تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم

رشته فيزيک

گرايش محض

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام ونام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

ليزرهاي پرقدرت و طراحي يک ليزر CO2

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

فرشيد نورعليشاهي

66.-.-

1

بررسي نظري پيرامون پديده NMR و بررسي امکان ساخت آن در ايران

دکتر ابراهيم برزآبادي

دکتر صمد راستي کردار

مظفر سياح

66.-.-

2

اثر کوانتومي هال

-

دکتر اعظم پورقاضي

اميرسيدحسين روضاتيان

66.7.-

3

ليزرهاي GaAs و کاربرد آنها در مخابرات

-

دکتر سيد محمدحسن فيض  دکتر محمود سلطان الکتابي

محمدعلي صادق زاده

68.-.-

4

مدارهاي مجتمع اپتيکي (OIC)

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

حسين مختاري

69.-.-

5

نظريه تابعي چگالي و کاربرد آن در محاسبه همدوش فلزات 

-

دکتر اعظم پورقاضي

بهرام نصراصفهاني

70.4.6

6

مطالعه و ساخت ليزر بخار مس با استفاده از کلرورمس

مهندس عليرضا بهرام پور

دکتر محمود سلطان الکتابي

حسين روح الامين

71.-.-

7

بررسي ذخيره سازي انرژي خورشيدي با استفاده از گرماي نهان ذوب سولفات سديم دکاهيدرات

-

دکتر بوذرجمهر قاسمي     دکتر مهدي علوي

آذردخت مظاهري

71.9.-

8

تعميم نظريه گينزبرگ-لانداو

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

محسن شريف زاده

71.10.-

9

بررسي نظري و تجربي اثر گالوانو مغناطيس در فلزات نيکل و نيکل واناديوم

دکتر جمشيد عميقيان

دکتر اعظم پورقاضي

سيد محمود حسيني

71.10.-

10

بررسي محاسبه ضرايب ترابري هليوم مايع سه عادي و اثر دماي محدود روي اين ضرايب

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

حمدالله صالحي

71.10.6

11

بررسي تجربي فرآيند کندوپاش به روش تخليه با هدفهاي مسي و برنجي

-

   دکتر اعظم پورقاضي      دکتر اکبر زنده نام

سيد محمد رضائي

71.10.27

12

يون گيري اجسام عايق از هوا

-

دکتر ابراهيم برزآبادي

سيد جعفر خبازنظام دوست

71.11.-

13

الکترتهاي آلي Organic Electrets

-

دکتر ابراهيم برزآبادي

مهدي نصري نصرآبادي

71.11.-

14

ساخت تقويت کننده TEA ليزرگازکربنيک و اندازه گيري بهره آن

دکتر محمد بلوري زاده

دکتر محمدتقي فلاحي

حميد ارجمند کرماني

71.12.3

15

حل معادله انتقال گرما و يافتن تغييرات ضريب شکست محيط در حضور تابش هاي ليزري

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

محمدحسين زندي گوهرريزي

72.5.-

16

ترکيب سنجه هاي فابري-پرو و ويژگي پالايندگي آنها

دکتر محمود سلطان الکتابي

دکتر احمد کياست پور

عليرضا خورسندي

73.6.-

17

مطالعه تجربي تغييرات ويژگيهاي مغناطيسي آهنرباهاي فريت باريوم با عمليات كرماني

-

دکتر جمشيد عميقيان

مرتضي مظفري

74.4.27

18

 

رشته فيزيک

گرايش ماده چگال

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

شارش گرما در مواد مرکب و حل عددي معادله پواسن

-

دکتر بوذرجمهر قاسمي

مرتضي حاج محمودزاده

71.5.-

1

بررسي خواص فيزيکي پيوندگاههاي جوزفسون

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

حسين ثقفي فر

72.-.-

2

توليد فريت آهن و بررسي خواص مغناطيسي آن

دکتر عبدالمهدي ذاکر

    دکتر جمشيد عميقيان    دکتر مهدي علوي

سيد ابراهيم موسوي

72.10.-

3

محاسبه ترازهاي انرژي قلع(102Sn)

-

دکتر صمد راستي کردار

مجيد محمدي

72.10.-

4

افت و خيزهاي گرمايي ميخکوبي و خزش شار و نقش آنها در مقاومت ويژه الکتريکي ابر رساناهاي گرم

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

محمد اعتصامي

72.11.-

5

بازآوايي مغناطيسي هسته اي (NMR) در ابر شارهHe-3

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

منوچهر بابائي پور

73.-.-

6

لايه هاي ضدبازتاب در گستره مرئي تئوري،تکنولوژي و انجام چند نمونه

-

      دکتر احمد کياست پور     دکتر سيد محمدحسن فيض

مجيد رضازاده

73.6.27

7

بررسي نظري کوچ انرژي بين جايگاههاي کاتوره اي در بلورهاي يوني

-

دکتر مسعود ذکائي

زهره تيکني

73.7.18

8

فرمولبندي توابع حالت كوانتومي در فضاي فاز

-

    دکتر اعظم پورقاضي     دکتر محمدتقي فلاحي

حسن پهلواني

74.4.27

9

تهيه فريت باريوم به روش همرسوبي

-

دکتر جمشيد عميقيان

سيد موسي رضوي

74.12.6

10

محاسبة‌ طول‌ عمر شبه‌ ذرات‌ هليوم‌ سه‌ عادي به‌ روش‌ ميكروسكوپيك‌

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

ضرغام باقري

75.1.22

11

ساخت فوتورزيستورسلنيم و بررسي خواص فيزيکي آن

-

دکتر سيد محمدحسن فيض دکتر رحيم ناني

شهرام سيدمحمدي

75.9.4

12

بررسي اثرات جملات اتلافي بر تضعيف جريان در پيوندگاههاي جوزفسون

دکتر احمد کياست پور

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

ابراهيم ربيعي فرادنبه

75.12.22

13

ابرشارگي در ستارگان نوتروني

دکتر احمد کياست پور

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

محمدتقي زائري

76.4.28

14

تهيه و مطالعه آهنرباي فريت استرانسيوم

دکتر احمد پرورش

دکتر جمشيد عميقيان

روح اله خليلي بروجني

76.5.-

15

تهيه‌ فريت‌ نرم‌ نيكل‌ روي‌ با استفاده‌ از اكسيدآهن‌ مجتمع‌ فولادمباركه‌ و مروري‌ برنظريه‌هاي‌ مربوط‌

        دکتر ابراهيم برزآبادي          دکتر اعظم پورقاضي

دکتر جمشيد عميقيان

بهشيد بهدادفر

77.2.14

16

بهره گيري از نظريه تابعي چگالي براي مطالعه خواص ساختاري و الکتروني NaCl با استفاده از شبه پتانسيلهاي سديم و کلر توليد شده

مرتضي حاج محمودزاده

     دکتر اعظم پورقاضي       دکتر هادي اکبرزاده

زهرا نوربخش حبيب آبادي

77.6.29

17

برخي از ويژگيهاي ابر شاره فرمي ( اسپين-يک ) : کاربرد در ليتيم شش( 6Li) قطبيده اسپيني

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

حشمت الله ياوري

78.3.18

18

بررسي پايداري فولرن ها بااستفاده از شبيه سازي ديناميک ملکولي تنگ-بست (TBMDS)

-

دکتر اعظم پورقاضي

تقي طاهري قلعه ناظري

78.6.31

19

مطالعه افت و خيزها در محدوده دماي گذار فاز نماتيک به همسانگرد در بلورهاي مايع محبوس

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

عليرضا بابائي جندابه

78.7.28

20

مطالعه و ساخت مقاومتهاي لايه نازک فلزي و اندازه گيري مقاومت آنها

دکتر سيد محمدحسن فيض

دکتر ابراهيم برزآبادي

سهراب خاکپور

78.8.19

21

رسانندگي گرمايي در YBa2Cu3O7-δ

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

فاطمه عصاريان نياسري

79.6.1

22

اثرات غيرموضعي برعمق نفوذ مغناطيسي ابر رساناهاي دماي گذار بالا

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

مريم عموهادي

79.6.1

23

مدل هابارد (بررسي حل دقيق در يک بعد)

دکتر احمد پرورش

دکتر اعظم پورقاضي

جواد رشدي ديزجي

79.6.2

24

محاسبه انرژي تبادلي-همبستگي در نظريه تابعي چگالي با به کار بردن تقريب GGG

-

دکتر اعظم پورقاضي

حسين داداشي آراني

79.6.2

25

طراحي و ساخت يک جداسازالکتروستاتيکي و مطالعه پديده هاي الکتروستاتيکي در فيزيک سطح

-

دکتر ابراهيم برزآبادي

مهدي بخش زاد محمودي

79.6.16

26

ساخت سلولهاي خورشيدي p-n و اندازه گيري عمق پيوندگاه و بازده آن

-

دکتر سيد محمدحسن فيض دکتر رحيم ناني

سيد محمد سيدمحمدي

79.6.26

27

محاسبه گشتاور وارد بر تيغه بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

عرفان کديور

80.4.10

28

ديناميك دو شاره اي براي چگاله ي بوز- اينشتين خارج از ترازمندي موضعي با ناچگاله

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

سيد اميد سبحاني

80.4.13

29

اندازه گيري و بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و دماي كوري فريت هاي نيكل و نيكل – روي

دکتر ابراهيم برزآبادي

دکتر جمشيد عميقيان

داود ثانوي خشنود

80.5.8

30

فازكوانتومي و آمار كسري

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

    دکتر اعظم پورقاضي       دکتر محمدتقي فلاحي

احمدرضا سپهريان شهرضائي

80.6.31

31

رابطة بين فاز پا نكاراتنام و آمار كسري

دکتر محمدتقي فلاحي

     دکتر اعظم پورقاضي       دکتر احمد کياست پور

ولي دلوجي

80.6.31

32

اثر جوزفسون در ابررساناهاي فولده، فريل، لاركين و اوچينيكف

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

علي محمد زارع

81.4.24

33

بررسي نظري و تجربي گذار فاز در بلورهاي مايع نماتيک

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان دکتر علي قنادزاده گيلاني

حسن علي اصغري اوصالو

81.4.25

34

وابستگي جريان جوزفسوني به دما

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

داريوش مهرپرور

81.6.23

35

دي الکتروفورز ذرات عايق و حبابها

-

    دکتر ابراهيم برزآبادي     دکتر سيد محسن موسوي

حسن متقي نيا

81.6.31

36

نظريه جايگزيده شدگي اندرسون گذار فلز – عايق در دو بعد

-

دکتر اعظم پورقاضي

رضا شعبان نيارمي

81.7.1

37

بررسي مايع لوتينگر

-

دکتر اعظم پورقاضي

علي اکبر ابن علي

81.7.1

38

الکتريسيته دار شدن مايعات نارسانا در اثر عبور از لوله هاي فلزي و پلاستيکي

-

    دکتر ابراهيم برزآبادي     دکتر سيد محسن موسوي

علي رضا داودآبادي فراهاني

81.7.1

39

محاسبه تحليلي و عددي گشتاور وارد بر تيغه نازك بلور مايع نماتيك در ميدان مغناطيسي

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

مجيد غفاري

82.4.15

40

تاثير فشاردر مرحله شکل دهي بر ويژگي هاي مغناطيسي فريت استرانسيوم ناهمسانگرد

-

دکتر جمشيد عميقيان

مريم شريفي

82.4.21

41

بررسي مغناطوتنگش در بس بلورهاي فريت نيكل-روي

-

دکتر جمشيد عميقيان

ريحانه جان نثاري

82.4.29

42

رسانندگي دستگاه هاي مزوسکوپي و تاثير همدوسي فاز بر آن

-

     دکتر اعظم پورقاضي    دکتر محمدتقي فلاحي

اميرحميد عليزاده

82.6.30

43

ساخت حسگر گازي از سيليسيوم متخلخل و بررسي حسّاسيت آن نسبت به گاز O2

-

دکتر سيد محمدحسن فيض    دکتر محمداسماعيل عظيم عراقي

رهبر روغني

82.10.1

44

بررسي پايداري نقطة كوانتومي Si/Ge به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

-

   دکتر اعظم پورقاضي    دکتر هاشم رفيعي تبار

امين الله واعظ

82.11.11

45

مدل زومرفلد در نظرية ميدان كوانتومي كراندار

-

    دکتر اعظم پورقاضي   دکتر محمدتقي فلاحي

غلامرضا براتي سده

82.11.11

46

بررسي پيشرفت هاي اخير در مدل آيزينگ

-

دکتر محمدتقي فلاحي

سيد جواد ميرشاه ولد

82.11.25

47

بررسي امکان پذيري سنتز خود انتشار دما بالاي کاربيد تيتانيم و دي باريد تيتانيم در زمينه آهن

-

       دکتر جمشيد عميقيان     دکتر علي سعيدي

سيد محمدباقر قرشي

83.2.20

48

مطالعه نظري و محاسبه ي اثرهاي اسپين مدار در Fe3Al توسط برنامه ي Wien2k

-

  دکتر اعظم پورقاضي   دکتر محمدتقي فلاحي

الهام رضا سلطاني

83.4.15

49

محاسبه ي گاف انرژي بلور Na3As با استفاده از نرم افزار وين دو هزار

-

دکتر محمدتقي فلاحي    دکتر اعظم پورقاضي

زهره وفازاده

83.4.15

50

تهية پودر نانومغناطيسي اورتوفريت استرانسيوم SrFeOx به روش مكانوشيميايي و مطالعة خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي آن

-

دکتر ابراهيم برزآبادي   دکتر جمشيد عميقيان

عليرضا صادقي

83.4.20

51

تهيه سراميک هاي مگهمايت ومگنتيت با استفاده از اکسيد آهن تخليص شده فولاد مبارکه اصفهان

-

       دکتر جمشيد عميقيان     دکتر مهدي علوي

نايب علي مالکي

83.4.23

52

بررسي رفتار الكتريكي لايه‌ي‌نازك كلر و آلومينيوم فتالوسيانين

-

دکتر سيد محمدحسن فيض   دکتر محمداسماعيل عظيم عراقي

سيده افسانه حسيني اقدم

83.5.20

53

وابستگي دمايي عمق نفوذ در فيلم دي برايد منيزم (MgB2)

-

دکتر محمدعلي شاهزمانيان

محمد معرفي رميله

83.6.11

54

بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب BeB2 و مقايسه آن با MgB2

-

  دکتر اعظم پورقاضي   دکتر محمدتقي فلاحي

مهدي قيصري گودرزي

83.6.28

55

جستجوي ابررسانايي در NbB2

-

دکتر اعظم پورقاضي دکتر محمدتقي فلاحي

منيژه فلاحتيان

83.12.10

56

شبيه سازي ساختار نواري و بررسي امكان وقوع ابررسانايي در آن

-

دکتر اعظم پورقاضي دکتر محمدتقي فلاحي

فهيمه زاهدي

83.12.10

57

محاسبه ي ماتريس پراكندگي نقطه ي كوانتومي

-

دکتر اعظم پورقاضي

ليلا کوهي

83.12.10

58

تهيه پودر نانومتري فريت منگنز از روش همرسوبي

-

دکتر جمشيد عميقيان

بابک نصر

83.12.19

59

بررسي تجربي ميرايي بارميرايي بار روي استات سلولز و تفلون

-

دکتر ابراهيم برزآبادي دکتر سيد محسن موسوي

رضوان حجتي

83.12.26

60

ساخت نمونه هاي سيليسيوم متخلخل و بررسي خواص نوري آن - دکتر سيد محمدحسن فيض دکتر محمداسماعيل عظيم عراقي سعيده باقري 83.4.6

61

تهيه فريت نرم منگنز به روش متداول سراميكي و بررسي خواص مغناطيسي آن

-

دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري

روح اله سليماني

84.4.7

62
رسانندگي گرمايي فاز A1 ابرشاره ي هليم سه - دکتر محمدعلي شاهزمانيان دکتر رضا افضلي ندا ابراهيميان 84.7.26 63
رسانندگي گرمائي هال درابررساناهاي موج -d درحالت آميخته - دکتر محمدعلي شاهزمانيان احمد يوسف وند 84.8.24 64
توليد نور غيرکلاسيک از نقطه هاي کوانتومي - دکتر رسول رکني زاده مسعود شاه مرادي 84.11.22 65
تهيه پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي با استفاده از روش مكانوشيميايي - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري فاطمه ابراهيمي 84.12.4 66
قطبش بلورهاي مايع فروالکتريک - دکتر محمدعلي شاهزمانيان خسرو رحيمي هرچگاني 84.12.10 67
مطالعه ساختار هاي مغناطيسي در مقياس نانو متر دکتر مرتضي مظفري دکتر جمشيد عميقيان احمد راست قلم 84.12.17 68
بررسي رسانش گرمايي نانو لوله هاي کربني - دکتر فردين خيرانديش سميه شجاعي برجويي 84.12.17 69
مقايسه ويژگي هاي سطح فرمي CeSn3 و LaSn3 با استفاده از نرم افزار WIEN2K - دکتر اعظم پورقاضي روح الله زارع حسن آباد 84.12.20 70
تاثير زمان آسياب بر دماي تشکيل فاز فريت منگنز بس ريز - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري صفورا دانش فزون 84.12.21 71
ساخت يک دستگاه الکترون مولتي پلاير و اندازه گيري ضريب بهره ي آن - دکتر سيد محمدحسن فيض دکتر رسول اژئيان مهدي چرخچي محمديه 85.7.26 72
نيروهاي بين ذره‌اي ناهمسانگرد در کلوئيدهاي غوطه‌ور در بلور مايع نماتيک دکتر علي قنادزاده گيلاني دکتر محمدعلي شاهزمانيان سميه خليلي 85.7.29 73
تهيه پودرهاي نانومتري LiMn2O4 و بررسي رسانندگي الکتريکي آنها - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري اميد غفارپسند 85.7.29 74
اثر هارتمن در تونل‌زني كوانتومي - دکتر محمدعلي شاهزمانيان ميثم سبحاني نجف آبادي 85.7.30 75
محاسبه ي زمان واهلش شبه ذرات گرم در ابرساناي موج- d دکتر حشمت اله ياوري دکتر محمدعلي شاهزمانيان ناديا سلامي 85.11.1 76
تهيه‌ي پودرهاي نانومتري فريت باريوم شش گوشي نوع M‌ به روش سل- ژل و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن ها - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري مريم طاهري 85.12.7 77
تهيه فريت نيکل- روي نانومتري با استفاده از ترکيب روش متداول سراميکي و آلياژسازي مکانيکي - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري صديقه شجاعي 85.12.10 78
تهيه پودرهاي نانومتري فريت منيزيم با روش مكانو شيميايي و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آن - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري شهروز لطفي 85.12.16 79
محاسبه ي ساختار الکتروني و فشار گذار ژرمانيوم در فازهاي الماسي، β_tin و شش گوشي ساده - دکتر اعظم پورقاضي دکتر محدتقي فلاحي قاسم بيگي 85.12.20 80
تهيه پودرهاي نانومتري فريت ليتيوم به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگيهاي مغناطيسي آنها - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري معصومه حدادي 85.12.20 81
بررسي ويژگي هاي ساختاري و الکتروني فازهاي ژرمانيوم در فشارهاي بالا (Cmca, hcp, fcc, bcc, sc) دکتر محدتقي فلاحي دکتر اعظم پورقاضي مجيد بختياري 85.12.20 82
بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي فشار بالاي cd، bct، sh Imma، Cmca، hcp در سيليسيوم - دکتر محدتقي فلاحي دکتر اعظم پورقاضي ياور تقي پورآذر 86.5.3 83
بررسي خواص ساختاري و الکتروني فازهاي fcc,BC8,R8 سيليسيم - دکتر محدتقي فلاحي دکتر اعظم پورقاضي رضا افرا 86.5.3 84
مطالعه ي خواص مغناطيسي و بين لايه اي نانولايه هاي Co/Pd داراي ناهمسانگردي مغناطيسي عمودي با استفاده از پراكندگي پرتو ايكس دکتر جمشيد عميقيان دکتر سيد حسن روضاتيان پيرايه وحداني 86.6.28 85
محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک Pb/Si - دکتر سعيد جلالي اسدآبادي مرتضي رفيعي 86.7.30 86
تهيه ي اكسيد روي نانومتري به روش مكانوشيميايي و بررسي ويژگي­هاي الكتريكي آن - دکتر سيد محمدحسن فيض دکتر مرتضي مظفري هاجر رزاقي 86.12.20 87
تهيه و بررسي ويژگي­هاي مغناطيسي پودرهاي نانومتري فريت منگنز-روي به وسيله­ي فرآيند مكانوشيميايي و استفاده از مخلوط فريت ­هاي منگنز و روي از قبل تهيه شده - دکتر جمشيد عميقيان محمدجواد نصراصفهاني 86.12.20 88
امكان تشكيل شاره كوانتومي هليم سه يك بعدي در خلل و فرج نانو دکتر حشمت اله ياوري دکتر محمدعلي شاهزمانيان مريم شهبازي 86.12.22 89
بررسي تجربي تأثير اکسيد آلومينيوم نانومتري بر ويژگي­هاي ابررسانايي BSCCO دکتر پرويز کاملي دکتر مرتضي مظفري علي آفتابي 87.4.2 90
ابر‌شارگي در گازهاي فرمي با تکانه زاويه‌اي مداري غيرصفر دکتر حشمت اله ياوري دکتر محمدعلي شاهزمانيان سيد مرتضي خادمي پور صمدي 87.6.16 91
بررسي ساختار بين لايه­اي و طول همبستگي افقي در نانوچندلايه­اي­هاي مغناطيسي Co/Ru دكتر حميدرضا فلاح دکتر سيد حسن روضاتيان مجيد افشاري 87.7.17 92
بررسي خواص ساختاري و الکتروني ترکيب fcc-C60 - دکتر سعيد جلالي اسدآبادي دکتر سيد حسن روضاتيان سمانه جوانبخت 87.7.21 93

 

رشته فيزيک

گرايش هسته اي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مدار همفرودي

دکتر ابراهيم برزآبادي

دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي

رحمت اله رفيعي دستجردي

73.10.17

1

اندازه‌ گيري‌ شار نوتروني‌ چشمة‌ 241Am-Beدر ويزوفلاكس‌ نوترون‌

-

دکتر صمد راستي کردار

اکبر کوهي فائق

74.9.-

2

بازسازي تصوير به روشهاي سه بعدي در برش نگاري پوزيتروني

-

دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي

رهام انصاري مهر

75.8.12

3

محاسبه اتلاف انرژي ذرات باردار در اثر عبور از مواد

-

دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي

جواد اشکبوسي اصفهاني

75.9.28

4

پژوهشي نظري بر ميکروميزرها

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

محمدحسين نادري

75.12.21

5

مدل بوزوني برهمکنشدار هسته

-

دکتر صمد راستي کردار

عليرضا توکلي

75.12.27

6

بررسي تجربي دمش اپتيکي روبيديم و راه اندازي دستگاه موجود

دکتر احمد کياست پور

دکتر محمود سلطان الکتابي

عبدالرضا احمديان

76.4.21

7

توليد باريکه يون آرگون مثبت بوسيله تخليه الکتريکي کورونا

-

دکتر صمد راستي کردار

محمدرضا عبدي

76.4.28

8

هاله‌هاي‌ نوتروني

-

دکتر صمد راستي کردار

منوچهر مرادي فارساني

76.12.-

9

تعيين نقاط بهينه در طراحي نوتروني قلب راکتور تحقيقاتي آب سنگين صد و پنجاه کيلو واتي براي توليد ايزوتوپ هاي پرتوزا

دکتر صمد راستي کردار

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

مجيد جلالي حاجي آبادي

77.9.2

10

بررسي هاله هاي پروتوني

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

دکتر صمد راستي کردار

اميد برزوئي

78.4.1

11

بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر

دکتر صمد راستي کردار

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

سيد علي حسين زاده صلاتي

78.8.15

12

طراحي و ساخت چشمه يوني هيدروژن

مسعود مرادشاهي

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي دکتر ابراهيم برزآبادي

حسين تارقلي زاده

79.6.26

13

واکافت عناصر سمي در رسوب رودخانه زاينده رود به روش فعال سازي نوتروني

دکتر صمد راستي کردار

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

سروش دشتي گوهري

79.7.26

14

محاسبه چگالي هاي گذار تك ذره اي براي 20Ne(0)+به پنج حالت +(2)با استفاده از كد رايانه اي OXBASH

دکتر صمد راستي کردار

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

مهران سوخکيان

80.6.20

15

گسيل انرژي از ايزومرهاي هسته‌اي منبعي نو براي توليد انرژي

دکتر بيژن شيخ الاسلامي

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

بهارک هادي نيا

80.6.21

16

بررسي ابرتغييرشكل درهسته ها

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

    دکتر احمد پرورش      دکتر صمد راستي کردار

احسان توکلي دارکاني

80.6.21

17

بررسي ساختار هسته اي ايزوتوپ هاي سبك فرد ـ فرد نقره

دکتر بيژن شيخ الاسلامي

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي دکتر صمد راستي کردار

شراره بهزادي

80.6.27

18

بررسي و ساخت يك نمونه لامپ گايگر(2)

دکتر صمد راستي کردار

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

محمدرضا زارع

80.6.27

19

شبيه سازي سه بعدي برش نگاري گسيلي پوزيتروني

-

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

مژگان سليماني

80.8.29

20

مدل بوزوني - فرميوني بر هم كنش دار

-

دکتر احمد پرورش

ابراهيم حسن زاده

81.4.19

21

محاسبه عمق – دز در آب براي الكترون‌ها  10keV- 10MeVتوسط كد رايانه‌اي MCNP

-

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

اعظم عرب

81.6.18

22

بررسي ابرتقارن در هسته‌ها

-

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

فرزانه فتاحي کمجاني

81.6.27

23

تهيه لايه ZnS(Ag)براي آشکارسازي تابش آلفا

-

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي دکتر سيد محمدحسن فيض

بهنام رحيم پور

81.6.27

24

محاسبات مونت كارلو به منظور تعيين پارامترهاي چيدمان بهينه براي تعيين بور به كمك بيناب پرتو گاماي آني با استفاده از كد MCNP4C

فريدون پيامي

دکتر احمد پرورش    دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي

ميترا اشرفي خيرآبادي

83.4.16

25

بررسي اثرات تابش باريکه الکترون بر پاسخ کالريمتر پلي استايرن در دزهاي بالا

-

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي   دکتر فرهود ضيايي

عباس نوري

83.4.29

26

اندازه گيري غلظت برخي از آلاينده هاي زاينده رود به روش PGNAA

مهندس مجيد جلالي

دکتر مجتبي مستجاب الدعواتي دکتر فريدون پيامي

خديجه رضايي ابراهيم سرايي

83.12.24

27

طراحي يك دستگاه PGNAA براي تشخيص عناصر كادميوم و جيوه در خاك توسط كد MCNP

مهندس مجيد جلالي مهندس بهزاد تيموري

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

نيره سلطاني

84.3.24

28

طراحي و ساخت منبع تغذيه هسته اي و پيکره آن - دکتر سيد محسن موسوي دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي مجيد توانپور 85.4.27 29

 

رشته فيزيک

گرايش اتمي-مولکولي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

پژوهش نظري ليزرهاي بدون واروني جمعيت

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

علي اصغر خاکپور

72.7.-

1

طراحي و ساخت ليزر يوني مس با کندوپاش در محيط تخليه کاتد توخالي

دکتر بابک خدادوست

دکتر محمود سلطان الکتابي

مجيد آرام

74.7.24

2

رهيافت تابع-موجي مونت کارلو براي سيستمهاي کوانتومي دوترازي

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

حسين يوسفيان جزي

75.4.24

3

بررسي‌ نظري‌ الكترودهاي‌ ليزر پيوستة‌ CO2 با برانگيزش‌ RF و توان‌ 200 وات‌

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

فرشاد ايرجي آسيابادي

76.7.23

4

تداخل سنجي با اتم

-

   دکتر احمد کياست پور     دکتر محمود سلطان الکتابي

محمدجواد ترکمني

77.4.15

5

انتشارگر فاينمن براي چاه پتانسيل کروي

-

      دکتر احمد پرورش     دکتر محمدمهدي گلشن

حسين بخشعلي زاده

78.8.12

6

بررسي امکان وجود C60 در مواد ميان ستاره اي

-

    دکتر احمد کياست پور       دکتر اعظم پورقاضي

ندا حجازي

78.12.25

7

بررسي پتانسيلهاي لينارد-ويشرت در استخراج ميدانهاي الکترومغناطيسي

-

دکتر احمد پرورش

الهام احسان پور

79.6.19

8

ماتريس پراکندگي در گرانش کوانتومي

-

دکتر بيژن شيخ الاسلامي سبزواري

محمدحسين انصاري

79.6.27

9

طراحي و ساخت دستگاه تداخل سنج فابري-پروي روبشي و اندازه گيري پهناي خطوط طيفي منبع سديم

دکتر محمود سلطان الکتابي

  دکتر احمد کياست پور    دکتر حميدرضا فلاح

باقر فقيه ايماني

79.12.22

10

محاسبه توابع پاسخ بسامدي فضايي و انتقال اپتيكي دستگاههاي نوري

دکتر احمد کياست پور

دکتر حميدرضا فلاح

بهرام برزگر

79.12.22

11

دستگاه ليدار متحرك و مطالعه بيناب نمايي آلاينده هاي جوي

-

   دکتر احمد کياست پور      دکتر محمود سلطان الکتابي

محمدرضا عزيززاده آرايي

80.5.3

12

برپايي دستگاه تمام نگاري و به كارگيري آن در مطالعة رشد نمونه هاي گياهي

دکتر احمد کياست پور دکترغلامرضا بلالي

دکتر محمود سلطان الکتابي دکتر حميدرضا فلاح

سعيد تاجي اشگفتکي

80.6.28

13

بيناب نمايي تبديل فوريه اي با تجهيزتداخل سنج مايكلسون موجود

-

  دکتر احمد کياست پور    دکتر حميدرضا فلاح

مهدي براتي سده

80.6.28

14

مطالعه نظري- تجربي يک ليزر Nd:YAG دميده شده با ليزر نيمرساناي (GaAl)Asو امکان ايجاد هماهنگ دوم با استفاده از بلور KTP

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

زهرا حق شناس فرد

81.6.18

15

برپايي ليزر بخار کلريد مس و دمش محلول رزينه اي توسط آن

مهندس مهرداد فرمان آرا

دکتر محمود سلطان الکتابي

سعيد ضميري حسين زاده

82.6.26

16

جنبه هاي نظري اپتيک تطبيقي و تصويرگيري از درون جو

-

   دکتر احمد کياست پور   دکتر حميدرضا فلاح

عباس عباسي

82.7.15

17

محاسبه آهنگ گسيل خود به خودي يک اتم برانگيخته دوترازي درون يک کاواک دي الکتريک درآشامنده و پاشنده

دکتر محمود سلطان الکتابي

دکتر احمد پرورش

ريحانه اشرفي

82.7.23

18

طراحي يک نمونه سيستم اپتيکي زوم براي دستگاههاي تصوير بردار حرارتي

-

دکتر حميدرضا فلاح

الله بخش عسکري

82.7.27

19

روش ها و دستگاه هاي جبران سازي جبهه موج در اپتيک تطبيقي

دکتر حميدرضا فلاح

دکتر احمد کياست پور

مهدي عدالت جو

82.7.28

20

احساسگرهاي جبهه موج و روش هاي آشکارسازي ابيراهيهاي ديناميک آن

-

   دکتر احمد کياست پور   دکتر حميدرضا فلاح

مهدي قاسم تبار درزي

82.7.30

21

كاربردهاي غير مخابراتي تارهاي نوري

دکتر جمشيد عميقيان    مهندس آذردخت مظاهري

دکتر ابراهيم برزآبادي   دکتر سيد محسن موسوي

عاطفه طاهرنيا

83.3.24

22

طراحي و ساخت پالاية چند لايه‌اي تداخلي فلز-دي‌الكتريك در گسترة مرئي به روش تراگسيل القايي

مهندس هادي استکي

دکتر حميدرضا فلاح

محمدعلي سوهاني

83.4.27

23

بررسي و بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در ساخت پوشش رساناي شفاف اپتيكي در گستره مرئي

مهندس هادي استکي

دکتر حميدرضا فلاح

محسن قاسمي ورنامخواستي

83.4.27

24

كاهش سرعت نور به روش شفافيت الكترومغناطيس القائيده

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

جهانشا سي سخت پور

83.4.29

25

مطالعه تجربي اثر گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

نگين سلطاني الکوه

83.4.30

26

تعيين تجربي غلظت بور در محلول‌هايي از اسيدبوريك با روش واكافت گاماي آني با فعال‌سازي نوتروني

دکتر فريدون پيامي

دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي

پيام بهرامي چگني

83.6.25

27

برپايي ليزر رزينه‌اي تقويت‌شده با دمش ليزر نئوديميوم- ياگ

حسين ثقفي فر

دکتر محمود سلطان الکتابي

سيد محمدرضا درباني

83.9.29

28

طراحي و ساخت لايه‌هاي نازك اپتيكي با نمايه ضخامت متغير براي ساخت آينه‌هايي با بازتابندگي متغير به منظور توليد مد سوپر گوسي ليزر

مهندس حسين ثقفي فر

دکتر حميدرضا فلاح

ابوالحسن مبشري

83.10.15

29

پراكندگي نور از يك اتم فوق سرد به دام افتاده

-

دکتر محمود سلطان الکتابي

مريم روغني

83.12.17

30

ساعت هاي اتمي و بهبود بخشيدن به آن ها با استفاده از تله اندازي اتمي

-

دکتر محمود سلطان الکتابي دکتر احمد کياست پور

بتول حياتي فر

83.12.17

31

بررسي پارامترهاي مؤثر در ساخت پوشش آنتي استاتيك در گستره نور مرئي

مهندس محمد اميري شهبازي

دکتر حميدرضا فلاح

مهناز زاهدي

83.12.19

32

توليد و مشخصه‌يابي ذرات نانومتري فلزي با روش کندوسوز ليزري - دکتر حميدرضا فلاح دکتر فرشته حاج اسماعيل بيگي آمنه محمدعلي پور 84.7.30 33
طراحي و ساخت شيشه‌هاي كم -گسيل (Low-E) در گستره فرو سرخ با استفاده از لايه نازك ITO مهندس محمد اميري شهبازي دکتر حميدرضا فلاح هادي عسکري 84.12.1 34
بازسازي نمايه سطح و آشكارسازي ديجيتالي تغييرات نمايه سطح به روش تداخل‌سنجي گرته پيسه‌اي دکتر حميدرضا فلاح دکتر احمد کياست پور دکتر محمود سلطان الکتابي محسن حامي 84.12.2 35
سرعت سنجي دوپلري ليزري شعله‌ها - دکتر محمود سلطان الکتابي محمدرضا تقدسي 85.4.12 36
طراحي ليزر هيدرو‍ژني رامان - دکتر محمود سلطان الکتابي دکتر احمد کياست پور مژگان باتواني 85.4.12 37
مطالعه تجربي اثر انحراف گرمانوري با استفاده از ليزر CO2 پيوسته - دکتر محمود سلطان الکتابي رحيم ارثياراوري 85.4.12 38
مكانيك كوانتومي يك نانو لوله دو حالته - دکتر فردين خيرانديش احسان عموقربان 85.6.25 39
بررسي روشهاي حسگري جبهه موج و بازيابي محاسباتي تصاوير تخريب شده توسط اغتشاشات جو مجيد رضازاده دکتر حميدرضا فلاح دکتر مرتضي حاجي محمودزاده مهرداد رحمت نيا 85.7.29 40
کليدزني Q ليزر نئودميوم ياگ با استفاده از جاذب اشباع پذير حسين ثقفي فر دکتر محمود سلطان الکتابي معصومه دژکام 85.9.27 41
بررسي روش هاي توليد ذرات نانوساختار نيم رسانا گروه II-IV و توليد نانوذرات CdS آلائيده با مس دکتر علي اعظم خسروي دکتر حميدرضا فلاح دکتر محمدحسن يوسفي سعيده باغباني 85.12.20 42
مطالعه‌ي ديناميك كوانتومي سيستم برهمكنشي تك اتم به دام وافتاده و ميدان تابشي كوانتيده‌ي درون كاواك دکتر محمود سلطان الکتابي دکتر محمدحسين نادري ساره شهيداني 85.12.21 43
طراحي و ساخت پالايه‌ي تداخلي فلز– دي‌الكتريك با پهناي عبور چند نانومتر به روش تراگسيل القايي در گستره‌ي فروسرخ نزديک با استفاده از سيستم ضخامت‌سنجي اپتيکي مهندس حميدرضا رهنما دکتر حميدرضا فلاح حسين زابليان 86.3.2 44
مطالعه ي گسيل خودبه خود اتم دوترازي در حضور محيط مادي با ضريب شکست منفي دکتر محمود سلطان الکتابي دکتر محمدحسين نادري مائده سليماني 86.4.4 45
برپايي ليزر جابه جايي رامان با دمش ليزر نئودميوم - ياگ مهندس مجيد رضازاده دکتر محمود سلطان الکتابي مريم مودت 86.4.11 46
بيناب نمايي مولكول هاي بزرگ مهندس مجيد رضازاده دکتر محمود سلطان الکتابي سيما حسيني 86.6.18 47
بهينه سازي توزيع ضخامت لايه­هاي نازک نانومتري روي سيگمنت هاي کروي با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو و مقايسه­ي آن با نتايج تجربي مهندس حميدرضا رهنما دکتر حميدرضا فلاح دکتر مرتضي حاجي محمودزاده مهدي زادسر 86.6.19 48
برپايي يك حسگر تار نوري با به كار گيري تداخل سنج فابري - پرو مهندس محمدرضا باقري دکتر محمود سلطان الکتابي مريم بختيار 86.12.21 49
ساخت منبع تغذيه روبشي براي يک ليزر ديودي در طول موج 785 نانومتر جهت بيناب نمايي خطوط جذبي روبيديم درفاز بخار و اندازه گيري پهناي خطوط گذار - دکتر عليرضا خورسندي سيد ناصر طباطبايي جعفري 87.4.3 50
بررسي تاثيرات اپتيکي واهمدوسي در ساختارهاي نانو - دکتر رسول رکني زاده وحيد طياري 87.4.25 51
نظريه کوانتومي براي مدارهاي مزوسکوپي - دکتر فردين خيرانديش داود نصراصفهاني 87.6.17 52
حالت­هاي درهم­تنيده و اثرهاي غير کلاسيک تداخل کوانتومي در سامانه­هاي دواتمي - دکتر محمدحسين نادري سحر بصيري اصفهاني 87.6.25 53
طرحواره‌هاي نظري براي جايگزيدگي مكان اتم مبتني بر آشكارسازي فوتون حاصل از گسيل خود‌به‌خود - دکتر محمود سلطان الکتابي دکتر محمدحسين نادري صفورالسادات ميرخلف 87.6.25 54

 

رشته فيزيک

گرايش نجوم

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

خور لرزه شناسي و کاربرد آن در مطالعه چرخش تفاضلي خورشيد

-

دکتر احمد کياست پور

مريم مبين زاد

79.8.13

1

دستگاههاي دوستاره اي تفکيک پذير و تعيين مدار آنها

-

دکتر احمد کياست پور

نسيم حسين حمزه

83.4.28

2

 

رشته فيزيک

گرايش آزاد

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

قضيه هاگ در فضا-زمان گسسته

-

دکتر بيژن شيخ الاسلامي سبزواري

حميده رحمتي

82.3.19

1

حالت هاي همدوس گروه پوآنکاره

دکتر محمود سلطان الکتابي

دکتر رسول رکني زاده

آرش مومني

82.11.27

2

توليد كامپوزيت دي بوريد تيتانيوم در زمينه نيكل به روش سنتز احتراقي

-

دکتر علي سعيدي دکتر جمشيد عميقيان

مهدي اژئيان

83.3.31

3

کاربرد موجک ها در اپتيک کوانتومي

دکتر محمود سلطان الکتابي

دکتر رسول رکني زاده

روح اله نمازي ريزي

83.12.15

4

محاسبه سطح مقطع راداري يک مخروط فلزي ايده آل - دکتر احمد پرورش دکتر اردشير حسين پور مرتضي شيرزاد 84.6.23 5
عمق نفوذ مغناطيسي ابررساناهاي موج d- با استفاده از نظريه لندن - دکتر محمدعلي شاهزمانيان سعيد درويشي 84.11.25 6
کوانتش ميدان هاي الکترومغناطيسي در حضور يک نقطه ي کوانتومي نيمرسانا - دکتر رسول رکني زاده احسان کريم زاده اصفهاني 84.12.24 7
تغييرپذيري اوزون جوي و برهم کنش آن با ورد ايست و آرام سپهر پائيني - دکتر اسماعيل حسن زاده محمد اميدواري 85.4.14 8
برهم كنش نور غيركلاسيك با اتم دو ترازي: آشكارسازي نور غيركلاسيك - دکتر رسول رکني زاده دکتر محمدحسين نادري حسين توکلي ديناني 85.7.26 9
اثرات جوي بر انتشار امواج الكترومغناطيسي و بررسي كانال هاي راديويي در منطقه خليج فارس دکتر احمد پرورش دکتر اسماعيل حسن زاده سميه نهاونديان اصفهاني 85.11.7 10
بررسي ارتباط بين تابع اطلاع فيشر و معادلات كانونيك هاميلتون - دکتر فردين خيرانديش مهسا دانشمند 85.12.2 11
بررسي زماني و مکاني برخي از آلاينده هاي گازي در تهران بزرگ - دکتر اسماعيل حسن زاده دکتر عبداله صداقت کردار رمضان عليزاده 86.4.5 12
بررسي درهم تنيدگي کوانتومي يک اتم دو ترازه با ميدان فوتوني - دکتر سيد جواد اخترشناس مريم فارسي 86.7.29 13
تهيه ي نانو پودرهاي گارنت هاي ايتريوم- آهن جانشاني شده با آلومينيوم و بررسي ويژگي هاي مغناطيسي آنها - دکتر جمشيد عميقيان دکتر مرتضي مظفري زينب آزادي 86.11.6 14
توزيع 40K و 232Thو 238U و 137Cs در برخي مناطق سواحل درياي خزر - دکتر اسماعيل حسن زاده دکتر محمدرضا عبدي حميدرضا راجي 86.12.25 15
بر رسي آلودگي هوا و ارزيابي کيفيت هوا در اصفهان دکتر عبداله صداقت کردار دکتر اسماعيل حسن زاده سيده آزاده حجازي جويباري 87.2.2 16
نظريه ي تعميم يافته ي (F(R گرانشي و کيهانشناسي جديد - دکتر بهرام نصراصفهاني حميدرضا سعيدي 87.3.1 17
تاثير جانشاني روي با منيزيم بر ويژگي‌هاي مغناطيسي فريت منيزيم نانومتري مهندس مهدي کمالي دکتر مرتضي مظفري ياسر زارع 87.4.25 18
توليد نانوذرات تک سايز نيمرساناي سولفيد کادميم آلائيده با نقره و بررسي کاربردهاي آن دکتر علي اعظم خسروي دکتر حميدرضا فلاح دکتر محمدحسن يوسفي علي اصغر عبدالحسين زاده 87.6.10 19
بهبود کوک­پذيري يک ليزر ديود با طراحي کاواک خارجي براي بيناب­نمايي روبيديم در فاز بخار - دکتر عليرضا خورسندي دکتر سيد مجتبي مستجاب الدعواتي سميه فتحي 87.6.12 20
اطلاع رساني كوانتومي در فضازمان خميده - دکتر بهرام نصراصفهاني فاطمه احمدي 87.6.18 21
بررسي، شبيه سازي و طراحي بلور فوتوني با گاف نوار فوتوني کامل براي ناحيه ي مرئي - دکتر حميدرضا فلاح مريم صابري 87.6.18 22
درهم تنيدگي در نسبيت خاص - دکتر بهرام نصراصفهاني مهدي احمدي 87.6.18 23
محاسبه گشتاور مغناطيسي سطحي در بلورهاي حالت جامد α-Ce و γ-Ce - دکتر سعيد جلالي اسدآبادي فاطمه خردمند 87.6.19 24
بررسي نحوه توليد امواج THz و کاربرد آن در بيناب نمايي - دکتر عليرضا خورسندي مرضيه اسدنياي فرد 87.6.20 25

 

رشته فيزيک

گرايش فيزيک دريا

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي پارامترهاي هواشناسي و دريايي در پخش لکه نفت و مدل آلودگي نفتي در خليج فارس

دکتر مجيد ميرباقري

دکتر اسماعيل حسن زاده

فرشيد دريابر

83.9.2

1

بررسي مشخصه هاي امواج ناشي از باد در خليج فارس( منطقه بوشهر)

-

دکتر احمد پرورش دکتر اسماعيل حسن زاده

محمدهادي بردبار

83.10.20

2

 

<  1  2  3  4  5