تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم

رشته زمين شناسي

گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مطالعه‌ زمين‌شناسي‌ پالئوزوئيك‌ بالائي‌ كوههاي‌ شتري‌ در سردروچيروك‌ طبس‌

            دکتر گودرزي               دکتر آقانباتي

دکتر محمدعلي جعفريان

مهدي يزدي

69.2.-

1

مطالعه بيواستراتيگرافي پالئوزوئيک فوقاني در ناحيه سه

دکتر علي همداني

دکتر محمدعلي جعفريان

حسين ترابي دستگردوئي

69.3.-

2

بررسي‌ چينه‌شناسي‌ رسوبات‌ ترياسيك‌ بالائي‌ در منطقه‌ جنوب‌ طبس‌

دکتر علي همداني

دکتر محمدعلي جعفريان

فاضل دقاق زاده

69.4.-

3

بررسي‌ و تحقيق‌ پيرامون‌ رسوبات‌ ژوراسيك‌ زيرين‌ و مياني‌ در منطقه‌ جنوب‌ طبس‌

دکتر علي همداني

دکتر محمدعلي جعفريان

محمدحسن باقيان يزد

69.7.-

4

مطالعه‌ بيواستراتيگرافي‌ سازند قم‌ در شمال‌ شرق‌ اصفهان

-

دکتر محمدعلي جعفريان

اميرمحمد شاه ناصري

69.12.-

5

چينه‌ شناسي‌ و تحول‌ حياتي‌ در دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمين‌شناسي‌ ناحيه‌آباده‌

دکتر علي همداني

دکتر محمدعلي جعفريان

ناصر مستقيمي چوپانان

70.4.5

6

مطالعه‌ بيواستراتيگرافي‌ و تحول‌ حياتي‌ مرز دوران‌ اول‌ و دوم‌ زمين‌شناسي‌ در ناحيه‌ اسفه‌ شهرضا

دکتر منصور کورنگ

دکتر محمدعلي جعفريان

فرزاد ستوهيان

71.11.-

7

بررسي بيواستراتيگرافي‌ پالئوزوئيك‌ بالائي شمال‌ كرمان‌

       مهندس علي صيرفيان                 دکتر محمد داستان پور           دکتر منصور کورنگ    

دکتر محمدعلي جعفريان

کورش رشيدي شريف آبادي

71.11.10

8

بيواستراتيگرافي‌ نئوژن‌ زيرين‌ در جنوب‌ شرق‌ اصفهان‌

دکتر منصور کورنگ

دکتر محمدعلي جعفريان

بيژن دوروشي

72.2.-

9

بررسي بيواستراتيگرافي و زمين شناسي رسوبات دونين-کربونيفر در ناحيه انارک

مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان

محمدنبي گرگيج

73.4.1

10

بيواستراتيگرافي رسوبات کرتاسه بالائي جنوب شرق درياچه بختگان(ناحيه خرامه)

    دکتر قدرت ا... فرهودي   مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان

حميد حسيني مرندي

73.4.1

11

مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي پالئوژن در شمال شرق گلپايگان

مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان

مهران کليني

73.8.-

12

مدلهاي چينه شناسي(بيو و ليتواستراتيگرافي) مرز مرزوزوئيک-سنوزوئيک در جنوب شيراز (زنجيران)

   دکتر قدرت ا... فرهودي   مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان

محمدرضا اسمعيل بيگ

73.10.-

13

زمين شناسي زيست چينه اي و پالئوژئوگرافي رسوبات دوران چهارم در سواحل جنوبي درياي خزر

مهندس سيد محمد موسوي روحبخش

دکتر محمدعلي جعفريان

همايون خوشروان

73.11.-

14

چينه شناسي و زمين شناسي كرتاسه در منطقه چوپانان (ايران مركزي)

    دکتر علي همداني         مهندس حسين وزيري مقدم      

دکتر محمدعلي جعفريان

عزيزا... پورکاظم

73.12.-

15

پالئوژئوگرافي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين شمال شرق اصفهان

    دکتر علي همداني         مهندس حسين وزيري مقدم      

دکتر محمدعلي جعفريان

امرا... صفري

74.-.-

16

مطالعه بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه منطقه انارك

دکتر محمدعلي جعفريان   مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر علي همداني

جواد جان نثاري لاداني

74.-.-

17

مطالعه زمين شناسي و چينه شناسي رسوبات كرتاسه زيرين در ناحيه سه (جنوب كاشان)

دکتر محمدعلي جعفريان   مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر علي همداني

مسعود کيمياگري

74.2.-

18

بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه بالاي جنوب - جنوب غرب بروجن (ناحيه گرد بيشه)

دکتر محمدعلي جعفريان   مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر قدرت ا... فرهودي      دکتر علي همداني

فرشاد بلوچستاني

74.3.-

19

بيواستراتيگرافي رسوبات ائوسن در منطقه باباحيدر با تأكيد بر پالئونتولوژي ماكروفون هاي آن

    دکتر علي همداني         مهندس حسين وزيري مقدم      

دکتر محمدعلي جعفريان

عبدا... فاضلي فارساني

74.3.-

20

چينه شناسي تشكيلات زغالسنگ دار منطقه مزينو واقع در جنوب طبس

-

دکتر محمدعلي جعفريان

جمشاد يوسف زاده

74.6.-

21

مدل هاي چينه شناسي كرتاسه مياني در شرق شيراز

مهندس حسين وزيري مقدم    دکتر محمدجميل عندليبي

دکتر علي همداني

شهريار خدري

75.4.-

22

بيواستراتيگرفي رسوبات كرتاسه بالايي در ناحيه سميرم (آب ملخ)

   مهندس حسين صيرفيان    مهندس حسين وزيري مقدم 

دکتر علي همداني

حسنعلي بگي

75.6.-

23

مطالعات سنگ چينه اي و زيست چينه اي سازندهاي گروه خامي در جنوب درياچه كافتر منطقه اقليد

دکتر علي همداني

دکتر محمدعلي جعفريان

محمود ثابت

75.6.-

24

بيواستراتيگرافي گروه بنگستان (كرتاسه بالائي) واقع درشمال غرب خرم آباد

مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر علي همداني

سيامک بهرامي

75.6.-

25

چينه‌شناسي‌ و بيواستراتيگرافي‌ رسوبات‌ پالئوزوئيك‌ فوقاني‌ در منطقه‌ گرگان‌(البرزشرقي‌)

مهندس حسين وزيري مقدم مهندس عزيزاله طاهري

دکتر محمدعلي جعفريان

محمود تقوي انارکي

75.9.14

26

چينه شناسي و بيواستراتيگرافي كرتاسه فوقاني و مرز كرتاسه - پالئوژن در جنوب شرق شيراز(ناحيه كوهنجان)

مهندس حسين وزيري مقدم

دکتر محمدعلي جعفريان

عبدا... نجفي

76.4.-

27

بيواستراتيگرافي‌ رسوبات‌ پرمين‌ در زاگرس‌ مرتفع‌ در دره‌ بازوفت

    دکتر داريوش باغباني    مهندس علي صيرفيان

دکتر محمدعلي جعفريان

ابراهيم صالحي

76.4.29

28

چينه‌ شناسي‌ و فون‌ آمونيتي‌ سازندهاي‌ دليچاي‌ و لار در كوه‌ شرف‌ سمنان‌ (البرز شرقي‌)

     دکتر منصور علوي نائيني                دکتر فريده کشاني                        مهندس امرا... صفري        

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر کاظم سيد امامي

محمد محمدي منفرد

76.6.19

29

بيواستراتيگرافي‌ سنگهاي‌ دونين‌ بالائي‌ در ناحيه‌ چاهرسيه‌ شمال‌ شرقي‌ اصفهان‌ براساس‌ كنودونتها و بقاياي‌ مهره‌ داران

مهندس امرا... صفري

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر مهدي يزدي

حسين غلامعليان

76.6.29

30

بيواستراتيگرافي‌ كنودونتهاي‌ دونين‌ پسين‌ در ناحيه‌زفره‌(شمال‌ شرق‌ اصفهان)

   مهندس امرا... صفري      مهندس حميد  پاکزاد     

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر مهدي يزدي

محمدرضا کبريائي زاده

76.6.29

31

چينه شناسي و بيواستراتيگرافي رسوبات مرز پالئوژن - نئوژن (اليگوميوسن)در شمال غربي سميرم (ناحيه ونك)

   مهندس حسين ترابي       مهندس حمزه ساروئي    

دکتر محمدعلي جعفريان

منوچهر دريابنده

77.8.19

32

بيواستراتيگرافي و پالئوژئوگرافي كرتاسه (آلبين – تورونين) در منطقه كلاه قاضي(درجنوب - جنوب شرق اصفهان)

    دکتر محمدعلي جعفريان       دکتر رسول اجل لوئيان       مهندس امرا... صفري     

دکتر مهدي يزدي

مهناز اميرشاه کرمي

77.7.25

33

چينه شناسي و بيواستراتيگرافي رسوبات كرتاسه در زيرين شرق اصفهان (منطقه خوراسگان)

مهندس امرا... صفري

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر مهدي يزدي

ليلا جمدي

77.8.19

34

بيواستراتيگرافي رسوبات دونين مياني ناحيه سه، شمال اصفهان، بر اساس كنودونت ها

    مهندس حسين ترابي     مهندس حميدرضا پاکزاد

دکتر مهدي يزدي

آرتاباز ادهميان

77.10.-

35

بيواستراتيگرافي بازوپايان دونين فوقاني كوه گوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال كرمان

مهندس امرا... صفري

دکتر محمدعلي جعفريان  دکتر محمد داستان پور

کرمعلي رحماني

78.9.24

36

بيواستراتيگرافي سنگ هاي دونين ديرين در ناحيه دالمه، شمال شرقي اردكان(بر اساس كنودونت ها و بقاياي مهره داران)

مهندس حميدرضا پاکزاد

دکتر مهدي يزدي

واچيک هايراپطيان

78.10.-

37

بايواسترتيگرافي و معرفي بازوپايان كربونيفر زيرين در منطقه شمال دامغان (البرز شرقي)

      مهندس امرا...صفري       مهندس سيد محمود حسيني نژاد

دکتر محمدعلي جعفريان

بابک آقابابالو

78.11.-

38

زمين شناسي و چينه شناسي مناطق واجد آلومينوسيليكات در جنوب سميرم و شمال شرق اصفهان مارسار

دکتر موسي نقره ئيان

دکتر محمدعلي جعفريان

حسينعلي کرديان نجف آبادي

79.6.-

39

 بررسي ميكروبيواستراتيگرافي سازندآسماري در جنوب شرقي بوشهر – تاقديس خور موج

    مهندس حسين ترابي     مهندس امرا... صفري

      دکتر علي صيرفيان         دکتر محمدعلي جعفريان

عليرضا موجي خليفه

79.9.16

40

چينه شناسي زيرزميني سازند آسماري در حاشيه شمالي فروافتادگي دزفول ( منطقه هفتگل )

   مهندس حسين ترابي         مهندس حسن اميري بختيار    

دکتر علي صيرفيان

اردوان خليلي

80.3.-

41

بيواستراتيگرافي رسوبات پالئوزوئيك بالايي (كربونيفر و پرمين) در منطقه دارچاله شهرضا براساس ماكرو و ميكروفسيل

       دکتر علي صيرفيان        مهندس حسين ترابي

دکتر مهدي يزدي

زهرا ربيعي

80.5.-

42

همبستگي ليتواستراتيگرافي و بيواستراتيگرافي نهشته‌هاي مرز پرمين و ترياس در مناطق همبست ـ شهرضا و چاهريسه بر اساس ميكروفسيل و ماكروفسيل

   مهندس امرا... صفري     مهندس حميدرضا پاکزاد

دکتر مهدي يزدي

منيژه شيراني بيدآبادي

80.6.28

43

بيواستراتيكرافي و ميكروفاسيس رسوبات ائوسن (سازند جهرم) در شمال غرب ناحيه بلداجي

مهندس امرا... صفري

  دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان

پرستو ترانه

80.8.29

44

بيواستراتيگرافي سازندهاي گورپي و تاربور در جنوب شرق شيراز – ناحيه سروستان

     دکتر علي صيرفيان        مهندس امرا... صفري

دکتر حسين وزيري مقدم

منوچهر رامشي سروستاني

80.11.17

45

چينه شناسي سازند گورپي در شمال غرب ناوديس سبزه كوه ناحيه ناغان

مهندس امرا... صفري

  دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان

محمود تنگستاني

81.4.3

46

ديرينه شناسي گياهي رسوبات قاره اي ژوراسيك مياني در شمال كرمان

       مهندس امراله صفري         عزيز اله طاهري

  دکتر محمدعلي جعفريان   دکتر محمد داستانپور

مجيد ميرزايي عطاآبادي

81.4.16

47

چينه شناسي رسوبات سنومانين-كامپانين در ناحيه كلاه قاضي بر اساس فرامينيفرها

مهندس حسين ترابي

دکتر حسين وزيري مقدم

طاهره حبيبي

81.4.24

48

بيواستراتيگرافي و محيط رسوبي مرز سازند گورپي وسازند تاربور در نواحي سميرم وبروجن بر اساس فرامينيفر و پالينومورف

مهندس امراله صفري

دکتر حسين وزيري مقدم دکتر مرتضي طبايي

عبدالمجيد رشيدي

81.8.6

49

بيواستراتيگرافي نهشته هاي پرمين در شمال شرق اصفهان(جنوب چاهريسه، شمال ديزلو) بر اساس مطالعه كنودونت و ماكروفسيلها

دکتر عبدالحسين کنگازيان  مهندس حسين ترابي

دکتر مهدي يزدي

نازنين باقري

81.9.25

50

بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه سبزه كوه (بروجن) بر اساس فرامينيفرهاي پلانكتونيك

-

دکتر حسين وزيري مقدم دکتر مهدي يزدي

مريم السادات قيامي اصفهاني

81.10.10

51

چينه شناسي و تطابق بيواستراتيگرافي بازوپايان ژوراسيك مياني در ناحيه هجدك (شمال كرمان) با بيوزونهاي استاندارد

-

دکتر محمدعلي جعفريان دکتر محمد داستانپور

محمدرضا نيرآبادي

82.4.1

52

بررسي بيواستراتيگرافي نهشته هاي دونين بالايي-پرمين زيرين در شمال اصفهان از ديدگاه ماکروفسيل و پالينولوژي

-

      دکتر مهدي يزدي       دکتر مرتضي طبائي

مهرالسادات حسيني

82.4.1

53

مدلهاي بيواستراتيگرافي ژوراسيك مياني شمال زرند بر اساس بي مهرگان بويژه بازوپايان

دکتر محمد داستانپور

دکتر محمدعلي جعفريان

محسن عابدي

82.7.28

54

چينه شناسي سازند سروک در ناحيه بروجن (سبزه کوه)

-

دکتر حسين وزيري مقدم

حسن سرادقي صوفياني

82.8.12

55

چينه شناسي سازند قم در جنوب شرق کاشان

-

دکتر حسين وزيري مقدم

اعظم مومن زاده

82.9.10

56

بيواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي نهشته هاي دونين مياني منطقه زفره (شمال شرق اصفهان) بر اساس ماکروفسيل ها و ميکروفسيل هاي غيرفرامينيفر

دکتر حسين ترابي

دکتر مهدي يزدي

علي ملکي

83.4.2

57

چينه نگاري زيستي، رخساره هاي ميکروسکپي سازند هاي جهرم و آسماري در منطقه فارسان (شهرکرد)

-

دکتر علي صيرفيان  دکتر حسين وزيري مقدم

مريم حاجي محمدحسيني نژاد

83.4.27

58

سنگ‌چينه‌نگاري و زيست‌چينه‌نگاري سازند ميشان در منطقه کازرون (کنارتخته) بر اساس ماکروفسيل و ميکروفسيل

دکتر حسين وزيري مقدم

        دکتر مهدي يزدي         دکتر محمدعلي جعفريان

رضا صادقي

83.4.29

59

بيواستراتيگرافي سازند گورپي در ناحيه لالي (خوزستان)

مهندس حسن اميري بختيار

دکتر حسين وزيري مقدم

ابراهيم کاملي ازان

83.6.29

60

چينه نگاري زير زميني سازند هاي سروک و ايلام (گروه بنگستان) در منطقه شرق اهواز

مهندس حسن اميري بختيار

دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي همداني

امير تيموريان

83.10.21

61

سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري قاعده سازند خوش ييلاق بر اساس ميکرو فسيل ها(کونودونت)

دکتر عليرضا کريمي باوندپور

دکتر مهدي يزدي

مرجان خداوردي حسن وند

83.11.3

62

زيست چينه نگاري نهشته هاي دونين بالايي در البرز شرقي ( تويه دروار, دامغان) دکتر دنيس بريس دکتر مهدي يزدي دکتر حسين ترابي پيمان شوشتري زاده 84.7.25 63
چينه شناسي زير زميني سازند سروک در ميدان نفتي گچساران دکتر امراله صفري مهندس حسن اميري بختيار دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان اميرحسين رحيمي نژاد رنجبر 84.7.27 64
چينه نگاري زير زميني سازند آسماري در ميدان نفتي آغاجاري جنوب شرق اهواز دکتر علي صيرفيان مهندس حسن اميري بختيار دکتر حسين وزيري مقدم رخساره يزداني 84.9.14 65
چينه نگاري سازند آسماري در شمال ناحيه فهليان، جنوب شرق ياسوج - دکتر مهدي يزدي دکتر علي صيرفيان حشمت اله انصاري 84.11.3 66
زيست چينه نگاري سازند قم، جنوب شرقي نطنز - دکتر حسين ترابي دکتر علي صيرفيان محمد شجاعي جندابه 84.11.3 67
چينه نگاري رسوبات کرتاسه بالايي در ناحيه زفره، شمال شرق اصفهان - دکتر حسين وزيري مقدم اعظم جعفري 84.11.5 68
زيست چينه نگاري نهشته هاي پالئوزوئيک بالايي (کربونيفر پسين – پرمين پيشين) در رشته کوه شتري طبس، شرق ايران، بر اساس ماکروفسيل دکتر حسين ترابي دکتر مهدي يزدي عليرضا پروانه 84.12.23 69
زيست چينه نگاري سازند ايلام (مقطع تيپ) بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک, جنوب غرب ايلام مهندس حسن اميري بختيار دکتر حسين وزيري مقدم غلامرضا چهارده چريک 85.7.30 70
زيست چينه نگاري نهشته هاي كربونيفر در ناحية رامشه-جنوب شرق شهرضا جنوب غرب ايران مركزي بر اساس كنودونت ها دکتر حسين ترابي دکتر مهدي يزدي علي بهرامي 85.7.30 71
زيست چينه نگاري سازند سورگاه (مقطع تيپ) بر اساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک در جنوب شرق ايلام مهندس حسن اميري بختيار دکتر حسين وزيري مقدم نرگس منجزي 85.8.9 72
زيست چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه ريگ، لردگان دکتر حسين ترابي دکتر علي صيرفيان فاطمه يزداني اردستاني 85.8.30 73
چينه نگاري سازند آسماري در جنوب شرقي كوه لكي، جنوب لردگان - دکتر علي صيرفيان دکتر حسين ترابي سارا حکيم زاده 85.9.14 74
زيست چينه نگاري سازند گورپي در نواحي لار و خرامه، براساس فرامينيفرهاي پلانکتونيک دکتر حسن اميري بختيار مهندس علي رحماني دکتر حسين وزيري مقدم ميثم اعتماد 86.6.26 75
زيست چينه نگاري سازند آسماري در شمال تاقديس مختار، شمال غرب ياسوج دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان دکتر امراله صفري مژگان ريخته گرزاده 86.7.2 76
زيست چينه نگاري سازند جهرم (مقطع تيپ) در ناحيه تنگ آب در جنوب شرق شيراز دکتر علي صيرفيان مهندس علي رحماني دکتر حسين وزيري مقدم زهره نورمحمدي 86.7.23 77
زيست چينه نگاري سازند آسماري، در روستاي پل بارز (غرب لردگان) دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان معصومه رضائي 86.7.23 78
زيست چينه‌نگاري، ميکروفاسيس و محيط‌هاي رسوبي سازند تاربور در ناحيه ناغان (جنوب غرب شهركرد) - دکتر امراله صفري دکتر حسين وزيري مقدم ليلا بامداد 86.7.23 79
سنگ چينه نگاري و زيست چينه نگاري سازند ميشان در ناحيه فيروزآباد فارس بر اساس ماكروفسيل - دکتر مهدي يزدي دکتر حسين ترابي مهدي ده بزرگي شيرازي 86.8.28 80
چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي عضو C سازند قم در جنوب و جنوب شرق شهرستان قم - دکتر حسين وزيري مقدم دکتر حسين ترابي منا صديقي 87.6.25 81
ريز رخساره هاي زيستي و محيط رسوبي سازند آسماري در جنوب شرقي کوه ميش (شرق گچساران) - دکتر علي صيرفيان دکتر حسين وزيري مقدم زهرا بابائي 87.6.25 82
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي بخش هاي چهل، چمپه، مول و گوري، منطقه لار، استان فارس مهندس علي رحماني دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان کامليا اژند 87.6.25 83
زيست چينه نگاري سازند گورپي در جنوب و جنوب شرق لار مهندس علي رحماني دکتر حسين وزيري مقدم دکتر امراله صفري مريم بخشعلي زاه صديقي 87.6.26 84
زيست چينه نگاري و ريز رخساره هاي سازند آسماري، شمال شرق تاقديس شوروم، جنوب غرب لردگان دکتر حسين وزيري مقدم دکتر علي صيرفيان دکتر حسين ترابي الهه عزيزي حوض ماهي 87.6.26 85
زيست چينه نگاري، ميکرو فاسيس و محيط هاي رسوبي نهشته هاي کربونيفر در ناحيه بناريزه، شمال شرق آباده - دکتر مهدي يزدي دکتر امراله صفري مريم نورالديني 87.6.31 86

 

رشته زمين شناسي

گرايش پترولوژي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

پترولوژي‌ سنگهاي‌ ولكانيك‌ و دگرگوني‌ منطقه‌ تكنارـ سربرج‌ ـ شمال‌غرب‌ كاشمر

دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده    دکتر منصور کورنگ

دکتر موسي نقره ئيان

سيد مسعود همام

71.7.13

1

پتروگرافي‌ و پتروژنزكانسار سنگ‌ آهن‌ شهرك‌ تكاب‌

   مهندس محمدعلي ملاک پور    دکتر محمدولي ولي زاده          دکتر حسين پايدار          

دکتر ايرج نوربهشت

حسين عزيزي

71.8.-

2

بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده هاي نفوذي گجد در ارتباط باولکانيتهاي اطراف دهکده گجد در جنوب غربي نائين

 دکتر موسي نقره ئيان            دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده       دکتر منصور کورنگ

دکتر ايرج نوربهشت

مهين منصوري اصفهاني

71.10.-

3

پترولوژي‌ گرانيتوئيدهاي‌ منطقه‌ تكنار ـ سربرج‌ (شمال‌ غرب‌ كاشمر)

-

دکتر موسي نقره ئيان

علي اصغر سپاهي گرو

71.10.1

4

پترولوژي سنگهاي دگرگوني شمال شهرکرد

دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده

دکتر موسي نقره ئيان  

عليرضا داوديان دهکردي

72.10.-

5

پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني گنبدهاي نمکي جنوب استان چهارمحال و بختياري

دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده   دکتر ايرج نوربهشت

دکتر موسي نقره ئيان  

فرهاد دلال اصفهاني

72.11.-

6

زمين شناسي و پترولوژي افيوليت منطقه انارک (ايران مرکزي)

 دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده     دکتر علي همداني

دکتر موسي نقره ئيان

ساسان باقري

72.11.-

7

مطالعات زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آتشفشاني سري تنورجه، شمال شرق کاشمر

      مهندس محمود خليلي        مهندس همايون صفائي    

دکتر موسي نقره ئيان

غلامرضا عباسيان

73.10.-

8

بررسي زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي كلاه قاضي(جنوب-جنوب شرق اصفهان)

      مهندس محمود خليلي        مهندس همايون صفائي    

دکتر موسي نقره ئيان

سيد محسن طباطبائي منش

73.11.-

9

مطالعه زمين شناسي و پترولوژي توده نفوذي شمال اليگودرز

دکتر موسي نقره ئيان

دکتر منصور کورنگ

ساسان صديقي

73.11.-

10

فازهاي دگرگوني در شيستهاي انارك

دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده    دکتر ايرج نوربهشت

دکتر موسي نقره ئيان

احمد پهلوان فلاحتي

73.11.-

11

بررسي زمين شناسي و پترولوژي سكانس افيوليتي صحنه(کرمانشاه)

      دکتر منصور کورنگ        مهندس همايون صفائي    

دکتر موسي نقره ئيان

سيد نعمت اله حقيقي بردينه

74.5.1

12

بررسي زمين شناسي و پترولوژيكي افيوليت هاي پالئوزوئيك منطقه شمال وشمال شرق فريمان(شمال خاوري ايران)

        دکتر منصور کورنگ               مهندس ارژنگ بهروزي        

دکتر موسي نقره ئيان

محمدحسن مقري

74.6.-

13

زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آذرين و دگرگوني منطقه خور - جندق(ايران مركزي)

دکتر منصور گورنگ

دکتر موسي نقره ئيان  دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده  

محمدرضا هاتف

74.6.21

14

زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آذرين شمال غرب صحنه(استان کرمانشاه )

دکتر ايرج نوربهشت

دکتر موسي نقره ئيان

منصور ستوده

75.4.-

15

زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني شمال شهركرد

دکتر موسي نقره ئيان

دکتر منصور گورنگ

نعيم امامي کليشادي

75.4.-

16

پترولوژي‌ مجموعه‌هاي‌ آذرين‌ آلكالن‌ سري‌ دزو در منطقه‌ حرجند (شمال‌ ـ شمال‌شرق‌ كرمان‌)

دکتر ايرج نوربهشت

دکتر موسي نقره ئيان   دکتر مسيب سبزه يي

بابک طهمورثي

75.8.29

17

پترولوژي‌ پديده‌هاي‌ ليستونيتي‌ شدن‌ در مجموعه‌هاي‌ آذرين‌ و رسوبي‌ شرق‌ خوسف‌ (جنوب‌ غربي‌ بيرجند)

   دکتر فيروز صدقياني اول           دکتر موسي نقره ئيان

   دکتر منصور گورنگ   دکتر مسيب سبزه يي

محمدحسين يوسف زاده

75.8.29

18

پترولوژي توده نفوذي شرق بروجرد

مهندس محمود خليلي

دکتر ايرج نوربهشت

جليل سعدوني

75.11.8

19

مطالعه‌ زمين‌شناسي‌ و پترولوژي‌ مجموعه‌ شوشونيتي‌ منطقه‌ قلعه‌ خرگوشي‌(سرو بالا ـ غرب‌ استان‌ يزد)

       دکتر  موسي نقره ئيان      دکتر حسين معين وزيري        مهندس محمود خليلي

   دکتر منصور گورنگ   دکتر مسيب سبزه يي

قدرت ترابي

75.12.18

20

پترولوژي و ژئوشيمي افيوليت هاي دهشير با تأكيد بر آلتراسيون هيدروترمال وابسته (رودنژيتي شدن، ليستونيتي شدن)

       دکتر ايرج نوربهشت              دکتر اميرحسين کوهساري  

   دکتر موسي نقره ئيان   دکتر مسيب سبزه يي

محمدعلي مکي زاده

76.6.-

21

زمين شناسي و پترولوژي و ژئوشيمي مجموعه هاي افيوليتي سورك-زرو-اردان غرب استان يزد

       دکتر علي همداني         مهندس محمود خليلي

   دکتر موسي نقره ئيان   دکتر مسيب سبزه يي

شهرزاد شرافت

76.6.-

22

زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني و نفوذي كوه هاي يخاب(شرق كاشان)

مهندس محمود خليلي

دکتر موسي نقره ئيان     دکتر ايرج نوربهشت     

جهانبخش خواجه علي

76.6.30

23

زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني وآذرين منطقه شمال شرق گلپايگان

       دکتر موسي نقره ئيان      دکتر مسيب سبزه يي

دکتر ايرج نوربهشت

مرتضي شريفي

76.6.31

24

مطالعه ولكانيسم پليوكواترنر جنوب و جنوب غرب استان يزد با استفاده از پردازش ماهواره اي

مهندس سيمين مهدي زاده تهراني مهندس محمود خليلي

    دکتر موسي نقره ئيان دکتر اکبر قاضي فرد    دکتر علي صادقي

ماهيار سلطاني رفيعي

76.7.-

25

بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين منطقه چهار گنبد و شناسايي نواحي دگرسان با استفاده از پردازش رقومي

      دکتر ايرج نوربهشت       مهندس ايرج نوايي   

    دکتر منصور کورنگ       دکتر اکبر قاضي فرد    دکتر علي صادقي

رضا حدادي

76.8.-

26

زمين شناسي و پترولوژي افيوليت هاي شمال نائين

         دکتر ايرج نوربهشت               دکتر اکبر قاضي فرد    

 دکتر موسي نقره ئيان   دکتر منصور کورنگ     دکتر عبدالرحيم هوشمندزاده

عبدالرزاق جباري

76.8.25

27

تحليلي پترولوژيكي بر سنگ هاي دگرگوني شمال درياچه زاينده رود با نگرشي بر پلي متامورفيسم

مهندس همايون صفايي

   دکتر منصور کورنگ   دکتر مسيب سبزه يي

ناهيد شبانيان بروجني

77.7.26

28

پژوهش هاي سنگ شناختي اسكارن هاي منطقه شيركوه استان يزد (ده بالا- باقي آباد)

    دکتر موسي نقره ئيان      مهندس محمود خليلي

    دکتر ايرج نوربهشت     دکتر مسيب سبزه يي

فريبا داودي

77.7.26

29

بررسي پترولوژيكي سنگ هاي آتشفشاني شمال باتلاق گاوخوني(استان اصفهان)

      مهندس محمود خليلي      مهندس حميدرضا پاکزاد

دکتر موسي نقره ئيان

مهناز خدامي

77.7.26

30

پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين دياپير هاي كاج، رستم آباد، دشتك و دوآب(گنجان) در استان چهارمحال و بختياري

         دکتر محمود خليلي        مهندس قدرت ترابي  

   دکتر منصور کورنگ   دکتر مسيب سبزه يي

حسين حجتي

77.8.30

31

بررسي كاني شناسي، سنگ شناسي اسكارن ها، مرمرها و هورنفلس هاي حد فاصل ميمه - قمصر( نوار ماکمايي اروميه-دختر )

         دکتر موسي نقره ئيان     دکتر حسين پايدار            مهندس محمدعلي مکي زاده

دکتر ايرج نوربهشت

ابراهيم بشيري

78.8.17

32

بررسي كاني شناسي - سنگ شناسي اسكارن كوه آهن، منطقه دهشير،استان يزد

دکتر اميرحسين کوهساري مهندس بابک وهابي مقدم

دکتر موسي نقره ئيان     دکتر ايرج نوربهشت     

محمدتقي ذوالفقاري عاشق آبادي

78.9.8

33

مطالعات زمين شناسي و پترولوژيكي توده هاي نفوذي سهيل پاكوه و گلشکنان (شمال نائين)

مهندس قدرت ترابي

   دکتر منصور کورنگ   دکتر محمود خليلي

کامران اکبري

78.10.13

34

بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني ناحيه بروجرد با استفاده از پردازش داده هاي ماهواره لندست5

    دکتر همايون صفايي      مهندس قدرت ترابي   

دکتر موسي نقره ئيان     دکتر ايرج نوربهشت     

محمدحسين شهسواري

78.10.20

35

بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي آذرين و آلتراسيون هاي هيدروترمال وابسته،منطقه كشه (كوهستان كركس)

    دکتر ايرج نوربهشت       مهندس محمد علي مکي زاده

دکتر موسي نقره ئيان

ماندانا کريميان آذري

78.10.20

36

بررسي زمين شناسي، پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي جنوب و شمال غرب زفرقند

مهندس قدرت ترابي

    دکتر محمود خليلي     دکتر منصور کورنگ

رضا لطيفي

79.11.24

37

پترولوژي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي و دگرگوني مجاورتي شرق گردنه ملااحمد (فوداز)

-

  دکتر ايرج نوربهشت     دکتر موسي نقره ئيان

عليرضا لله گاني

80.3.-

38

مطالعه پترولوژي ، ژئوشيمي و خاكهاي كمياب در توده هاي گرانيتوئيدي شمال، شمال شرق و شمال غرب اليگودرز با تأكيد بر روي انكلاو توده ها

دکتر ايرج نوربهشت

دکتر محمود خليلي

نسرين باقري

80.6.31

39

پترولوژي، پتروگرافي و ژئوشيمي توده هاي نفوذي غرب سورك (استان يزد)

-

    دکتر موسي نقره ئيان     دکتر ايرج نوربهشت

ليلا شيرزاد ملايري

80.6.31

40

بررسي پتروگرافي وژئو شيمي مجموعه افيوليتي آباده – طشك (شمال غرب نيريز) بانگرشي ويژه برقسمتهاي پايين توالي افيوليتي (بخش اولتراما فيك)

    دکتر محمدجميل عندليبي     دکتر محمدعلي رجب زاده

    دکتر موسي نقره ئيان     دکتر ايرج نوربهشت

پروين جعفري منفرد

80.11.1

41

پترولوژي و پتروگرافي توده‌هاي نفوذي قلعه يقميش غرب استان يزد

دکتر موسي نقره ئيان

    دکتر محمود خليلي     دکتر منصور کورنگ

زهرا لقماني

80.11.29

42

بررسي ويژگيهاي پترولوژيكي و ژئوشيميايي توده نفوذي زرين در شمال شرق اردكان (استان يزد)

دکتر اميرحسين کوهساري

دکتر محمود خليلي

سيد کاظم ميردهقان

81.3.28

43

پترولوژي سنگهاي دگرگوني مجاورتي ناحيه تفت

مهندس رضا شمسي پور

     دکتر محمود خليلي       دکتر ايرج نوربهشت

عليرضا پورمند

81.4.9

44

بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي گرانيتوئيدي و دگرگوني ناحيه اي کمپلکس توتک

دکتر محمود خليلي

   دکتر ايرج نوربهشت     دکتر موسي نقره ئيان

غلامعلي کشت کار

81.6.25

45

منشاء گرانيتهاي کلاه قاضي و آنکلاوهاي آن

-

     دکتر محمود خليلي     دکتر ايرج نوربهشت

خديجه خليلي

81.6.25

46

مطالعه زمين شناسي و پترولوژي مجموعه شوشونيتي شمال معدن طالمسي، غرب انارك (شمال شرق استان اصفهان)

     مهندس قدرت ترابي     مهندس رضا شمسي پور

   دکتر ايرج نوربهشت     دکتر موسي نقره ئيان

محمود احمدي

81.11.14

47

مطالعات زمين شناسي و كاني شناسي توفهاي زئوليتي شده سازند كرج در شرق تهران

     دکتر حسين فقيهيان      مهندس محمدعلي مکي زاده

     دکتر محمود خليلي     دکتر ايرج نوربهشت

بتول تقي پور

81.11.28

48

بررسي ژئوشيميايي زون هاي آلتره كانسار سرچشمه و نقش معدن كاري در پراكنش و انحلال پذيري فلزات سنگين

دکتر اکبر قاضي فرد

   دکتر محمود خليلي     دکتر ايرج نوربهشت

رسول صالحي

82.3.19

49

بررسي پترولوژيکي توده هاي نفوذي سنوزوئيک در غرب درياچه نمک (شمال غرب آران)

مهندس محمدعلي مکي زاده

   دکتر محمود خليلي    دکتر موسي نقره ئيان

نسيم متغير

82.4.30

50

بررسي پترولوژيکي و ژئوشيميائي هاله دگرگوني توده گرانيتوئيدي قهرود

مهندس محمدعلي مکي زاده

  دکتر ايرج نوربهشت   دکتر محمود خليلي

مريم آهنکوب

82.5.7

51

پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي نياسر کاشان

دکتر اکبر سينايي

دکتر محمود خليلي

زهرا طهماسبي نمکي

82.6.11

52

ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني (آلتراسيون هيدروترمال) شمال شرق انارک (پتيار)

مهندس رضا شمسي پور

  دکتر ايرج نوربهشت    دکتر موسي نقره ئيان

فاطمه فلسفيون

82.9.17

53

مطالعه پترولوژي و ژئوشيمي ولکانيسم پالئوزوئيک زيرين (سيلورين)در دره ابيانه (ابيانه–سُه)

دکتر اکبر سينايي

     دکتر محمود خليلي       دکتر موسي نقره ئيان

فضه آيتي

83.4.7

54

مطالعه پتروگرافي و ژئوشيمي آلتراسيون هيدروترمال در منطقه رنگان ( جنوب غرب اردستان)

دکتر اکبر سينائي

دکتر محمود خليلي   دکتر موسي نقره ئيان

انيس پارساپور

83.4.7

55

كاني‌شناسي و سنگ‌شناسي سنگ‌هاي دگرسان شده منطقه چادرملو (ايران مركزي)

-

دکتر ايرج نوربهشت   دکتر موسي نقره ئيان

بتول بهجتي اردکاني

83.4.30

56

پترولوژي دايك هاي صفحه‌اي افيوليت نائين (ايران مرکزي)

-

دکتر موسي نقره ئيان دکتر محمود خليلي

فاطمه رحماني

84.3.18

57

پتروگرافي و ژئوشيمي مجموعه افيوليتي ارسنجان (شمال شرق استان فارس)

-

دکتر موسي نقره ئيان دکتر محمود خليلي

خداکرم داورپناه

84.3.23

58

پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي ده‌نو (شمال شرق اليگودرز)

دکتر اکبر سينائي

دکتر محمود خليلي

مريم رجائيه

84.3.30

59

بررسي کاني‌شناسي- سنگ‌شناسي اسکارن‌ها و مرمرهاي مرتبط با افيوليت ني‌ريز

-

دکتر ايرج نوربهشت دکتر موسي نقره ئيان

مجيد فخار

84.3.31

60

زنجانبرها و مرمرهاي محدوده جهق- کاني شناسي و پترولوژي اسکارن ‏‏‏‎‎‏‏‏‏ايران مركزي (جنوب کاشان)

مهندس رضا شمسي پور

دکتر ايرج نوربهشت دکتر موسي نقره ئيان

پريسا پورهمايون

84.4.1

61

مطالعه آلتراسيون هيدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشين، ايران مرکزي - دکتر ايرج نوربهشت دکتر موسي نقره ئيان زينب مطهري 84.11.4 62
مطالعات پترولوژي و ژئوشيميايي سنگهاي ولكانيكي و پرليتي منطقه فران مهندس علي قاسمي دکتر موسي نقره ئيان دکتر محمود خليلي مهران فرهمنديان 84.11.10 63
ژئوشيمي و پترولوژي سنگ هاي دگرگوني مناطق چاه گربه و پل خاوند (انارك) مهندس رضا شمسي پور دکتر عليرضا داوديان دکتر محمود خليلي دکتر موسي نقره ئيان عليرضا ناظمي هرندي 84.12.15 64
پتروژنز گرانيتوئيدها و انكلاوهاي كوه هيمند (شمال غرب نطنز) مهندس رضا شمسي پور دکتر محمود خليلي دکتر موسي نقره ئيان فضل الله شيريان 85.3.30 65
پترولوژي سنگ هاي آتشفشاني ائوسن در شمال منطقه انارک (شمال شرق استان اصفهان) - دکتر ايرج نوربهشت دکتر قدرت ترابي محمد سياري 85.7.10 66
بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگ هاي ولکانيک جنوب نائين و دامک علي آباد يزد مهندس محمدعلي مکي زاده دکتر محمود خليلي دکتر موسي نقره ئيان شهرام آزادزاد 85.7.30 67
مطالعه پترولوژي پلاژيوگرانيت ها و سنگ هاي وابسته در افيوليت نائين - دکتر موسي نقره ئيان دکتر محمود خليلي زهرا رضائي 85.10.20 68
پترولوژي پريدوتيت هاي گوشته افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان) پروفسور شوجي آرايي دکتر قدرت ترابي تهمينه پيرنياناييني 86.3.21 69
بررسي هاي کاني شناسي و سنگ شناسي رودنژيت هاي مرتبط با افيوليت نائين دکتر قدرت ترابي دکتر موسي نقره ئيان سميه فلاحتي 86.4.11 70
مطالعه ي پتروژنز ليستونيت ها در سنگ هاي الترامافيك شمال نايين (ايران مركزي) دکتر قدرت ترابي دکتر موسي نقره ئيان دکتر محمود خليلي معصومه سعيدي مسينه 86.4.11 71
مطالعه دگرگوني درجه بسيار پايين سنگ هاي ولکانيک شمال شرق کوهپايه (استان اصفهان) - دکتر ايرج نوربهشت دکتر قدرت ترابي مژگان جوانمردي 86.4.11 72
پترولوژي سنگ‌هاي دگرگوني افيوليت ملانژ نايين (استان اصفهان) - دکتر قدرت ترابي دکتر ايرج نوربهشت نرگس شيردشت زاده 86.4.11 73
پترولوژي بازالت هاي دونين در منطقه پل خاوند (جنوب شرق انارک، استان اصفهان) دکتر سيد محسن طباطبائي منش دکتر قدرت ترابي فاطمه هاشمي خوزاني 86.4.25 74
هادي ولکانيک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشيمي سنگ پترولوژي و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان) مهندس جمشيد احمديان دکتر قدرت ترابي دکتر ايرج نوربهشت نوشين بهادران 86.6.26 75
پتروگرافي و پترولوژي منطقه چير (سوريان استان فارس) با تاکيد بر گابروهاي منطقه مهندس رضا شمسي پور دکتر موسي نقره ئيان دکتر محمود خليلي سعيد محمودي 86.7.30 76
مطالعات كاني شناسي و پترولوژيكي مجموعه هاي آذرين-تبخيري گنبدهاي نمكي زاگرس بلند (استان چهار محال و بختياري) دکتر قدرت ترابي دکتر محمود خليلي دکتر موسي نقره ئيان صديقه تقي پور 86.11.11 77
کاني شناسي و ژئوشيمي زونهاي آلتراسيون هيدروترمال در کانسار مس سرچشمه - دکتر محمود خليلي دکتر موسي نقره ئيان مريم مهرابي کرماني 87.3.13 78
پترولوژي و خاستگاه ژئوتکتونيکي بازالت هاي پالئوزوئيك زيرين دره جهق (شرق روستاي قهرود، جنوب كاشان) دکتر قدرت ترابي دکتر سيد محسن طباطبائي منش دکتر همايون صفايي اکرم السادات ميرلوحي 87.4.3 79
مطالعه پترولوژي گرانيت آيرکان (شمال شرق استان اصفهان) دکتر جمشيد احمديان دکتر قدرت ترابي حميده بهارزاده 87.4.3 80
مطالعه پترولوژي گرانيتوئيدهاي شرق جندق (شمال شرق استان اصفهان) دکتر جمشيد احمديان دکتر قدرت ترابي زهره ابراهيميان 87.4.3 81

 

رشته زمين شناسي

گرايش مهندسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي مسائل زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي محل سد كارون 2، محور3-A (خوزستان-ايذه)

دکتر همايون صفايي

دكتر رسول اجل لوئيان دكتر اكبر قاضي فرد      دکتر نوذر ساماني

فريدون حيدري

79.6.-

1

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي سد كوار (استان فارس)

-

دكتر رسول اجل لوئيان     دكتر اكبر قاضي فرد      دکتر محمدحسين قبادي

رامين کرمي

79.11.-

2

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل آبرساني كوهرنگ 3 با تأكيد بر پتانسيل كارست منطقه

دکتر همايون صفايي

دكتر اكبر قاضي فرد

اسماعيل موحدنژاد

79.11.-

3

پهنه بندي خطر زمينلغزش در مخزن سد کارون 3 و تحليل پايداري شيروانيهاي سنگي آن (ايذه، استان خوزستان)

               دکتر قزوينيان            دکتر فاطمي

دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمد غفوري

مژگان کمالي اردکاني

79.11.15

4

بررسي زمين شناسي مهندسي سد سلمان فارسي با تاکيد بر کارست آن

      دكتر اكبر قاضي فرد          دکتر احمد افراسيابيان           مهندس منوچهر شفي خاني

دکتر رسول اجل لوئيان

محمد صالحي

80.1.29

5

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد کوثر جهت آب بندي ساختگاه سد

     دكتر اكبر قاضي فرد       مهندس مجيد ابراهيمي

دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمد قبادي

عبدالله منصفي

80.3.29

6

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير تونل انتقال آب قمرود با نگرش ويژه به خواص مهندسي سنگها

   دکتر همايون صفايي      مهندس فريدون بهرامي ساماني

     دکتر اکبر قاضي فرد    دکتر مسعود چراغي

عزت ا... قطره ساماني

80.6.27

7

بررسي و انتخاب يك جايگاه مناسب جهت دفن مواد زائد جامد صنعتي در اطراف شهر اصفهان با استفاده از GIS و پردازش اطلاعات قومي ماهواره اي

مهندس کورش شيراني

    دکتر اکبر قاضي فرد      دکتر همايون صفايي 

عليرضا عابدي

80.6.31

8

بررسي رفتار مهندسي و ژئوتكنيكي خاكهاي رسي مساله دار در پروژه چند منظوره صوفي چاي

        دکتر محمود وفائيان       مهندس ايرج گلابتونچي

دکتر رسول اجل لوئيان

محمدرضا اشکبوسي

81.8.8

9

ارزيابي مشكلات زمين شناسي مهندسي سد بارزو با تاكيد بر پرده تزريق آن

مهندس غلامرضا غلامي

دکتر اکبر قاضي فرد

ناصر تالي خشک

81.10.16

10

ارزيابي ژئوتكنيكي ساختگاه سد گيوي

دکتر اکبر قاضي فرد

دکتر رسول اجل لوئيان

لطف الله کريم زاده

81.10.23

11

ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي تكيه گاه چپ سد گرمي چاي (ميانه) با تاكيد بر خواص مهندسي شيستها

دکتر سيد شهاب الدين يثربي

دکتر اکبر قاضي فرد

عبداله پورمهدي

81.10.23

12

ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگهاي مسير تونل انتقال آب خدنگستان باتاكيد بر پيش بيني حائلهاي آن

         دکتر اکبر سينايي           دکتر اصغر فولادگر

دکتر محمود هاشمي

حسين بور

82.2.9

13

بررسي سنگدانه هاي مصرفي در سرريز بتني سد كرخه از نظر زمين شناسي مهندسي (با تاکيد بر پتانسيل واکنش قليايي- سيليسي)

دکتر طيبه پرهيزگار

   دکتر رسول اجل لوئيان    دکتر اکبر قاضي فرد

ليلا فاتحي

82.10.29

14

بررسي ويژگي‌هاي زمين‌شناسي مهندسي توده‌سنگ‌هاي مسير تونل انتقال آب سبزکوه

مهندس رسول بني هاشمي   مهندس علي آهنگران راد

دکتر رسول اجل لوئيان   دکتر محمود هاشمي

شهرام مقدس هير

83.4.6

15

پهنه بندي خطر زمين لغزش در منطقه پشتكوه فريدونشهر

دکتر همايون صفائي

دکتر رسول اجل لوئيان   دکتر جعفر غيوميان

محمدرضا رهنما فلاورجاني

83.6.28

16

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي زون گسلي شهرياري از تونل سوم کوهرنگ با تاکيد بر توسعه کارست و تزريق پذيري آن

دکتر اصغر فولادگر

دکتر محمود هاشمي دکتر اکبر قاضي فرد

محمود قرباني لاکه

83.6.28

17

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده لغزشي منطقه بهرام بيگي و روشهاي پايدار سازي آن

مهندس محمدرضا نظرنژاد

دکتر اکبر قاضي فرد دکتر محمود هاشمي

حسين مرادي فارسي

83.6.29

18

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد سورک با تاکيد بر آب بندي آن

مهندس محمدهاشم طلايي

دکتر اکبر قاضي فرد دکتر محمود هاشمي

هادي افراسيابي

83.11.26

19

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مسير جاده جندق – معلمان با تأکيد بر علل نشست آن در محيط پلايا

دکتر همايون صفايي

دکتر اکبر قاضي فرد دکتر رسول اجل لوئيان

ياسر خراشاديزاده

84.1.16

20

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد سيوند با تأكيد بر تزريق پذيري آن

مهندس غلامرضا غلامي

دکتر رسول اجل لوئيان دکتر اکبر قاضي فرد

محسن رضائي

84.3.9

21

بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد قره‌آغاچ

مهندس حسين قرباني

دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي

مهدي صديقي خويدکي

84.3.29

22

بررسي خواص ژئوتکنيکي خاکهاي مسير قطار شهري شيراز با تکيه بر تزريق پذيري آن مهندس جلال جامعي مهندس محمد خسروتاش دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي حسين کاظمي 84.11.17 23
بررسي دلايل ايجاد شكاف و فرونشست در دشت مهيار شمالي دکتر محمود هاشمي دکتر اکبر قاضي فرد دکتر رسول اجل لوئيان الهام کامياب 84.12.24 24
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي تونل انتقال آب بهشت آباد بخش خروجي بابک ابراهيمي عزت اله قطره ساماني دکتر اکبر قاضي فرد دکتر همايون صفايي حسن محمدي 85.2.11 25
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سد كتوند عليا با تاكيد بر آبگذري آن مهندس سيد محمدحسن نظري دکتر اکبر قاضي فرد کمال گنجعلي پور 85.3.17 26
ارزيابي ويژگيهاي ژئومکانيکي توده سنگ هاي مسير قطعه جنوبي مترو (صفه-آزادي) اصفهان - دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي رسول دادخواه 85.2.25 27
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سدکوهرنگ 3 با تأکيد بر تزريق پذيرِِي آن رسول بني هاشمي علي آهنگران راد دکتر اکبر قاضي فرد دکتر محمود هاشمي عزت الله حيدري 85.4.17 28
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي نهشته هاي کواترنري در شهر اصفهان دکتر محمود هاشمي دکتر محمود وفائيان دکتر رسول اجل لوئيان دکتر جعفر غيوميان نسرين جمي 85.4.17 29
ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد مخزني کوار مهندس علي پناه ايماني دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي فاطمه معين 85.11.30 30
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد تنگ معشوره با تاکيد بر خواص نشت آن مهندس سيد محمدحسن نظري دکتر اکبر قاضي فرد سيد مهدي ميرجليلي 86.4.4 31
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي ساختگاه سد بهشت آباد دکتر همايون صفايي مهندس ابراهيمي دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي آمنه فاميل دردشتي 86.4.31 32
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل گردنه رخ و بررسي پايداري شيب در دهانه خروجي آن دکتر مهدي يزدي دکتر اکبر قاضي فرد دکتر محمود هاشمي وجيهه عليان 86.4.31 33
بررسي تزريق پذيري توده سنگها در ساختگاه سد گيوي با توجه به ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي - دکتر رسول اجل لوئيان دکتر ابراهيم اصغري کريم يوسفي 86.6.24 34
ارزيابي ويژگي‌هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي ساختگاه سد تالوار با تاكيد بر تزريق پذيري آن مهندس کمال گنجعلي پور دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي سعيد گنج خاني 86.6.24 35
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انتقال آب گوکان دکتر همايون صفايي مهندس لطف الله کريم زاده دکتر رسول اجل لوئيان جواد محمدي کوجاني 86.6.24 36
ارزيابي و پهنه‌بندي خطر زمين‌لغزش در مخزن سد بهشت‌آباد مهندس عباس افتخاري مهندس محمدرضا رهنما دکتر رسول اجل لوئيان محسن غلامي 86.6.25 37
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد کارون 4 با تاکيد بر نفوذپذيري در پي و تکيه گاه ها مهندس محمدرضا خاکباز دکتر اکبر قاضي فرد دکتر محمود هاشمي احسان معتمدالشريعتي 86.7.15 38
بررسي زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد آزاد با تأکيد بر تزريق پذيري آن مهندس محمد عشقي پور دکتر رسول اجل لوئيان دکتر محمود هاشمي سعيد پرنيان 86.7.29 39
ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پيشکوه فريدونشهر و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تثبيت آنها دکتر رضا اکبري مهندس کورش شيراني دکتر اکبر قاضي فرد دکتر همايون صفايي احمد نصرآزاداني 86.9.27 40
ارزيابي عوامل ايجاد زمين لغزش هاي جاده اي در منطقه پادناي سميرم و ارائه راهکارهاي مناسب جهت تثبيت آنها مهندس کورش شيراني دکتر رضا اکبري دکتر اکبر قاضي فرد دکتر همايون صفايي عليرضا عنايتي مقدم 86.11.15 41
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد کوچري با تأکيد بر نفوذپذيري و تزريق‌پذيري پي و تکيه‌گاه‌هاي آن دکتر همايون صفايي دکتر اکبر قاضي فرد مجتبي حيدري 86.12.19 42
بررسي ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي توده سنگ هاي مسير تونل انحراف سد سازبن (ايلام) دکتر محمود هاشمي دکتر اکبر قاضي فرد مهدي زرقاني 87.7.29 43

 

<  1  2  3  4  5  >