تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 27/1/82

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر حسن کلباسي

نام و نام خانوادگي : مرتضي حسن شاهي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر رحمان خوش اخلاق

تخمين خسارات ناشي از آلودگي هوا «مطالعه موردي شهر شيراز»

چکيده

آلودگي هوا منشاء خسارات زيادي براي زندگي انسان و ساير موجودات زنده مي باشد به عنوان مثال از كل 150 نوع بيماري شناخته شده 30 نوع آن مستقيماً و 70 نوع آن غير مستقيم از طريق آلودگي هوا بوجود مي آيدآلودگي هوا همچنين باعث كاهش رفاه و مطلوبيت ، كاهش ارزش واستهلاك ساختمانها فرسايش ساختمانهاي تاريخي ،كاهش نور خورشيد و . . . مي شود.

در اين رساله با توجه به محدوديت وقت و داده ها ،فقط خسارت ناشي از آلودگي هوا را بر 1ـ مطلوبيت از طريق مدل ارزش يا بي مشروط ( cvm) 2ـ كاهش ارزش منازل از طريق مدل هدانيك 3ـ بيماري هاي عفونت حاددستگاه تنفس ، برونشيت ، آسم ، آمفيزم ، از طريق مدل واكنش ـ دوز و 4 ـ مرگ و مير از طريق مدل واكنش ـ دوز را برآورد كرده ايم . براي مدلهاي cvm و هدانيك از داده هاي مقطع عرضي و براي مدل واكنش دوز از داده هاي سري زماني استفاده كرده ايم.

نتايج نشان مي دهد كه بين آلودگي هوا و co و so2 و ذرات معلق (tsp) و مطلوبيت و ارزش منازل رابطه معكوس و بين آلودگي هوا وو بيماريها و مرگ و مير رابطة مستقيم وجود دارد . بطوريكه در سال1380 تنها در قسمت منازل و بيمارها ، به علت افزايش در مصرف مواد سوختي ، حدود 2500 ميليارد ريال خسارت وارد شده و پيش بيني مي شود كه اين ميزان براي سال 1382 به 5000 ميليارد ريال افزايش يايد در حاليكه در سال 1377 كل بودجة استان براي محيط زيست در حدود 4 ميليارد ريال بوده است .