار حيطه "رسالت و اهداف" ،" استراتژي ها و خط مشي ها " ، " ساختار و وظايف " ، و " عوامل محيطي و گروههاي ذينفع " مورد نياز دانشگاه ها مي باشد . در حيطه رسالت و اهداف ؛ " بهبود كيفيت و كميت پژوهش " ، در حيطه استراتژي ها و خط مشي ها ؛ " جهاني شدن" ، در حيطه ساختار و وظايف ؛ " ارائه خدمات تخصصي " و در حيطه عوامل محيطي و گروه هاي ذينفع ؛ " هيات هاي امناي دانشگاه ها " ، الويت هاي اصلي براي انجام تحولات مورد نياز شناخته شدند. همچنين در بين حيطه هاي ذكر شده ، حيطه "رسالت و اهداف "به عنوان مهمترين حيطه براي تحولات بنيادي در دانشگاه هاي دولتي از سوي پاسخ دهندگان معرفي شده است.

واژه هاي کليدي: استراتژيک ، برنامه هاي توسعه ، تحولات بنيادي ، چشم انداز 1404 ، دانشگاه هاي دولتي ايران