تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/11/71

رشته و گرايش : زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي

استاد مشاور :-

نام و نام خانوادگي : فرزاد ستوهيان

دانشكده : علوم

استاد راهنما : دکتر محمدعلي جعفريان

مطالعه‌ بيواستراتيگرافي‌ و تحول‌ حياتي‌ مرز دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمين‌شناسي‌ در ناحيه‌ اسفه‌ شهرضا

چكيده

تلاشهاي‌ زمين‌شناسان‌ و پالئونتولوژيست‌ها در مطالعه‌ مرزپالئوزوئيك‌ و مزوزوئيك‌ در سال‌ 1878 با كاركلاسيك‌ Abich در مطالعه‌ فوناواستراتيگرافي‌ رسوبات‌ پرمين‌ ترياس‌ در دره‌ Araxes (ارس‌) نزديك‌ جلفا آغازگرديد. بعد از آن‌ ناحيه‌ جلفا يك‌ مدل‌ استراتيگرافي‌ براي‌ مطالعه‌ مرز دوران‌ اول‌ و دوم‌ براي‌ شماري‌ اززمين‌شناسان‌ و پالئونتولوژيست‌ها گرديد

در آغاز، وجود رسوبات‌ پرمين‌ در شرق‌ البرز در گزارشي‌ بوسيله‌ (012R1900) به‌ اثبات‌ رسيدمطالعه‌ بعدي‌ بوسيله‌ (1911.12) در كوههاي‌ بي‌بي‌ شهربانو (جنوب‌ شرق‌ تهران‌) كه‌ سنگهائي‌ ازپالئوزوئيك‌ فوقاني‌ در آنجا رخنمون‌ دارندانجام‌ شد

L.Krumbeck (1922) نشانه‌هائي‌ از فسيل‌ را در محلي‌ كه‌ Stah.s آن‌ را به‌ ترياس‌ مياني‌ نسبت‌ داد، مشاهده‌نمود

(stepanov.14) جزئيات‌ كاملي‌ از پرمين‌ فوقاني‌ و مرز پرمين‌ ـ ترياس‌ در شمال‌ ايران‌ (ناحيه‌ جلفا) را موردمطالعه‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ قرار داد. زاهدي‌ (1973) وجود رسوبات‌ پرمين‌ مياني‌ و فوقاني‌ و ترياس‌ زيرين‌ تا مياني‌(تشكيلات‌ آبيانه‌) را در ناحيه‌ سه‌ (جنوب‌ كاشان‌) تشخيص‌ داد

(TARAZ-1965.R.25) مقطع‌ پرمين‌ ـ ترياس‌ را در ناحيه‌ آباده‌ ـ سورمق‌ ـ ده‌بيد خيلي‌ كاملتر از جلفا براي‌نخستين‌ بار معرفي‌ نمود. وي‌ چينه‌شناسي‌ اين‌ مقطع‌ را مورد مطالعه‌ قرار داده‌ و آشكوب‌ آبادئين‌ را براي‌ اولين‌ بارمعرفي‌ نمود. نظر به‌ اهميت‌ مقطع‌ آباده‌ يك‌ گروه‌ تحقيقي‌ ايراني‌ ـ ژاپني‌ اين‌ مقطع‌ را مورد مطالعه‌ دقيق‌چينه‌شناسي‌ و رسوب‌شناسي‌ قرار داده‌ و نتايج‌ كار خود را در سال‌ 1981 منتشر نمودند() اين‌ گروه‌ پژوهشي‌ اعلام‌ نمودند كه‌ در بين‌ پرمين‌ و ترياس‌ يك‌ نبود رسوبي‌ از نوع‌ناپيوستگي‌ هم‌ شيب‌ () وجود دارد

جعفريان‌ (1975ـ12R.) وجود مقطع‌ پرموـ ترياس‌ شهرضا را با مطالعه‌ مقدماتي‌ اعلام‌ نمود

د. باغباني‌ ضمن‌ مطالعه‌ ناحيه‌ آباده‌ و مقطع‌ جديدي‌ در شهرضا، با ارائه‌ بيوزونهايي‌ ازآشلوب‌ آسلين‌ (Asse(Lian تاچانكسينگين‌ اظهار داشت‌ كه‌ توالي‌ كاملي‌ از رسوبات‌ درياي‌ پرمين‌ در نواحي‌ مذكور وجود دارد

مقطع‌ مورد مطالعه‌ اينجانب‌ در بخش‌ شرقي‌ روستاي‌ شاهزاده‌ علي‌ اكبر در 10 كيلومتري‌ شمال‌ شرق‌ شهرضاو حدود 68 كيلومتري‌ جنوب‌ شرق‌ اصفهان‌ قرار دارد. در اين‌ مقطع‌ رسوبات‌ پرمين‌ فوقاني‌ مربوط‌ سازند سورمق‌(1و2) و سازندهاي‌ آباده‌ و همبست‌ رخنمون‌ دارند. در اين‌ مقطع‌ رسوبات‌ پرمين‌ زيرين‌ رخنمون‌ ندارد. اينجانب‌سعي‌ داشته‌ با توجه‌ به‌ مطالعه‌ چينه‌شناسي‌ و مقاطع‌ نازك‌ اين‌ مقطع‌ را بيوزوناسيون‌ نموده‌ و هر واحد را از واحدديگر تفكيك‌ نمايم‌ و مرز دقيق‌ بين‌ پرمين‌ و ترياس‌ را در ناحيه‌ مشخص‌ نمايم‌