تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم

رشته زيست شناسي

گرايش علوم گياهي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

درمان بيماري کلروزآهن از طريق تزريق املاح آهن با استفاده از فشار منفي ساقه

-

دکتر اکبر مستاجران

اکبر آل داود

65.9.-

1

تاثير رژيمهاي مختلف آبياري در تعداد غدهٍ پراکندگي وزني و عملکرد محصول چهار واريته مختلف سيب زميني

-

دکتر اکبر مستاجران

اکبر احسانپور

66.6.-

2

تعيين غلظت اپتيمم سولفات فرو و فريک جهت درمان بيماري کلروزآهن با روش تزريق از طريق قطع شاخه فرعي

-

دکتر اکبر مستاجران

منصور شريعتي

68.4.-

3

بررسي نحوه توارث چهار خصوصيت متفاوت درجو

-

دکتر بهمن پيراسته

سعيد افشارزاده

70.5.2

4

مقايسه مدلهاي کامپيوتري SWATRE و CRIWAR جهت تخمين نياز آبي گياهان پنبه وذرت

-

دکتر اکبر مستاجران

محسن کاوياني

70.10.-

5

تعيين روابط هيدروليکي خاکهاي منطقه اصفهان

-

دکتر اکبر مستاجران

فرشته چم آسماني

70.11.-

6

ارزيابي شاخصهاي رشد برخي از گياهان مرتعي نسبت به زمان و برآورد بيوماس

-

دکتر اکبر مستاجران

مريم کشاورزي

71.4.-

7

استفاده از مدل کامپيوتري SWACROP جهت ارزيابي رشد گياه سيب زميني

-

دکتر اکبر مستاجران

مهري عسگري

71.4.-

8

ايجاد گياهچه هاي يکسان از طريق کشت سلول و بافتهاي خرماي رقم مضافتي

مهندس محمدرضا رحيمي نژاد

دکتر بهروز شاهسون بهبودي

مريم رنگرزجدي

71.4.-

9

بررسي شاخص هاي رشد ارقام گندم در اصفهان

-

دکتر مهدي کريمي

اکبر نکوئي

71.6.-

10

بررسي‌ پارامترهاي‌ رشد 16 رقم‌ سيب‌زميني‌ با استفاده‌ از مدل‌ كامپيوتري‌

-

دکتر اکبر مستاجران

هوشنگ گلزار

72.8.3

11

بررسي آناتوميکي - سيستماتيکي- برخي گونه هاي Agropyron موجود در ايران

-

     دکتر احمد آرياوند    جمال صاحبي

شعله قلاسي مود

72.11.-

12

بررسي تاثير برخي از تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر تشکيل ميوه سيب زميني

-

  دکتر عليرضا سپاهي  دکتر حميد فهيمي

فائزه فاضلي

72.12.-

13

مقايسه كمي وكيفي چند رقم سورگم علوفه اي با R– لاين هاي مربوطه

-

  دکتر عباس المدرس    دکتر عليرضا سپاهي

مهرداد عبدي

73.2.-

14

اثر رطوبت و موادغذايي بر شکل گيري ميکوريز و تاثير آن بر رشد ميزبان

-

   دکتر اکبر مستاجران     دکتر حميد فهيمي

فرزانه ضوئي

73.6.28

15

بررسي تاثير برخي از تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر تشكيل ميوه سيب زميني

-

دکتر عليرضا سپاهي    دکتر حميد فهيمي

بهروز سعيدي

74.3.1

16

تاكسونومي عددي تعدادي از گونه هاي سوئداوسالسولا در ايران بااستفاده از صفات آناتوميك ومرفولوژيك

دکتر کرماني

   دکتر احمد آرياوند    دکتر عليرضا سپاهي

زهرا روضاتيان

74.5.-

17

بررسي‌اثر زمان‌ استفاده‌ از كود ازت‌ روي‌ مقدار كربوهيدراتها و عملكرد سورگوم‌ شيرين‌

دکتر عليرضا سپاهي

دکتر عباس المدرس

منيژه رنجبر

74.6.-

18

مقايسه کمي و کيفي عملکرد چغندرقند و سورگوم شيرين تحت تاثير شوريهاي مختلف آب آبياري

-

دکتر عباس المدرس

مسعود اسماعيلي شريف

74.6.13

19

بررسي‌ پراكندگي‌ طبيعي‌ باكتريهاي‌ ريزوبيوم‌ و تاثير بعضي‌ از شاخص‌هاي‌ اكولوژيكي‌ موثر بر رشد آنها در منطقه‌ اصفهان‌

-

   دکتر اکبر مستاجران     دکتر گيتي امتيازي

محمد محمودي صالح آباد

74.6.15

20

آبسزيك‌ اسيد روي‌ برقراري‌ و شاخصهاي‌ رشد تعدادي‌ از گياهان‌ مرتعي‌ در شرايط‌ كمبود رطوبت‌

دکتر سليمان افشاري پور

دکتر اکبر مستاجران   

زهرا رضايتمند

74.6.18

21

مطالعات‌ فلور و اجتماعات‌ گياهي‌ منطقه‌ بازفت‌ و دو آب‌ صمصامي‌ در استان‌ چهار محال‌ و بختياري‌

-

دکتر احمد آرياوند

سيد محمد ميروکيلي

74.6.20

22

تاثير عوامل‌ به‌ زراعي‌ (دوره‌ آبياري‌، ميزان‌ كود ازت‌ و زمان‌ كشت‌) در مقداردرصد مواد گروه ‌Silymarin درگياه‌ Silybum Marianum

-

   دکتر اکبر مستاجران     دکتر نصراله قاسمي

احمدرضا شيري

74.10.-

23

ارزيابي‌ الياف‌ ساقه‌ ارقام‌ مختلف‌ سورگم‌ دانه‌اي‌ و شيرين‌ جهت‌ كاربرد در صنايع‌ سلولزي‌

دکتر عليرضا سپاهي

    دکتر عباس المدرس    دکتر احمد جهان لتيباري

آذر ماکنالي

74.10.12

24

بررسي‌ روشهاي‌ القاء پلي‌پلوئيدي‌ در سورگم‌ با استفاده‌ از كلشي‌ سين‌

دکتر عباس المدرس

    دکتر عليرضا سپاهي      دکتر محمود غفاري

بابک دلنواز

74.10.26

25

رابطه‌ شاخصهاي‌ رشد و ميزان‌ قندهاي‌ ساقه‌در مراحل‌ مختلف‌ نمو در ارقام‌ و لاين‌هاي‌ سورگوم‌ شيرين‌

-

   دکتر عباس المدرس     دکتر مهدي کريمي       دکتر جعفر خراساني

سعيده عادلي

74.10.30

26

بررسي‌ سيستماتيكي‌ فسيلهاي‌ گياهي‌ منطقه‌ قشلاق‌ شاهرود

            مهندس طاهري              دکتر جعفريان

دکتر احمد آرياوند

پروين ياوري فروشاني

74.11.1

27

بررسي‌ اثر شكستن‌ دوره‌ تاريكي‌ روي‌ ميزان‌ قند در سورگم‌ شيرين‌

-

    دکتر عباس المدرس     دکتر عليرضا سپاهي

آيت ا... رضائي

75.6.20

28

بررسي اثرEC، PH و همياري‌ باكتري‌ آزوسپيريليوم‌ بر رشد كيفي‌ و كمي‌ گندم‌

-

    دکتر اکبر مستاجران    دکتر گيتي امتيازي

ريحانه عموآقائي

75.6.21

29

كاربرد و تأثير سه‌ جلبك موجود در آبهاي‌ اصفهان بر روي فاضلابها BOD5 و COD

-

   دکتر اکبر مستاجران    دکتر گيتي امتيازي

سيما يحيي آبادي

75.10.17

30

شناسائي‌ ، جداسازي‌ و خالص‌ سازي‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ جلبك‌ سبز تك‌ سلولي‌ Dunaliella از حوضچه‌هاي‌ تبخيرنمك‌ در مرداب‌ گاوخوني‌

سعيد افشارزاده

   دکتر منصور شريعتي    دکتر احمد آرياوند

محمدرضا هادي

75.10.17

31

بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ گونه Bromus tomentellus Bioss. از برخي ‌رويشگاههاي ايران

              جمال صاحبي               دکتر بصيري

   دکتر غلامرضا بلالي      دکتر احمد آرياوند

زهره کريمي

75.12.27

32

سيستماتيک و بيوسيستماتيک جنس Medicageo L. در ايران

دکتر مرتضي همت

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

کيومرث غمخوار

76.2.-

33

بررسي‌ بيوسيستماتيك‌ برخي‌ گونه‌هاي‌ Aegilops L. در ايران‌

جمال صاحبي

    دکتر غلامرضا بلالي      دکتر احمد آرياوند

نواز خرازيان

76.2.15

34

مطالعه‌ بيوسيستماتيك‌ (مورفولوژي‌، آناتومي‌، كروموزومي‌ و آناليز پروتئين‌ها) برخي‌از گونه‌ها Triticumدر ايران

جمال صاحبي

    دکتر غلامرضا بلالي      دکتر احمد آرياوند

محمدمهدي دهشيري

76.3.19

35

بررسي رشد و نمو گياه بلوط در شرايط كشت In Vitro

-

دکتر علي اکبر احسانپور

شيرين زاهدي

76.6.31

36

بررسي اثرات تاريخ كشت در عملكرد و ساير صفات زراعي ارقام گلرنگ پائيزه در منطقه اصفهان

-

  دکتر غلامرضا بلالي     دکتر علي اکبر احسانپور

فهيمه دانشورفرزانگان

77.3.-

37

جداسازي و شناسايي برخي ميكرو ارگانيسم‏ها در طي فرآيند تهيه كمپوست و ارزيابي اثرات عوامل مختلف بر جمعيتهاي ميكروبي

دکتر اکبر مستاجران

دکتر روحا کسري کرمانشاهي دکتر اکبر قاضي فرد

زهرا اعتمادي فر

77.3.31

38

بررسي و ارزيابي تاكسونونيك برخي از صفات (‌ريخت شناسي، تشريحي ،‌ فيزيولوژي و فلانوئيدها) در جنس Salicornia در ايران

مهندس لي لي قائم مقامي

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

پروانه اصفهانيان

77.8.11

39

بررسي بوم – جامعه شناسي گياهي و تركيب رستني‏هاي (فلور) حوضه آبريز مامور-كلگه

مهندس علي صيرفيان

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر مرتضي عطري

محمد چنگيز

77.9.28

40

بررسي سيستماتيك برخي از گونه‏هاي جنس Hypericum L.در ايران (ريخت شناسي و فلاونوئيد)

دکتر مصطفي اسدي

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر سيد ابراهيم سجادي

حجت الله سعيدي

78.4.28

41

بررسي اثر تنش نوري بر روي سنتز بتاكاروتن در جلبك سبزتك سلولي Dunaliella salina (استخراج شده از مرداب گاوخوني اصفهان) در غلظت‏هاي مختلف نمكي

مهندس سعيد انصاري

دکتر منصور شريعتي

مريم مددکار حق جو

78.6.21

42

بررسي پراكنش و رابطه تنوع آنزيمي با بيماريزايي پاتوارهاي قارچ Rhizoctonia solani AG-3 با استفاده از ماركرپكتيك زايموگرام (Pectic zymogram marker)

       دکتر عليرضا سپاهي         دکتر حشمت الله رحيميان

دکتر غلامرضا بلالي

اراز محمد کسلخه

78.6.22

43

مطالعه سه رقم اصلي خرما (كبكاب ،‌ زاهدي و شهابي) در سعدآباد (استان بوشهر)

-

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر منصور شريعتي

سيد عبدالمجيد جعفري

78.6.29

44

القاي پلي پلوئيدي در سورگوم شيرين بااستفاده از برخي القاء‌كننده‏ها

دکتر عليرضا سپاهي

   دکتر عباس المدرس دکتر سيد محمود غفاري

اعظم عظيمي

78.6.30

45

باززائي گياه (Plant regeneration) از قطعات ساقه و برگ سيب‏زميني ارقام كوزيماومورن

-

دکتر علي اکبر احسانپور

مريم قاسم زاده

78.7.19

46

مطالعه اپيدميولوژي تنوع ژنتيكي و رابطه فعاليت آنزيم پكتيناز با بيماريزايي نژاد چهار (AG-4) قارچ Rhizoctonia solaniبا استفاده از ماركرپتيك زايموگرم (Pectic zymogram)

      دکتر علي آهون منش        دکتر عليرضا سپاهي

دکتر غلامرضا بلالي

مژگان کوثري

78.9.2

47

بررسي اثرات تيوسولفات نقره (STS) بر روي رشد و نمو گياه سيب‏زميني در شرايط كشت In vitro

-

دکتر علي اکبر احسانپور

معصومه حسن زاده

78.9.17

48

بررسي پوشش گياهي منطقه حفاظت شده موته واقع در شمال غرب استان اصفهان

دکتر مرتضي عطري

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر احمد آرياوند

سيامک فلاحي

78.9.17

49

بررسي كاريوتيپ عادي و ريخت‏شناسي برخي از ارقام زراعي جو در ايران

دکتر عليرضا سپاهي

دکتر احمد آرياوند

فرشته سيدي

79.4.4

50

بررسي توليد سوسپانسيون سلولي در چند گونه خودروي جنس يونجه و انتخاب سلولهاي متحمل به شوري

دکتر اکبر مستاجران

دکتر علي اکبر احسانپور

فريبا اميني

79.4.20

51

بررسي تيمارهاي شكستن خواب بذر گياه بومادران (Achillea millefolium)به منظور دستيابي به حداكثر قوة ناميه و ارزيابي بنيه بذر ( ويگور) اين گياه

مهندس سيد مجتبي مدرس هاشمي

دکتر منصور شريعتي

طهماسب آسمانه

79.4.21

52

بررسي تاكسونومي خانواده Salicaceae در ايران

-

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر علي اصغر معصومي

فاطمه معيني

79.6.14

53

شناسايي و طبقه‏بندي جنس Fusarium با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرم

دکتر مهدي نصراصفهاني

دکتر غلامرضا بلالي

مهناز ايرانپور

79.11.30

54

نقش پرولين در افزايش مقاومت به شوري در گياه يونجه

مهندس مهدي کابلي

دکتر علي اکبر احسانپور

نيره فتاحيان دهکردي

80.6.18

55

بررسي اثر تنش شوري بر روي فتوسنتز و تنفس جلبك سبز تك ياخته‌اي Dunaliella salina

-

دکتر منصور شريعتي

مژگان مصطفوي دارائي

80.6.18

56

رابطه بين مراحل مختلف تمايز و توليد آلكالوئيدها در گياه اسپند

-

دکتر علي اکبر احسانپور دکتر غلامرضا اصغري

سيد ابراهيم سعادت ميرقديم

80.6.20

57

جمع آوري ، شناسايي و معرفي فلور كوه آشتيان(استان مرکزي)

مهندس حميدرضا ميرداوودي

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

ناصر حسيني

80.6.20

58

بررسي تغييرات كربوهيدراتهاي محلول و پارامترهاي رشد و نموي گياه سورگوم شيرين در پاسخ به تنش شوري و مقايسه چهار رقم سورگوم از نظر مقاومت به شوري در دو مرحله جوانه زدن و گياهچه‌اي

دکتر علي اکبر احسان پور

دکتر عباس المدرس

بهروز دوستي

80.6.28

59

اثر مقادير مختلف پرتو گاما بر روي رشد و نمو گياه تك لپه گندم و دو لپه لوبيا

             دکتر مجد              مهندس انصاري

    دکتر منصور شريعتي     دکتر فهيمي

طاهره اسماعيلي خسرقي

80.6.28

60

مطالعه فلور منطقه ابر و قطري واقع در شمال غربي شاهرود (استان سمنان)

دکتر جمال صاحبي

دکتر احمد آرياوند

محمود احمدي

80.6.31

61

معرفي فلور، شكل زيستي ، گونه هاي گياهي اندميك وطبقات حفاظتي آنها در منطقه حفاظت شده لشكردر ملاير در استان همدان

محبوبه خاتم ساز

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

کيوان صفي خاني

80.6.31

62

استفاده از فلانوئيدها در کموسيستماتيک جنس 
Matricaria
L. در ايران

مهندس مصطفي نوروزي

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر نصراله قاسمي

مجيد شريفي تهراني

81.3.27

63

بررسي اثر كمبود نبترات بر روي تجمع بتاكاروتن در جلبك سبز تك ياخته اي Dunaliella salina (جدا شده از مرداب شور گاوخوني اصفهان)

دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر منصور شريعتي

پرژک ذوفن

81.6.24

64

بررسي تعادل ديناميكي عناصر ضروري پتاسيم، كلسيم، منيزيم و آهن به هنگام جوانه زني برخي ارقام گندم

دکتر سيد مجيد قادريان

دکتر اکبر مستاجران

سيد حسن هاشمي

81.6.24

65

مطالعه ريخت شناسي و سيتوتاكسونومي جنس Festuca زيرجنس Festuca در ايران

مهندس مصطفي نوروزي

دکتر احمد آرياوند

مهرنوش پناهي

81.6.31

66

مطالعه بيوسيستماتيكي گونه Poa bulbosa L. (ريخت شناختي و سيتوتاكسونومي) در ايران

مهندس سيد مجتبي مدرس هاشمي

دکتر احمد آرياوند

زينب عباسيان

81.11.14

67

شناسايي فلور و اجتماعات گياهي منطقة ونک سميرم (استان اصفهان)

ولي الله مظفريان

دکتر احمد آرياوند

محمدرضا پريشاني

81.11.14

68

تأثير تابش اشعه UV-C در گزينش كالوس‌هاي متحمل به خشكي در گياه يونجه

مهندس سعيد انصاري

دکتر علي اکبر احسانپور

رويا رضوي زاده

82.4.28

69

بررسي اثر آنزيم گلوكز ايزومر از بر روي شربت سور‌گرم شيرين در مراحل مختلف رشد

-

   دکتر عباس المدرس    دکتر مهران ميراوليايي

هادي حسيني دهميري

82.5.5

70

مطالعه تنوع درون گروهي آناستوموز AG-2 قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از گياه چمن با استفاده از مارکر پکتيک زايموگرم (Pectic zymogram)

-

دکتر غلامرضا بلالي

زهره محربي

82.5.8

71

استفاده از تركيبات بازدارنده به منظور تاخير در فرايند جوانه زني در چند گونه گياهي از خانواده Papilionacea

مهندس سيد مجتبي مدرس هاشمي مهندس سعيد انصاري

دکتر منصور شريعتي

مريم نصراصفهاني

82.6.16

72

بررسي جوانه زني و آزمونهاي تخمين بنيه بذر (ويگور) در پنج جمعيت بذري گونه 
.Stipa barbata Desf

مهندس سيد مجتبي مدرس هاشمي مهندس سعيد انصاري

دکتر منصور شريعتي

راشين شمس اسفندآبادي

82.6.17

73

اثر برخي از عوامل محيطي بر روي رشد و ميزان كربوهيدراتهاي بلوط مازوار (Quercus infectoria)

مهندس حسين معروفي

دکتر عباس المدرس

ناصر کريمي

82.6.17

74

اثر فلزات سنگين بر قارچهاي هيفوميست آبزي رودخانه زاينده رود

-

دکتر مجيد قادريان

عفيفه هرندي زاده

82.6.17

75

بررسي مرفولوژي و تاكسونومي جنس .Secale L در ايران

-

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر جمال صاحبي

فاطمه ناصرنخعي

82.6.23

76

مطالعه تنوع گروه آناستوموزي
AG-1-IA قارچ Rhizoctonia solani Kuhn جدا شده از برنج با استفاده از نشانگر پکتيک زايموگرام (Pectic zymogram)

مژگان کوثري

دکتر غلامرضا بلالي

مريم رحيميان

82.6.26

77

بررسي فلاونوئيدها و روغن هاي فرار گونه گياهي .Nepeta macrosiphon Boiss در ارتفاعات مختلف کوه دنا

    دکتر غلامرضا وطن خواه      دکتر عزيزا.. جعفري کوخه دان

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

طيبه بهمني

82.6.31

78

بررسي اثر كمبود سولفور بر توليد بتاكاروتن در جلبك Dunaliella salina

دکتر نصرالله بشر

دکتر منصور شريعتي

پيمان آقايي

82.7.8

79

بررسي تنوع‌هاي درون گونه‌اي و بين گونه‌اي برخي از گونه‌هاي جنس آسپرژيلوس با استفاده از روش پكتيك زايموگرام

دکتر بهرام شريف نبي

دکتر غلامرضا بلالي

اميرعباس مينائي فر

82.7.9

80

بررسي اثر اتينيل استراديول بر رشد و باززايي گياه يونجه در شرايط اين ويترو

-

دکتر علي اکبر احسانپور

رضا طاهري تهراني

82.7.24

81

بررسي اثر مانيتول در نگهداري طولاني و مدت و تنوعات ژنتيك كشت نو ساقه هاي سيب زميني

دکتر صادق وليان بروجني

دکتر علي اکبر احسانپور

شهرزاد مدني

82.12.16

82

بررسي فلوريستيك منطقه گردنه رخ (استان چهارمحال و بختياري)

مهندس لي لي قائم مقامي

دکتر جمال صاحبي

رضا ابول پور

82.12.20

83

مطالعه مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops umbellulata Zhuk. در ايران

دکتر جمال صاحبي

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

شکوفه بخشي

83.4.15

84

مطالعه سيتوتاكسونومي سكسيون Hordeastrum Döll از جنس Hordeum L. در ايران

دکتر سيد محمود غفاري

دکتر سيد جمال صاحبي

مريم حائري نسب

83.4.20

85

تنوع زيستي گونه Aegilops cylindrica Host. در ايران

-

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد   دکتر سيد جمال صاحبي

سيد ذبيح الله حسيني

83.4.21

86

اثر اسيد اسکوربيک بر ميزان تحمل به شوري گياه يونجه در شرايط کشت در شيشه

-

دکتر علي اکبر احسانپور

ليلا عرب

83.4.22

87

بررسي ميزان توليد بتاکاروتن در سه سويه مختلف از جلبک Dunaliella salina در حوضچه هاي روباز

دکتر نصرالله بشردوست

دکتر منصور شريعتي

سيد علي حسيني تفرشي

83.6.16

88

بررسي مقدار سرب و روي در گياهان اطراف معدن ايران كوه، اصفهان

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

دکتر مجيد قادريان

غلامرضا همت

83.7.18

89

بررسي حضور قارچ هاي آرباسكولار ميكوريز در گياهان سرپنتاين انارك و اثرات فيزيولوژيكي آنها بر Hordeum glaucum

دکتر حميد فهيمي

دکتر مجيد قادريان

فرخنده اسکندري

83.9.28

90

مطالعه تاکسونوميک طايفه Aristideae C. E. Hubb. Ex Bor. (تيره گندميان) در ايران

دکتر حسين آخاني

دکتر سيد جمال صاحبي

مريم قاسم خاني

83.10.28

91

مطالعه ريخت شناسي و مورفولوژي گونه Aegilops crassa Boiss. در ايران

-

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

فيروزه بردبار

84.4.6

92

مطالعه تاكسونوميك Centaurea L. sect. Acrocentron (Cass.) DC. در ايران

دکتر ولي اله مظفريان

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

سميه منتظرالقائم

84.4.6

93

مطالعه تحمل به شوري گياه Aegilops taushii در شرايط کشت در شيشه

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

دکتر علي اکبر احسانپور

غلامرضا پورخسروي

84.4.7

94

مقايسه ميزان کربوهيدراتهاي سورگوم شيرين و دانه اي در مراحل مختلف رشد

دکتر اکبر مستاجران

دکتر عباس المدرس

هوشنگ احمدپور

84.4.8

95

شناسائي گونه‌هاي جنس پني‌سيليوم در استان اصفهان با روش پكتيك زايموگرام

-

دکتر غلامرضا بلالي

سيد صدرالدين قائم مقامي

84.4.27

96

بررسي مقدار نيکل موجود در گونه هاي Alyssum L. روييده بر خاک هاي سرپنتين و غيرسرپنتين نواحي غرب ايران

دکتر محمدرضا رحيمي نژاد

دکتر سيد مجيد قادريان

احمد مهتدي

84.6.21

97

بررسي اثر ازت بر برخي ترکيبات شيميايي ذرت، سورگوم شيرين و باگاس آن در مراحل مختلف رشد دکتر اکبر مستاجران دکتر عباس المدرس دکتر مسعود عليخاني مجتبي جعفري نيا 84.6.30 98
مطالعه تنوع ريخت‌شناختي در جمعيت‌هاي مختلف گونه گياهي Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski در ايران دکتر مصطفي اسدي دکتر سيد جمال صاحبي فرنوش رئيسي 84.7.11 99
اثر شوري خاک روي تنظيم کننده اسمزي پرولين در سورگوم شيرين و دانه اي - دکتر عباس المدرس دکتر اکبر مستاجران فاطمه زندي 84.8.29 100
مقايسه تشکيل کالوس و باززايي در Medicago truncatula و Medicago sativa دکتر اکبر مستاجران دکتر علي اکبر احسانپور فرنوش حوري 84.9.29 101
بررسي مقدار عناصر نيکل، کروم و کبالت در گياهان سرپنتين نواحي آباده طشک، استان فارس دکتر احمدرضا خسروي دکتر سيد مجيد قادريان هوشنگ فتاحي 84.10.28 102
مطالعه تنوع و پراكندگي كپك نان با استفاده از نشانگر پكتيك زايموگرام در استان اصفهان - دکتر غلامرضا بلالي الهام ذوالفقاري 84.12.24 103
بررسي مورفولوژي و سيتوتاكسونومي گونه Aegilops triuncialis L. در ايران - دکتر محمدرضا رحيمي نژاد رقيه اسدبلند 85.8.15 104
مطالعه فيتوپلانکتون هاي درياچه سد زاينده رود دکتر محمد ابراهيم نژاد دکتر سعيد افشارزاده معصومه شمس کهريزسنگي 85.10.12 105
بررسي سيتوتاكسونومي جنس Secale L. در ايران - دکتر محمدرضا رحيمي نژاد سميه براري 85.10.20 106
مقاومت، جذب و تجمع سرب و روي در گياه Matthiola chenopodiofolia Fish. & C. A. Mey. (Brassicaceae) روئيده در منطقه سرب و روي ايرانكوه، اصفهان - دکتر سيد مجيد قادريان فاطمه بهرامي 86.1.29 107
شناسايي dsRNA و بررسي نقش آن در تنوع ژنتيکي جمعيت هاي Rhizoctonia solani دکتر منوچهر توسلي دکتر امير مساح دکتر غلامرضا بلالي مهسا نعمت بخش 86.2.19 108
بررسي تنوع ژنتيكي واريته‌هاي اروپايي و آمريكايي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از نشانگر‌هاي SSR - دکتر سيد جمال صاحبي دکتر غلامرضا بلالي زهره چمن آرا 86.3.23 109
بررسي ميزان جذب فلزات سنگين توسط گياهان ناحيه معدني مس سرچشمه كرمان دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر سيد مجيد قادريان علي اکبر قطبي راوندي 86.6.5 110
بررسي جذب نيترات از طريق ناقل نيترات (iHATS) در گياه تراريختة (Transgenic) تنباكو (.Nicotiana plumbaginifoliaViv)، لاين B-11 - دکتر منصور شريعتي زهره علمي انارکي 86.6.5 111
بررسي نقش ناقل هاي AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نيترات در سيستم iHATS در موتان هاي Atnrt2.1، Atnrt2.2 و Atnrt2.1-2.2 در گياه Arabidopsis thaliana(L.)Heynh - دکتر منصور شريعتي محمدجواد حسامي 86.6.21 112
ميزان دانه و نشاسته توليد شده در سورگوم و ذرت با توجه به معيار روز درجه رشد دکتر اکبر مستاجران دکتر مهدي کديور دکتر عباس المدرس فاطمه رئيسي 86.6.21 113
بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه زاينده‌رود در استان اصفهان - دکتر سعيد افشارزاده دکتر محمدرضا رحيمي نژاد سميه محقق طباطبايي 86.7.31 114
تعيين مشخصات مورفولوژيک و تاکسونوميک جلبک هاي رشته اي جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان دکتر شادمان شکروي دکتر سعيد افشارزاده رقيه سياه بالايي 86.11.30 115
مطالعه تاکسونوميک جنس هاي Henrardia C. E. Hubbard، Heteranthelium Hochst. و Taeniatherum Nevski از طايفه Triticeae خانواده Poaceae در ايران دکتر مصطفي اسدي دکتر محمدرضا رحيمي نژاد دکتر حجت اله سعيدي مجتبي اسداللهي 86.12.8 116
مطالعه تاكسونومي گندميان رويشگاه‌هاي مرطوب و حفاظت شده استان اصفهان - دکتر سيد جمال صاحبي شکوه نکوئي 86.12.12 117
بررسي مقاومت، جذب و تجمع كبالت در گياه Alyssum bracteatum Bioss & Bohse. (Brassicaceae) - دکتر سيد مجيد قادريان مهسا موحدي 86.12.14 118
بررسي تنوع درون گونه اي Dactylis glomerata L بر اساس نگرشهاي فنتيکي و مارکر مولکولي ITS در استان اصفهان - دکتر غلامرضا بلالي دکتر سيد جمال صاحبي شيرين شرافتمند 87.4.24 119
بررسي اثر اليسيتور متيل جاسمونات بر توليد بتاکاروتن، ايجاد مقاومت به تنش شوري و ميزان رنگيزه کلروفيل در جلبک Dunaliella salina دکتر سيد محسن حسيني پزوه دکتر منصور شريعتي وجيهه صفوي ريزي 87.5.1 120
انتخاب لاين سلولي متحمل به شوري در كالوس گياه سيب‌زميني (.Solanum tuberosum L) رقم وايت دزيره با استفاده از تابش پرتو گاما دکتر محمدرضا عبدي دکتر علي اکبر احسانپور بهرخ شجاعي فلاورجاني 87.5.1 121
بررسي پوشش گياهي منطقه امن گلستانک در البرز مرکزي (استان مازندران) دکتر بهمن اسلامي دکتر سعيد افشارزاده دکتر محمدرضا رحيمي نژاد رضا نادري 87.6.20 122

 

رشته زيست شناسي

گرايش علوم جانوري

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تعيين گونه‏هاي انگل Leishmaniaتوسط پادتنهاي تك دودماني در اصفهان

دکتر سيد حسين حجازي

دکتر علي خامسي پور دکتر علي اکبر جهانگيرنژاد

پروانه نصري فر

77.9.23

1

بررسي ميزان و تغييرات هورمونهاي T3 , T4 , TSH در ارتباط با سن و جنس در انسان

           دکتر مينو اديب              دکتر حسين مدني

دکتر اکبر وحدتي

احمدرضا پايان

77.10.11

2

بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي هماتولوژيك قزل‏آلاي رنگين كمان

دکتر عباسعلي استکي

دکتر اکبر وحدتي

علي اکبر رعيتي

78.4.12

3

بررسي اثرات استرس تراكم نگهداري بر شاخصهاي سرمي قزل آلاي رنگين كمان

دکتر عباسعلي استکي

دکتر اکبر وحدتي

حميد عزيزي ملک آبادي

78.6.28

4

اثر شبه هورمون جواني پيري پروكسيفن بر روي سوسري آلماني( Blattella germanica ; Epilampridae : Dictyoptera)

   دکتر منوچهر خردمندنيا       تاجي افروز

دکتر حسين فتح پور

طيبه مير

78.6.28

5

اثر كورتيزول بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها در ماهي قزل آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus mykiss)

           دکتر مينو اديب           دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر اکبر وحدتي

نسرين نکويي

79.6.22

6

بررسي تغييرات فيزيولوژيكي سيستم توليد مثل موش صحرايي (Rat) نر در اثر تجويز نيفوروكسيم

دکتر محسن وثوقي

      دکتر اکبر وحدتي        دکتر حميدرضا صادقي پوررودسري

لادن بابائي

79.6.23

7

بررسي فعاليت فاگوسيتيك گرانولوسيت‏هاي ماهي قزل‏آلاي رنگين كمان(Oncorhynchus Mykiss)

          دکتر علي فاضلي           دکتر منوچهر خردمندنيا

     دکتر اکبر وحدتي       دکتر حسين مدني

حبيب اله رحيمي

79.6.27

8

شناسايي و تعيين پراكندگي سرخرطومي‏هاي (Coleoptera : Curculionidae) مزارع چغندر قند در حومه اصفهان

دکتر مهدي ضرابي

دکتر حسين فتح پور

مريم حاجيان

79.6.29

9

شناسايي و نقش سوسري ها به عنوان ناقلين باكتري ها

-

    دکتر حسين فتح پور     دکتر گيتي امتيازي

الهام قاسمي

80.6.25

10

بررسي ارتباط بين ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما با ميزان منيزيم درون و برون سلولي در رتهاي ديابتي شده

دکتر منوچهر خردمندنيا

    دکتر حسين مدني       دکتر صادق وليان بروجني

نوشين نقش

80.6.26

11

اثرات پروپرانولول و يوهيمبين بر فعاليت بيگانه خواري ماكروفاژها در مـاهــي قزل آلاي رنـگيـن كمـان  (oncorhynchus mykiss)

دکتر منوچهر خردمندنيا

دکتر اکبر وحدتي

مهنوش فاطمي

80.6.27

12

شنـاسـايـي لاروهـاي خانـواده كـرونـوميـده (Diplera : Chironomidae) رودخانه زاينده رود و بررسي اثر برخي عوامل فيزيكي بر پراكنش آنها

-

دکتر محمد ابراهيم نژاد

فاطمه فخري

80.6.28

13

اثرات استروژن بر ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم رات

مهندس تاجي افروز

دکتر اکبر وحدتي

رويا صريريان

81.4.10

14

بررسي ميزان جلب سرخرطومي چغندرقند Bothynoderes obliquefasciatus (قاب بالان : سرخرطومي‌ها) به واريته‌هاي مختلف گياه ميزبان و برخي علفهاي هرز

دکتر مهدي ضرابي

دکتر حسين فتح پور

ندا ايزدي

81.6.26

15

بررسي جنبه هايي از زيست شناسي دو گونه سر خرطومي چغندر قند Temnorhinus brevirostris , Bothynoderes Obliquefasciatus و اثر عوامل محيطي(دما، رطوبت و نور) بر روي تغذيه حشره كامل

دکتر مهدي ضرابي

دکتر حسين فتح پور

راضيه سليماني

81.6.27

16

اثر اريتروپويتين نوتركيب انساني (rHuEPO) بر سلول هاي خوني رتهاي بالغ و نوزاد

مهندس تاجي افروز

دکتر اکبر وحدتي

ليدا مومني

81.9.30

17

اثرات اريتروپويتين نوتركيب انساني بر تيتر آنتي بادي در رات هاي حساس شده

مهندس تاجي افروز

     دکتر اکبر وحدتي     دکتر مينو اديب

شيرين کشفي

81.10.15

18

مطالعه سيستماتيك سوسمارهاي استان چهار محال و بختياري

دکتر نصرالله رستگار

دکتر محمد ابراهيم نژاد

عباس مرادي

82.3.27

19

بررسي شيوع انگل بابزيا (Babesia) در گوسفند و بز كوچرو و انسان در استان اصفهان

دکتر وحيد نعمان

دکتر علي اکبر جهانگيرنژاد

محبوبه يزدانيان

82.6.22

20

بررسي اثرات حفاظتي تركيبات فنلي گياهي بر روي سلول‌هاي كبدي رات در برابر مسموميت با تيواستاميد

دکتر غلامعلي نادري

   دکتر حسين مدني     دکتر صديقه عسگري

مليحه طالب الحسيني

82.6.23

21

مطالعه تاكسونوميك دوجورپايان رودخانه زاينده رود و بررسي برخي عوامل موثر بر تراكم و پراكنش آنها

عليرضا ساري

دکتر محمد ابراهيم نژاد

لاله حسيني

82.6.26

22

شناسائي سيستماتيك بي‌مهرگان بزرگ رودخانه‌ي ماربر در استان اصفهان

-

دکتر محمد ابراهيم نژاد

حسينعلي نيکو نجف آبادي

82.10.17

23

مطالعه تأثير عصاره بخش‌هاي مختلف ميوه خربزه بر سنگ كليه در دات

          دکتر فريبرز معطر          دکتر منوچهر غروي

دکتر سيد جمال مشتاقيان

غلامرضا نيک راهان

82.12.18

24

اثرات حفاظتي تركيبات فنلي عصارة زنجبيل و دارچين بر روي سلول‌هاي كبد رات تيمار شده با تيواستاميد

دکتر صديقه عسگري

       دکتر حسين مدني       دکتر غلامعلي نادري

داريوش خاکسار

83.3.24

25

بررسي اثرات سويا بر ليپيدها و ليپوپروتئين‌هاي سرم رت‌هاي نر هيپركلسترولميك

مهندس تاجي افروز

دکتر اکبر وحدتي دکتر علي اکبر جهانگيرنژاد

راضيه ناصري

83.3.31

26

شناسايي زير گونه هاي كنه هيالوما آناتوليكوم و بررسي مقايسه اي ساختار DNA در آنها

دکتر خسرو آقايي پور

   دکتر حسين فتح پور    دکتر حبيب اله پايکاري

شهره عبداللهي

83.4.7

27

شناسايي و تمايز گونه هاي ليشمانيا به روش PCR در اصفهان

دکتر ناصر گلبانگ

دکتر علي اکبر جهانگيرنژاد

عليرضا کيخسروي

83.12.12

28

شناسايي تاکسونوميک بي مهرگان بزرگ رودخانه گلپايگان

-

دکتر محمد ابراهيم نژاد

زهره قرباني

84.4.14

29

شناسايي تاکسونوميک لاروهاي خانواده کرونوميده (دوبالان) و بررسي برخي عوامل فيزيکي و شيميايي موثر بر فراواني و پراکنش آن ها در رودخانه گلپايگان

-

دکتر محمد ابراهيم نژاد

الهام اله بخشي

84.4.14

30

اثرات نيترات سرب و آرسنيک روي ترانس‌آمينازهاي سرم و سلول‌هاي خوني رات

مهندس تاجي افروز

دکتر اکبر وحدتي

فاطمه برزگري فيروزآبادي

84.4.15

31

شناسايي و بررسي جمعيتي گاماريده هاي (Amphipoda:Gammaridae) خليج ميانکاله

مهندس عليرضا ميرزاجاني مهندس کوروش اميني

دکتر حسين فتح پور

عصمت قلي پور

84.4.25

32

بررسي اثر عصاره هيدروالكلي شيرين‌بيان و درمنه بر آترواسكلروز در خرگوش

دکتر غلامعلي نادري

دکتر حسين مدني

نرگس جعفري ديناني

84.4.26

33

اثر عصاره‌هاي هيدروالكلي خارمريم و شاتره بر آترواسكلروز در خرگوش هيپركلسترولمي

دکتر صديقه عسکري

دکتر حسين مدني

الهام رازبان

84.4.26

34

اثر فيتواستروژن‌هاي شبدر‌قرمز و يونجه برسيستم‌هاي اكسيداتيو و تشکيل پلاک‌هاي آترواسکلروز در خرگوش

دکتر غلامعلي نادري

دکتر سيد جمال مشتاقيان دکتر صديقه عسکري

سيد محسن حسيني

84.4.27

35

اثر پروتئين سويا بر يادگيري و حافظه رت هاي هيپرکلسترولمي

دکتر سيد حسين حجازي

دکتر سيد جمال مشتاقيان

پريسا پورنادري

84.4.29

36

مقايسه اثرات استرو‍‍‍‍‍‍ژن و فيتواستروژن بر ميزان ليپيدها و ليپوپروتئين‌هاي سرم خون رات‌هاي نر هيپركلسترولميك مهندس تاجي افروز دکتر اکبر وحدتي شهره ايران منش 84.7.26 37
بررسي اثرات بازدارندگي ايزوفلاون هاي سويا بر آسيب هاي آترواسکلروز در رات هاي نرهيپر کلسترولميک مهندس تاجي افروز دکتر اکبر وحدتي دکتر مهري فقيهي اعظم منصوري 84.7.26 38
اثر اتيلن گلايكول بر عوامل موثر در تشكيل سنگ‌هاي ادراري در رات دکتر اکبر وحدتي دکتر سيد جمال مشتاقيان دکتر سيد حسين حجازي پرستو مرداني 84.12.3 39
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر توليد مثل و ساختار اندام هاي تناسلي سوسري آلماني (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica مهندس تاجي افروز دکتر حسين فتح پور شهرام حسن پور 84.12.17 40
اثر هيپوگليسمي عصاره‌هاي هيدروالكلي شويد و كنگرفرنگي بر موش‌هاي صحرايي ديابتي شده دکتر اکبر وحدتي دکتر سيد حسين مدني نارگل احمدي محمودآبادي 84.12.17 41
تاكسونومي، فراواني و پراكنش لاروهاي كرونوميده (Diptera) در رودخانه ماربر (استان اصفهان) - دکتر محمد ابراهيم نژاد اعظم کرمي 85.3.24 42
اثر تماسي شبه هورمون جواني، پيري پروكسيفن، بر رشد سوسري آلماني (Blattella germanica) مهندس تاجي افروز دکتر حسين فتح پور معصومه مساح 85.6.22 43
تاثير سرب بر تکثير وتمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان - دکتر سيد حسين مدني دکتر محمدحسين نصراصفهاني دکتر علي اکبر جهانگيرنژاد شبنم کرماني 85.6.29 44
اثر تماسي شبه هورمون جواني، فنوکسي کارب، بر رشد و توليد مثل سوسري آلماني (Dictyoptera:Blattellidae) Blattella germanica مهندس تاجي افروز دکتر حسين فتح پور غلامحسين مفتاحي 85.9.15 45
بررسي اثر هيپوگليسمي عصاره‌ي هيدروالكلي گلرنگ و گردو در موش‌هاي صحرايي ديابتي‌شده دکتر صديقه عسگري دکتر سيد حسين مدني پريوش رحيمي چرمهيني 85.11.24 46
بررسي اثرات پرتو اجاق مايكروويو طي دوره جنيني بر رفتار ، يادگيري و حافظه نوزاد در رات - دکتر سيد جمال مشتاقيان دکتر سيد حسين حجازي علي اصغر قرباني يگانه 85.12.14 47
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي تاج‌خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش‌هاي هايپركلسترولمي دکتر صديقه عسگري دکتر سيد حسين مدني دکتر پروين محزوني نجمه کبيري ساماني 85.12.20 48
بررسي اثرات ذرات آلژينت بر تكثير و تمايز سلول‌هاي بنيادي جنيني موش دکتر حسين بهاروند دکتر اکبر وحدتي دکتر محمدحسين نصر ليلي روحاني سروستاني 85.12.23 49
بررسي اثرات آتروژنيك ويتامين‌هاي D2 و D3 بر خرگوش‌هاي هيپركلسترولميك دکتر مهري فقيهي مهندس تاجي افروز دکتر اکبر وحدتي آرمان خاکي هنديجاني 85.12.23 50
انتخاب اسپرم بر اساس قابليت اتصال آن به اسيد هيالورونيک جهت انجام تزريق درون سيتوپلاسمي اسپرم - دکتر اکبر وحدتي دکتر محمدحسين نصراصفهاني دکتر شهناز رضوي فرهاد فتحي 86.6.27 51
بررسي اثر استراديول و تستوسترون بر يادگيري و حافظه در رات مهندس تاجي افروز دکتر اکبر وحدتي دکتر سيد جمال مشتاقيان نهال سناجيان 86.9.10 52
اثر عصاره هيدروالكلي خارمريم و چاي كومبوجا بر فاكتورهاي سرمي در موش‌هاي صحرايي تيمار شده با تيواستاميد دکتر صديقه عسگري دکتر سيد حسين مدني دکتر پروين محزوني محبوبه آهنگردارابي 86.12.21 53
مطالعه راتهاي متولد شده از مادراني با رژيم غذايي غني شده با آهن و فولات دکتر حسين حجازي دکتر احمد اسماعيل زاده دکتر سيد جمال مشتاقيان دکتر اکبر وحدتي سمانه محمدزاده 87.6.17 54

 

رشته زيست شناسي

گرايش ميکروبيولوژي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

جداسازي باكتريهاي مزوفيل هوازي از دستگاه گوارش كرم ابريشم و بررسي كاربرد آن در صنعت

-

     دکتر گيتي امتيازي      دکتر ايرج نحوي

جعفر همت

77.4.31

1

جداسازي و شناسايي مخمرهاي توليد كنندة كاروتنوئيد و كاربرد آنها در صنعت

-

      دکتر ايرج نحوي       دکتر گيتي امتيازي

محسن واعظ

78.3.31

2

بررسي باكتريهاي مؤثر در خوردگي در سيستم‏هاي صنعتي و پسابها و روش هاي كنترل آنها

مهندس محمد ستاره

دکتر گيتي امتيازي

محمدحسن ربيعي راد

78.4.28

3

مطالعه وجود بتالاكتاماز و بررسي پروتئين A در باكتري استافيلوكوكوس اورئوس

دکتر بهرام حقيقي پور

دکتر روحا کسري کرمانشاهي دکتر حسين کيواني

مسعود گلعلي پور

78.6.29

4

مقايسه توليد آنزيم سلولاز در قارچ ها و باكتري‏ها و خالص سازي نسبي اين آنزيم

دکتر عباس کرباسيان

    دکتر گيتي امتيازي        دکتر عبدالخالق بردبار

نفيسه سادات نقوي

78.12.16

5

جداسازي و بررسي قارچ‏‎ها براي توليد رنت در صنعت پنيرسازي

دکتر بهزاد شارقي

    دکتر ايرج نحوي      دکتر غلامرضا بلالي

محسن مبيني دهکردي

79.3.25

6

بررسي توليد پروتئازهاي قليايي توسط باسيلوسها

-

    دکتر گيتي امتيازي      دکتر ايرج نحوي

کيوان بهشتي مآل

79.3.30

7

جداسازي و تشخيص مخمرهاي فلوكولانت و كاربرد آن در صنعت

-

    دکتر گيتي امتيازي     دکتر ايرج نحوي

ليلا الکعبي

79.7.13

8

بيان شاخص آنتي ژنيك گليكوپروتئين NSP4 روتاويروس در باكتري اشريشياكلي (E . coli)

-

   دکتر گيتي امتيازي     دکتر باقر يخچالي

حسن سليمي

79.8.25

9

جداسازي و بررسي مخمرهاي انباشته كننده فلزات سنگين

دکتر شهرام تنگستاني نژاد

    دکتر ايرج نحوي     دکتر سيد مجيد قادريان

محمدحسين قوانيني

80.3.29

10

بررسي و شناسايي مولكولي سويه هاي ويبريوكلراي جدا شده از بيماران در ايران

دکتر مهناز سيفي

دکتر روحا کرمانشاهي محمدرضا پورشفيع

محمود کوهستاني

80.4.16

11

تجزيه زيستي چربيها بوسيله باكتري‌ها و قارچ‌ها

-

دکتر گيتي امتيازي

اميررضا طاهري

80.7.30

12

تاثير برخي از فاكتورهاي ويرولانس(حدت)باكتري سودوموناس آئروژينوزا بر روي تعدادي از باكتري‌ها

دکتر حسين ناظميه

دکتر روحا کسري کرمانشاهي

علي آفاقي قراملکي

80.11.27

13

تعيين الگوي مقاومت برخي باكتريها درمقابل تعدادي از پني سيلينها و عوامل فيزيكي و شيميايي

دکتر فريدون پيامي

دکتر روحا کسري کرمانشاهي

محمد کاظمي

80.11.29

14

مطالعه نيمرخ پلاسميدي باكتريهاي تجزيه كننده تركيبات نفتي

دکتر محمدحسين حبيبي

دکتر گيتي امتيازي

سيد حسين ميرداماديان

81.1.26

15

كاربرد PCR در شناسايي مننژيت باكتريايي

دکتر اردشير طالبي

دکتر ناصر گلبانگ

سيد ابراهيم پژمان

81.6.26

16

كاربرد PCR در تشخيص ميكوباكتريوم توبركلوزيز كمپلكس

دکتر ناصر گلبانگ

   دکتر رسول صالحي   فروغ اعظم ابطحي

داريوش شيراني

81.6.31

17

استفاده از DNA، غشا و جسم سلول باكتري به‌عنوان حسگر زيستي براي جذب فلزات سنگين

دکتر منوچهر توسلي

دکتر گيتي امتيازي

شهلا سلطاني نژاد

81.8.29

18

بهينه سازي توليد آنزيم بتا-گالاكتوزيداز در مخمرها و كاربردهاي صنعتي آن

دکتر منوچهر توسلي

     دکتر ايرج نحوي       دکتر صادق وليان بروجني

حسن معيني

82.4.29

19

بررسي ژنتيكي نيم‌رخ پلاسميدي تعدادي از باكتري‌هاي مقاوم به برخي از عوامل فيزيكي و شيميايي و شرايط حذف انتخابي(curing) پلاسميد

دکتر گيتي امتيازي

دکتر روحا کسري کرمانشاهي

اسحاق زماني

82.6.25

20

جداسازي و بهينه سازي مخمرهاي مولد آميلاز و كاربرد آن در صنعت

         دکتر گيتي امتيازي         دکتر بهزاد شارقي

دکتر ايرج نحوي

رسول شفيعي

82.6.25

21

بهينه سازي تجزيه ي نفت مصنوعي با استفاده از بيوفيلم

-

دکتر گيتي امتيازي     دکتر ايرج نحوي

حيدر شاکرمي

83.3.4

22

جداسازي باکتريوفاژهاي ريزوبيوم و بررسي کاربرد آن ها

-

      دکتر مجيد بوذري       دکتر گيتي امتيازي

محمدجواد مهدي پورمقدم

83.4.9

23

تعيين آلودگي ميکروبي در فراورده هاي خوراکي آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام (پني سيلين ها و سفالوسپورين ها)

دکتر محمدرضا زرگرزاده

دکتر روحا کسري کرمانشاهي

حامي کابوسي

83.4.10

24

1- بررسي کاربرد PCR در تشخيص بيماري تب مالت

2- شناسايي باکتري بروسلا با روش PCR/RFLP

دکتر محسن رنجکش

    دکتر ناصر گلبانگ      دکتر مجيد صادقي زاده

ابوالفضل ارجمندراد

83.4.10

25

كنترل زيستي پاتوژن هاي قارچي گياهي (بيماريهاي بعد از برداشت) با استفاده ازمخمرها

-

دکتر ايرج نحوي   دکتر غلامرضا بلالي

رحمت سيفي

83.4.29

26

گوگردزدايي بيولوژيك از تركيبات آلي گوگردي

-

دکتر گيتي امتيازي

نيلوفر بهزادي پور

83.6.2

27

شناسايي Sinorhizobium meliloti از طريق PCR

دکتر گيتي امتيازي

دکتر ناصر گلبانگ

بيژن روماني

83.6.24

28

بررسي اثر نيز ين و باکتري هاي توليد کنندة نيز ين بر روي ليستريا منوسايتوژنز و باسيلوس سرئوس

دکتر منوچهر توسلي

دکتر ايرج نحوي   دکتر روحاکسري کرمانشاهي

محبوبه ميرحسيني

83.6.25

29

بررسي تأثير برخي از عوامل جهش‌زاي فيزيكي و شيميايي بر روي تعدادي از باكتري هاي مقاوم

-

دکتر روحا کسري کرمانشاهي دکتر منوچهر توسلي

قاسم باقري مبارکه

83.6.25

30

شناسايي باکتري هاي تجزيه کننده فنل از طريق PCR

-

دکتر ناصر گلبانگ دکتر گيتي امتيازي

مهدي حسن شاهيان

84.2.28

31

بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن

دکتر گيتي امتيازي

دکتر روحاکسري کرمانشاهي

شهريار شاکري

84.3.2

32

بررسي مقاومت باكتري ها در برابر برخي از مواد محافظ بيولوژيكي و شيميايي در مواد غذايي

دکتر ايرج نحوي

دکتر روحاکسري کرمانشاهي

آمنه نصرآزاداني

84.3.25

33

بررسي ومطالعه توليد بيوپلي مر پلولان توسط قارچ ها

دکتر گيتي امتيازي

دکتر ايرج نحوي دکتر منوچهر توسلي

غلام رضا قزلباش

84.4.8

34

بررسي ميزان شيوع ويروس DNA نوپديد (TTV) در جمعيت اصفهان

دکتر طاهره زنديه دکتر منوچهر توسلي

دکتر مجيد بوذري

نيما شيخ بيگلو

84.4.8

35

حذف آمونياك به روش ميكروبي از پساب بخش كك سازي كارخانه‌ي ذوب آهن اصفهان

-

دکتر گيتي امتيازي

حسين قنواتي

84.4.12

36

مصرف قندهاي زايلوز و آرابينوز به وسيله مخمرها و کاربردهاي صنعتي آنها - دکتر ايرج نحوي دکتر گيتي امتيازي روح الله حميدي مطلق 84.4.13

37

تعيين پاپيلوما ويروس در ضايعات جلدي با استفاده ازتکنيک PCR

دکتر اردشير طالبي

دکتر مجيد بوذري

محمدتقي کاردي

84.4.22

38

بهينه سازي توليد الکل از نشاسته

دکتر گيتي امتيازي

دکتر ايرج نحوي

محمدعلي گرجي

84.5.13

39

بررسي امكان ترانسفورما سيون در دو سويه از باكتري Escherichia coli توسط پلاسميد pFDstrR

دکتر حميد ميرمحمدصادقي

دکتر ناصر گلبانگ دکتر زهره حجتي

فرشاد درويشي هرزويلي

84.6.20

40
بررسي مقاومت برخي از عوامل فيزيکو-شيميايي ضدباکتريايي در باکتري هاي پيگمان دار - دکتر روحا کسري کرمانشاهي مازيار فارسي نژاد 84.7.13 41
بررسي آنزيم سلولاز در باكتري هاي تثبيت كننده ازت - دکتر گيتي امتيازي دکتر روحا کسري کرمانشاهي مهوش پويان 84.10.12 42
بررسي تخريب پذيري بيولوژيک فاز آلي واحد استخراج با حلال مجتمع مس سرچشمه دکتر گيتي امتيازي دکتر ناصر گلبانگ مصطفي ذوالفقاري مجد 84.12.20 43
بررسي اثر الياف ضدميكروبي روي فلور طبيعي و لاكتريهاي عفونت‌زاي پوست انسان - دکتر روحا کسري کرمانشاهي ليلا قاضي عسگر 85.6.27 44
اثر استروژن بر روي بيان mRNA تومور نكروزيس فاكـتور آلفا سلـول هاي تک هسته اي تحريک شده به وسيله لپتين و آندوتوکسين - دکتر رسول روغنيان دکتر سيد حميد زرکش علي رضا فروزان 85.7.12 45
مطالعه آبشويي (ليچينگ) فسفر توسط ميکروارگانيسم‌ها - دکتر گيتي امتيازي دکتر ايرج نحوي بهارک حسين خاني 85.8.14 46
تشكيل بيوفيلم و كنترل آن در طي توليد، فرايند عمل و بسته‌بندي مواد غذايي دکتر محمد جلالي دکتر روحا کسري کرمانشاهي منيژه مهدوي 85.11.24 47
جداسازي و شناسايي بعضي از باكتري‌هاي نمك‌دوست و بررسي اثر برخي عوامل موثر بر رشد آن‌ها - دکتر روحا کسري کرمانشاهي دکتر ناصر گلبانگ مريم زنجيربند 85.11.25 48
مقايسه اثر هليكوباكتر پيلوري با اشرشيا كولي در بيان mRNA سيتوكين هاي التهابي در سلولهاي تك هسته‌اي خون انسان دکتر فرح تاج نواب اکبر دکتر سيد حميد زرکش دکتر رسول روغنيان الهه احمدزاده 85.11.28 49
فروشويي بوسيله باکتريهاي اکسيد کننده آهن و گوگرد - دکتر گيتي امتيازي مريم عباسي ديناني 85.12.21 50
شناسايي ويروس‌هاي پاپيلوما (HPVs) در تومورهاي حنجره و گلو با روش PCR دکتر اردشير طالبي دکتر مجيد بوذري طيبه سادات تکيه آراني 85.12.21 51
جداسازي، شناسائي و بررسي کاربردهاي صنعتي .Monascus spp زهرا اعتمادي فر دکتر ايرج نحوي دکتر شهلا شادزي حمدالله نادري بروجني 86.6.26 52
بررسي سرولوژيك فراواني HTLV-I و HTLV-II در اهداءكنندگان خون و ارتباط آن با تغييرات سلولهاي خوني دکتر رسول روغنيان دکتر مجيد بوذري زهرا مرتضايي 86.10.19 53
بررسي فراواني ويروس DNA نوپديد (TTV) در تعدادي از اهداکنندگان خون در آذربايجان - دکتر مجيد بوذري احد مختارزاده 86.10.24 54
بررسي اثر دي‌متيل و دي‌اتيل‌دي‌سولفيد بر روي ساختارهاي مولکولي (تاژک و ساقه) و فيزيولوژي باکتري‌هاي دريازي - دکتر گيتي امتيازي شراره حريرچي 86.11.2 55
تاثير تعدادي از عوامل طبيعي و شيميايي بر روي ميکروفلور دستگاه گوارش زنبور عسل دکتر عباسعلي قيصري دکتر روحا کسري کرمانشاهي ماندانا لک 87.3.25 56
بهينه سازي توليد يک آنتي بادي نوترکيب عليه گيرنده لپتين انساني دکتر مهدي فاضلي دکتر سيد حميد زرکش ميلاد محکم 87.4.10 57
بررسي اثر مهاري بعضي عوامل برروي فنوتيپ هاي تحت کنترل پديده ي حد نصاب احساس (Quorum sensing) دکتر غلامرضا اصغري دکتر قدمعلي خدارحمي دکتر روحا کسري کرمانشاهي عاطفه علي پوريان 87.4.18 58
بررسي شدت التهابات دستگاه گوارشي ناشي از H.pylori و ارتباط آن با حضور ژن هاي CagA و VacA به روش PCR دکتر سيد حميد زرکش دکتر حامد دقاق زاده دکتر رسول روغنيان دکتر طالب آزرم محمد مبارکي 87.4.22 59
مقايسه بين هليکوباکترپيلوري و اشرشياکلي در فعال سازي نوتروفيل­ها و القاء آپوپتوزيس در لنفوسيت­ها دکتر حميد امامي دکتر سيد حميد زرکش سامان ملکي ورکي 87.6.2 60

 

رشته زيست شناسي

گرايش ژنتيک

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مطالعه پلي مرفيسم تك نوكلئوتيدي 1171- در پروموتور ژن ماتريكس متالوپروتئيناز3 (MMP-3) در سرطان سينه با استفاده از روش PCR-RFLP - دکتر مجيد متولي باشي دکتر زهره حجتي سمانه حاجي حسيني 85.6.25 1
تاييد ژن strR توسط Nested PCR و انتقال آن به وكتور مناسب استرپتومايسس - دکتر زهره حجتي دکتر مجيد متولي باشي غلامرضا بيدخوري 85.6.25 2
تعيين ژنوتيپ پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي ژن CD24 در بيماران مالتيپل اسکلروز دکتر مسعود اعتمادي فر دکتر صادق وليان بروجني محمد رونقي 85.6.29 3
شناسايي و جداسازي ژن تنظيمي claR از استرپتومايسس كلاولي جروس - دکتر زهره حجتي دکتر مجيد متولي باشي دکتر حسن کربکندي زهرا صالحي 85.7.29 4
بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم 2G در ژن  MMP-1 و سرطان کلورکتال - دکتر مجيد متولي باشي دکتر زهره حجتي فاطمه کوهکن کهنگي 85.9.15 5
بررسي ارتباط بين طول توالي تکراري دي نوکلئوتيد CA در ژن گيرنده فاکتور رشد اپيدرمي و خطر ابتلا به سرطان پستان دکتر سيمين همتي دکتر منوچهر توسلي محمدسعيد جامي فروشاني 85.10.20 6
بررسي ژنوتيپي شش مارکر پلي مورف متوالي کوتاه (STRs) در انسان - دکتر صادق وليان بروجني ريحانه لحمي 85.11.4 7
بررسي جهش هاي ژن فسفاتيديل اينوزيتول 3-کيناز در سرطان پستان دکتر مهري فقيهي دکتر منوچهر توسلي صديقه غربي 85.11.17 8
تعيين ژنوتيپ ژن MMP9 درناحيه پروموتوري1562- و ارتباط آن باسرطان سينه درجمعيت اصفهان دکتر زهره حجتي دکتر مجيد متولي باشي مرتضي صادقي 86.11.13 9
بررسي جهشهاي ژن سرکوبگر تومور PTEN در سرطان پستان دکتر مهري فقيهي دکتر منوچهر توسلي ايثار نصيري 86.11.20 10
ساخت وكتورهاي بياني حامل ژن پراكسيزومال پروتئين موش (PEP) با برچسب هاي GST و FLAG دکتر محمدحسين نصراصفهاني دکتر مهران ميراوليايي دکتر کامران قائدي مليحه نظري جهانتيغ 87.3.25 11
کلونينگ ژن claR در وکتور pMA::hyg دکتر مجيد متولي باشي دکتر زهره حجتي فرانک قاضي شعرباف 87.4.3 12
کلون سازي cDNA رمز کننده آنزيم گالاکتوز-1- فسفات يوريديل ترانسفراز - دکتر صادق وليان بروجني محمدرضا سيلاني 87.6.31 13

 

<  1  2  3  4  5  >