تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي دکتري

دانشکده علوم اداري و اقتصاد

رشته علوم اقتصادي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

روش شناسي و کاربردهاي تحليل هزينه منابع داخلي ( DRC ) : ارزيابي يک رهيافت جديد

دکتر سيد کميل طيبي دکتر کريم آذربايجاني

دکتر اکبر توکلي دکتر حسين پيراسته

الله مراد سيف

79.8.11

1

تدابير اقتصادي‌ به‌ منظور ايجاد و يا حفظ‌ كيفيت‌ آبي‌ متعادل‌ درياي‌ خزر

دکتر اکبر قاضي فرد

دکتر رحمان خوش اخلاق

مهدي نفر

79.12.-

2

درجه آشفتگي (انحراف از مسير تعادلي بلند مدت) نرخ ارز در ايران و اثرات آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي

دکتر سيد کميل طيبي

دکتر هوشنگ شجري

خديجه نصراللهي

81.6.26

3

تحليل نظري و تجربي تغييرات ساختاري و تأثير آن بر اشتغال در ايران

دکتر رحيم دلالي اصفهاني دکتر مرتضي سامتي

دکتر صادق بختياري

ابوالفضل يحيي آبادي

81.6.31

4

تخمين خسارات ناشي از آلودگي هوا «مطالعه موردي شهر شيراز»

دکتر حسن کلباسي

دکتر رحمان خوش اخلاق

مرتضي حسن شاهي

82.1.27

5

اندازه گيري بهره وري و كارآيي توليد فولاد: مورد صنعت ايران و سوئد

دکتر سيد کميل طيبي دکتر علي مراد شريفي

دکتر حسين پيراسته دکتر الماس حشمتي

کيومرث آقائي

82.1.27

6

جهاني شدن، يكپارچگي اقتصادي و مناسب ترين ترتيبات تجاري–منطقه اي براي اقتصاد ايران (فرصتها و چالشها)

دکتر سيد کميل طيبي دکتر حسن کلباسي

دکتر کريم آذربايجاني

حسين کريمي هسنيجه

82.7.30

7

تحليلي از روند شدت انرژي در كشورهاي OECD و ايران

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر عليمراد شريفي

مهدي صفدري

82.10.24

8

تحليل اقتصادي رانت جويي در نظام بودجه ريزي دولتي ايران

دکتر علي اکبر شبيري نژاد دکتر مجيد صامتي

دکتر محسن رناني

محمد خضري

83.8.27

9

شبيه سازي اثرات کاهش ارزش پول بر متغيرهاي کلان اقتصاد ايران

دکتر هوشنگ شجري

دکتر سيد کميل طيبي

علي ارشدي

83.10.1 10

بررسي آثار و ريشه ها نرخ بهره باتأکيد بر نظريه بهره حياتي پل ساموئلسن درچارچوب الگوي نسل هاي تداخلي

دکتر محسن رناني

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

رسول بخشي دستجردي

83.11.17

11

تأثير آزادسازي تجاري بر الگوي تخصيص واردات كشور

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر سيد کميل طيبي

همايون رنجبر

83.12.5

12

بررسي تجارت درون‌صنعتي و رابطه آن با يكپارچگي‌هاي تجاري-منطقه‌اي: ايران با بلوك‌هاي منتخب

دکتر مهدي جمشيديان دکتر غلامعلي رئيسي

دکتر کريم آذربايجاني دکتر سيد کميل طيبي

اصغر حق شناس

84.3.11

13
تحليل عبور نرخ ارز و تعيين رابطه آن با سياست هاي پولي و درجه باز بودن اقتصاد در ايران به روش سيستم هاي فازي عصبي دکتر سيد کميل طيبي دکتر هوشنگ شجري سيد عبدالمجيد جلائي اسفندآبادي 84.6.23 14
بررسي شرايط محيطي سرمايه گذاري مورد مطالعه: بازار سهام در مقايسه با بازار املاک و مستغلات دکتر مجيد صامتي دکتر کريم آذربايجاني دکتر مرتضي فيروزآبادي مهدي خداپرست مشهدي 84.7.9 15
تاثير تمركز‌زدايي مالي بر اندازه دولت در ايران (1382-1368) دکتر مجيد صامتي دکتر محسن رناني دکتر مرتضي سامتي حسن فرازمند 84.11.2 16
يک الگوي پوياي كاربردي تعادل عمومي براي اقتصاد ايران: تحليل آزادسازي منابع آب و سياست پولي دکتر رحيم دلالي اصفهاني دکتر رحمان خوش اخلاق رضا موسوي محسني 85.12.2 17
بررسي تحولات سرماية اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي آن در ايران دکتر مصطفي عمادزاده دکتر محمود کتابي دکتر محسن رناني رزيتا مويدفر 85.12.15 18
تحليل فضايي توسعه ي شهري در ايران (تعامل شهر و اقتصاد) دکتر علي عسگري دکتر مرتضي سامتي دکتر نعمت اله اکبري شکوفه فرهمند 86.2.26 19
امکان سنجي تشکيل دولت‌هاي محلي در ايران و اثرات آن بر رشد اقتصادي دکتر محسن رناني دکتر نعمت اله اکبري دکتر مرتضي سامتي مژگان معلمي 86.5.13 20
تحليل مخارج ثابت و متغير کالاهاي مصرفي بادوام(موضوع مطالعه: خودرو) دکتر محسن رناني دکتر مجيد صامتي دکتر نعمت اله اکبري دکتر هوشنگ شجري رسول بيدرام 86.12.14 21
رقابت پذيري بين المللي و شدت برون گرايي اقتصادي در فرايند آزاد سازي تجاري در ايران: تحليل ايستا و پويا دکتر کريم آذربايجاني دکتر سيد کميل طيبي شيرين مصري نژاد 86.12.15 22
اثر پول و عرضه نيروي کار بر تورم و بيکاري "بررسي آثار تغيير فروض در مدل انتظارات و خنثايي لوکاس" دکتر محسن رناني دکتر رحيم دلالي اصفهاني دکتر هوشنگ شجري سهراب دل انگيزان 87.3.21 23
رهيافت خود جيره بندي در مديريت بار الکتريکي - صنايع سيمان ايران دکتر رحمان خوش اخلاق دكتر محمداسماعيل همداني گلشن دكتر عليمراد شريفي زين العابدين صادقي 87.4.4 24
اشتغال غيررسمي و رقابت­پذيري فعاليت­هاي صنعتي در فرآيند جهاني شدن دکتر سيد کميل طيبي دکتر کريم آذربايجاني دکتر محسن رناني دکتر هوشنگ شجري شيرين اربابيان 87.7.17 25
حقوق مالكيت و رشد اقتصادي: تدوين يك الگوي رشد درون زا دكتر سعيد صمدي دكتر مجيد فخار دکتر محسن رناني دکتر رحيم دلالي اصفهاني علي حسين صمدي 87.7.23 26
ارائه الگويي براي تخصيص بهينه ذخاير گاز طبيعي ايران دکتر عليمراد شريفي دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر محسن رناني مصطفي دين محمدي 87.8.8 27

رشته مديريت بازرگاني

گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تاثير تناسب فرد-سازمان بر نگرش و رفتار اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي منتخب در ايران دکتر محمداسماعيل انصاري دكتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري عباس عباسي 87.8.12 1
تحولات بنيادي مورد نياز دانشگاه هاي دولتي ايران با رويکردي استراتژيک دکتر محمداسماعيل انصاري دكتر هوشنگ طالبي دكتر علي عطافر سيد اكبر نيلي پور طباطبايي 87.9.18 2