تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم

رشته آمار

گرايش اقتصادي-اجتماعي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

شناسايي داده هاي پرت و برازش مدلهاي رگرسيوني استوار

-

دکتر هوشنگ طالبي

سعيد رحيمي

79.11.16

1

مدلهاي خطي تعميم يافته با پاسخ گاما

دکتر ايوب ساعي

دکتر منوچهر خردمندنيا

مصطفي رستگاري کوپائي

80.6.26

2

يك برآورد گر جديد و عمومي واريانس براي داده هاي همبسته رگرسيوني

       دکتر هوشنگ طالبي      مهندس نصرالله ايرانپناه

دکتر منوچهر خردمندنيا

سپيده سجادي نائيني

80.6.28

3

روش تاگوچي و كاربرد رويه پاسخ در كنترل كيفيت

-

دکتر هوشنگ طالبي

عاطفه مويدي

80.6.26

4

اندازه هاي وابستگي و ارتباط بين متغيرها در مدلهاي تصادفي

مهندس احمد نورا...

دکتر محمدحسين علامت ساز

فائزه شفيعي فر

81.3.27

5

بيضي گونهاي کناري و شرطي اطمينان و پيش بين

-

دکتر منوچهر خردمندنيا

سيد عباس حسيني نسب

81.4.29

6

توزيع هاي α- تک مدي گسسته

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر محمدحسين علامت ساز

مريم بيدارنيا

81.4.30

7

برآورد بيزي بازگشتي در مدلهاي خطي عمومي

-

دکتر منوچهر خردمندنيا

حسين کريمي

81.4.31

8

روش كمترين مربعات فازي و رگرسيون فازي

-

دکتر محمدحسين علامت ساز دکتر سيد محمود طاهري

سعيد مجدي عرب

82.4.18

9

نرخ هاي مخاطره در توزيع هاي طول عمر و خواص آنها

-

دکتر مجيد اسدي

وحيد نيلي

82.4.21

10

آماره T2 هتلينگ در كنترل كيفيت چند متغيره

-

دکتر محمدحسين علامت ساز  دکتر هوشنگ طالبي

فريده توانگر

82.5.12

11

تعميم توزيع هاي گسسته کلاسيک

-

دکتر محمدحسين علامت ساز

فرشته مومني گرجي

82.7.30

12

طرحهاي كاووش 2m و بهينگي آنها

-

دکتر هوشنگ طالبي

موسي الرضا براتي

82.11.29

13

مدل خطرات متناسب و مباحث مرتبط

دکتر هوشنگ طالبي

دکتر مجيد اسدي

ارمغان وثوقي

83.4.24

14

تحليل آزمايش هاي عاملي بدون تکرار

دکتر مجيد اسدي

دکتر هوشنگ طالبي

زهره خوندابي

83.4.30

15

آنتروپي باقيمانده توزيع هاي طول عمر

-

دکتر مجيد اسدي

يونس زهره وند

83.12.19

16

آزمايش هاي عاملي با پاسخ هاي گسسته

-

دکتر هوشنگ طالبي

شهره انعامي

84.4.12

17

ميانگين باقيمانده عمر -

دکتر مجيد اسدي

اکرم فتحي 84.6.5 18
تحليل بيزي الگوهاي خطي با نقطه تغيير - دکتر منوچهر خردمندنيا نوشين لاري 84.6.15 19
مدلهاي معادلات ساختاري مهندس حميد بيدرام دکتر محمدحسين علامت ساز مسعود ماهوش محمدي 84.6.26 20
تحليل ضمانت و مباحث مرتبط با آن -

دکتر مجيد اسدي

فهيمه نيکبخت 85.6.5 21
تحليل عاملي بيزي نيرومند - دکتر منوچهر خردمندنيا مريم بهرامي کرکوندي 85.7.25 22
مطالعه‌ي توزيع لوماکس و برخي از خواص آن دکتر مجيد اسدي دکتر محمدحسين علامت ساز مريم مقصود 85.7.30 23
شناسايي نقطه تغيير در ميانگين نرمال چندمتغيره - دکتر منوچهر خردمندنيا رضا مؤمني 85.8.17 24
مدل‌هاي ARCH و GARCH و کاربردهاي آنها در تحليل داده‌هاي اقتصادي دکتر سعيد صمدي دکتر هوشنگ طالبي دکتر ايرج کاظمي عليرضا ابراهيمي 85.11.4 25
نمونه‌گيري گيبز براي استنباط بيزي در مدل‌هاي مبتني بر داده‌هاي نرمال - دکتر ايرج کاظمي دکتر منوچهر خردمندنيا فاطمه رضواني 85.12.8 26
ترتيب بندي هاي تصادفي و برخي کاربردهاي آنها - دکتر محمدحسين علامت ساز سميه عباسي 85.12.16 27
بررسي روش فرا تحليل و مقايسه ي آن با مدل هاي خطي در تحليل هاي آماري - دکتر منوچهر افشين نيا دکتر هوشنگ طالبي ناصر جررودي 85.12.23 28
طرح آزمايش ها براي مدل هاي خطي تعميم يافته دکتر افشين پرورده دکتر هوشنگ طالبي داوود پورسينا 86.6.25 29
مطالعه‌اي تطبيقي از روش‌هاي برآورديابي در مدل‌هاي داده‌هاي پنلي دومقداري - دکتر ايرج کاظمي بهرخ مهرآسا 86.6.28 30
تحليل مميزي بيزي سريع و نيرومند - دکتر منوچهر خردمندنيا روح الله محمودي وسطي کلائي 86.7.25 31
روش گشتاورهاي تعميم يافته در مدلهاي پنلي پويا - دکتر ايرج کاظمي فرشته کاجي 86.7.29 32
تحليل بيزي مدل اتورگرسيو برداري دکتر سيد کميل طيبي دکتر منوچهر خردمندنيا سيد کمال الدين سيدريحاني 86.8.30 33

 

رشته آمار

گرايش رياضي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مطالعه اي در تعمير و نگهداري سيستم ها

-

دکتر مجيد اسدي

رضا احمدي

84.6.1

1

آماره‌هاي ترتيبي تعميم يافته - دکتر مجيد اسدي مهدي توانگرريزي 84.6.6

2

توزيعهاي نرمال بريده شده و خواص آنها

-

دکتر محمدحسين علامت ساز

نصراله مهديان

84.6.20

3
فاكتور بيز براي مدلهاي خطي - دکتر منوچهر خردمندنيا فريدون ايران پور 84.7.26 4
رگرسيون بيزي چند متغيره - دکتر منوچهر خردمندنيا فرزاد قلمکاريان 84.7.30 5
روشهايي براي شناسائي اثرات پراکندگي در طرح‌هاي عاملي کسري دو سطحي بدون تکرار - دکتر هوشنگ طالبي امير علي پور ينگجه 85.5.29 6
استنباط درباره ي ميانگين توزيع نرمال لگاريتمي دکتر مجيد اسدي دکتر محمدحسين علامت ساز مهدي احمدي 85.6.4 7
مباحثي در سانسور فزاينده دکتر محمدحسين علامت ساز دکتر مجيد اسدي مرضيه هاشمي 85.6.4 8
مطالعه اي در مورد مخاطره رقابتي - دکتر مجيد اسدي دکتر هوشنگ طالبي غلامرضا ضيائي 85.7.5 9
مطالعه اي در مورد بهترين پيش بيني نااريب - دکتر افشين پرورده سيانوش رضاشاهي 85.7.12 10
مطالعه اي در نظريه اطلاع و کدگذاري - دکتر مجيد اسدي دکتر هوشنگ طالبي مريم قنبريان 85.11.7 11
مشخص‎ سازي متغيرهاي تصادفي دومقداري و وابستگي مثبت با استفاده از مفصل‎ ها دکتر محمدحسين علامت ساز دکتر افشين پرورده عاطفه طالبي 85.11.16 12
ترتيبهاي تصادفي در فرآيندهاي تجديد دکتر مجيد اسدي دکتر افشين پرورده اژدر پيرشير 86.12.20 13
توزيع هاي نرمال چوله و خواص آن ها - دکتر محمدحسين علامت ساز وحيد نکوخو 86.6.19 14
ميانگين باقيمانده عمر و ميانگين گذشته عمر با نگرشي بر سيستم ها - دکتر مجيد اسدي ساره گلي فروشاني 86.6.20 15
خانواده توزيع‌هاي لاپلاس و خواص آنها - دکتر محمدحسين علامت ساز زينب حجي پورمشهدطرقي 86.6.21 16
مطالعه اي بر Burn-In و مباحث مرتبط با آن - دکتر مجيد اسدي ابراهيم صالحي طبس 86.6.24 17
طرح هاي كاوش اثر اصلي به اضافه يك - دکتر هوشنگ طالبي الهام جلالي حبيب آبادي 86.6.28 18
زنجيره‌هاي ماركوف زمان پيوسته و يكنوايي آن‌ها بر مبناي اندازه‌هاي قابليت اعتماد دکتر مجيد اسدي دکتر افشين پرورده ليدا کلهري ندرآبادي 86.7.23 19
مدل‌هاي بيزي با اثرات آميخته با توزيع‌هاي دم- سنگين - دکتر ايرج کاظمي ليلا جباري 86.11.10 20
خم هاي همبستگي و وابستگي موضعي دکتر مجيد اسدي دکتر افشين پرورده الهام خيام نکويي 86.11.19 21
توزيعهاي پارتوي تعميم يافته و مشخص سازي آنها دکتر مجيد اسدي دکتر افشين پرورده نگار سيدکلالي 86.11.24 22
فرآيندهاي پواسن ناهمگون وايبل دکتر مجيد اسدي دکتر افشين پرورده عبدالرسول مستاجران 87.6.25 23

 

رشته رياضي

گرايش محض

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مدولهاي کسرهاي تعميم يافته و حلقه ها و مدولهاي مدرج

-

دکتر رضا انشائي

منصور قديري هراتي

69.6.16

1

فوق توابع، ميکرو توابع و کاربرد آنها

-

دکتر جعفر زعفراني

محمدرضا پورياي ولي

69.7.7

2

گروههاي دو مولدي

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر محمود خاتون آبادي

زهرا فخري شوشتري

69.10.3

3

انواع قضيه نمايش ريز و فرمولهاي پيچش

-

دکتر علي رجالي

سعيد اعظم

69.10.18

4

گروهها با خودريختي هاي تقريبابديهي

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

بيژن طائري

69.11.28

5

مجموعه هاي فشرده ضعيف در فضاهاي موضعا محدب

-

دکتر جعفر زعفراني

صغري نوبختيان

70.3.-

6

توابع پيوسته نوعي و کاربرد آن

-

دکتر علي اصغر عليخاني کوپائي

خديجه جاهدي

71.3.4

7

مدولهاي کسرها تعميم يافته مدرج و مدولهاي کموهمولوژي موضعي عمومي مدرج

-

دکتر رضا انشائي

محمدحسين انارکي

71.3.19

8

نتايجي پيرامون FC-گروهها

-

دکتر محمود خاتون آبادي

تيمور مرادي

71.4.3

9

دوگان دوم  L1(G)و جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي توپولوژيکي موضعا فشرده

-

دکتر محمود لشگريزاده

محبوبه رضائي

71.4.9

10

حساب ايده آلي در حلقه هاي نوتري با اتحاد کثيرالجمله اي

-

دکتر احمد حقاني

حيدر قائداميني

71.5.27

11

ديفرانسيل پذيري فرشه و ديفرانسيل پذيري گتو در فضاهاي باناخ

-

دکتر جعفر زعفراني

منيژه بحريني اصفهاني

71.8.27

12

درج يک تابع پيوسته بين دو تابع مقدار حقيقي

-

دکتر علي اصغر عليخاني کوپائي

مجيد ميرميران

71.10.5

13

حد معکوس و ارتباط آن با تئوري سيلو در FC-گروهها

-

دکتر محمود خاتون آبادي

منصور ياعلي جهرمي

71.11.19

14

گروههاي حاوي زيرمجموعه هاي متعدد جابجاشونده

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

محمدجواد عطائي خوراسگاني

71.11.26

15

ميانگين پذيري نيم گروهها و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ

-

دکتر علي رجالي

اميرقاسم غضنفري مطلق

71.11.29

16

جبرهاي جابجائي و مثالهاي نقض

-

دکتر رضا انشائي

شهرام شيشه گر

71.12.23

17

گروههاي مرتبه-انتقالي

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

ماشاالله متين فر

72.4.14

18

گروههاي شامل زيرگروههاي جابجاشونده فراوان

-

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

محمود حاج عليخاني

73.4.-

19

بررسي توابع همبند حقيقي

-

دکتر علي اصغر عليخاني کوپائي

محسن ضياءمنش

73.6.-

20

نمايش ها و مضارب بر نيم گروههاي بنيادي با عنصر هماني

-

دکتر محمود لشگريزاده بمي

فرضعلي طيبي راد

73.6.23

21

مضارب فشرده روي جبرهاي پيچشي وزندار

-

دکتر محمود لشگريزاده بمي

عبدالرسول نصراصفهاني

73.6.23

22

ماتروييد و تريد

-

دکتر غلامرضا برادران خسروشاهي

روزبه ترابي

73.11.-

23

نتايجي در گروههاي آبلي آزاد تاب با رتبه متناهي

-

دکتر محمود خاتون آبادي

مليح السادات شريعتي سهرفروزاني

74.4.25

24

بستار صحيح ايده آلها نسبت به مدولهاي تزريقي روي حلقه هاي نوتري جابجائي

-

دکتر رضا انشائي

زهرا فروزنده شهرکي

74.5.7

25

خواص (V) ,(V*) ,(u) پلچينسكي

-

دکتر جعفر زعفراني

عليرضا عين الهي

74.6.4

26

عملگرهاي کاملا پيوسته وخاصيت‌ دانفورد - پتيس‌ روي‌ فضاهاي‌ باناخ

-

دکتر جعفر زعفراني

مرتضي عليخاني کوپائي

74.6.15

27

فضاهاي‌ توابع‌ تقريباً متناوب‌ روي‌ نيم‌ گروهها

-

دکتر علي رجالي

مجيد خليل نسب

74.6.15

28

قضيه بوخنر و گشتاورهاو سدرف روي نيمگروههاي موضعا فشرده بنيادي

-

دکتر محمود لشگريزاده بمي

منصور ملائي

75.2.26

29

بررسي‌ اجمالي‌ توابع‌ داربوبئريك‌ و درج‌ آنها بين‌ دو تابع‌ مقدار حقيقي‌

-

دکتر علي اصغر عليخاني

جواد انوري

75.2.26

30

اعداد فولنر و انواع‌ شرايط‌ فولنر براي‌ ميانگين‌ پذيري‌ نيم‌ گروهها

دکتر جعفر زعفراني

دکتر علي رجالي

حسن ايوبي باصيري

75.3.10

31

همريختيها و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ وزندار

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

مجيد فخار

75.6.25

32

گروه خودريختي هاي حاصلضرب پيچشي استاندارد

دکتر رضا انشائي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

محمدعلي دهقاني

75.8.24

33

کسرهاي تعميم يافته و همبافتهاي هيوگ تعميم يافته و ارتباط آنها با همبافتهاي کازين و کسرهاي تعميم يافته مدرج

-

دکتر رضا انشائي

سيد عبدالوهاب حسيني

75.10.-

34

P-جمع‌ پذير و كاربرد آن‌ در فضاي‌ باناخ‌

           دکتر علي دانائي         دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر جعفر زعفراني

بهرام رنگي پور

76.6.-

35

مجموعه‌هاي‌ حددار در فضاهاي‌ باناخ‌ و موضعا"محدب‌ و خاصيت‌ گلفاند-فيليپس‌(GP)

-

دکتر جعفر زعفراني

مسعود شيخي

76.6.-

36

مسائل و نتايجي پيرامون سوال پل اردوش

مهندس خليلي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

عليرضا عبدالهي

76.6.27

37

توابع معين مثبت و منفي روي ابرگروهها

-

دکتر علي رجالي

علي اوسط جوادي

77.2.12

38

مدولهاي‌ آرتيني‌كو-كهن‌-مكولي‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجائي‌

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر رضا انشائي

سيد علي نريماني

77.2.29

39

حاصل‌ ضرب‌ و مجموع‌ تواني‌ مشتقات‌

-

دکتر علي اصغر عليخاني کوپائي دکتر جعفر زعفراني

محمدرضا مهياري نيا

77.3.10

40

نتايجي پيرامون CC-گروههاي‌ پوچ‌ توان‌ - بواسطه‌-چرنيكوف‌

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر محمود خاتون آبادي

عليرضا قائمي پور

77.3.11

41

گروههاي‌ باخاصيت‌ جايگشت‌پذيري‌ حاصلضرب‌ زير گروهها

دکتر رضا انشائي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

شهين رضائي همامي

77.3.11

42

همنوع و نسخه‏هاي co در فضاهائي از عملگرها

-

دکتر جعفر زعفراني

غلامرضا حيدري جونقاني

77.3.12

43

ميانگين‌ پذيري‌ ضعيف‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌گروههاي‌ گسسته‌ و مشتقات‌ روي‌ جبرهاي‌ پيچشي‌ نيم‌ گروه‌ توپولوژيك‌ مرتب‌ كلي‌

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

محمد سعيدي پور

77.3.17

44

بررسي‌ تساوي‌ فضاهاي‌ توابع‌ روي‌ نيم‌ گروههاي‌ نيم‌ توپولوژيك‌ و گروههاي‌ توپولوژيك‌

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

صالح کريميان

77.6.9

45

جبر اندازه‏ها روي نيم گروههاي توپولوژيكي C– متمايز

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

محمدرضا اکبري رکن آبادي

77.7.23

46

يكريختيهاي بين دوگان دوّم جبرهاي باناخ L1(G) براي گروههاي موضعاً فشردة G

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

بهرام محمدزاده

77.7.23

47

مشتق پذيري نگاشتهاي ليپشيستي در فضاهاي فرشه و كاربردها

-

دکتر جعفر زعفراني

طوبي جبروتيان

77.8.13

48

جبرهاي پيچشي وزن دار بدون هماني تقريبي كراندار

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

علي توکلي طرقي

77.8.13

49

مجموعه‏هاي منفرد يك مدول روي حلقه‏هاي موضعي كهن ـ مكولي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر رضا انشايي

مرضيه سادات

77.8.23

50

نسخه °c در فضاي عملگرهاي فشرده

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر جعفر زعفراني

محمدرضا مهديه

77.9.13

51

عملگرهاي دو خطي منظم آرنز

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

قربانعلي نصيري بروجني

77.9.25

52

گروههاي متناهي با رده‏هاي مزدوجي كوچك

دکتر محمود خاتون آبادي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

مهري مجيدپور

77.10.24

53

ايده آلهاي استاندارد و غير استاندارد جبر پيچشي وزندار سريهاي تواني

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

مصطفي زماني فروشاني

77.12.19

54

جبرهاي فوريه – استيلجس و مضارب هرز –شار و توابع تقريباً متناوب ضعيف روي گروههاي موضعاً فشرده

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

حميد بهارلوئي

78.2.13

55

مراكز توپولوژيك برخي از جبرهاي باناخ

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

رضا منصوريان

78.2.13

56

نتايج جديد بر فضاي

-

       دکتر جعفر زعفراني       دکتر علي اصغر عليخاني

زهره يوسف زاده

78.3.9

57

ساختاري از گروههاي 3 – انجل

دکتر محمود خاتون آبادي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

محبوبه مقدس

78.4.8

58

Lp– تئوري همريختيهاي استاندارد در جبرهاي پيچشي وزندار

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

کيانوش شکرالهي

78.4.12

59

ارنز منظم پذيري بعضي از جبرهاي باناخ

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

حميدرضا اميري

78.6.15

60

پيرامون يك مسئله تركيبي در واريتة گروهها

دکتر سعيد اعظم

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

زهرا مظاهري سوداني

78.6.16

61

*C - ضريبهاي خارجي به وسيله اعمال جزيي و اعمالي از نيم گروههاي وارون

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

فاطمه صادقي علويجه

78.6.16

62

دنباله‏هاي نموي گروههاي متناهي المولد

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر محمود خاتون آبادي

فريدون عليزاده

78.6.16

63

دنباله‏هاي كوشي ضعيف و زير مجموعه‏هاي فشردة ضعيف L1(E)

دکتر علي اصغر عليخاني

دکتر جعفر زعفراني

عليرضا اميني هرندي

78.6.17

64

حلقه‏هاي گروهي از حلقه‏هاي مدرج

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر رضا انشايي

رسول موسي رضايي

78.6.24

65

ايده‏الهاي تحويل يافته و ايده‏الهاي تحويل يافته نسبت به مدولهاي آرتيني و بستار صحيح آنها نسبت به دنباله‏هاي دقيق

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر رضا انشايي

غلامعلي محمدي حصوري

78.6.24

66

نرم‎هاي مختل شده مجانبي از فضاهاي كلاسيك با كاربرد در نظرية نقطه ثابت

دکتر علي اصغر عليخاني

دکتر جعفر زعفراني

مجيد گازر

78.7.28

67

اندازه و بعد هاسدورف در فضاي زيرمجموعه هاي فشرده خطي حقيقي

-

دکتر علي اصغر عليخاني کوپايي

محمدرضا احمدي

78.8.20

68

بررسي سيستمهاي مسيري اولين برگشتي توابع پيوسته اولين برگشتي و دسته بندي توابع بئر1 در اين راستا

دکتر جعفر زعفراني

دکتر علي اصغر عليخاني کوپايي

عبدالرزاق وحيدي

78.9.13

69

مشابه سازي از گروهها در حلقه – مسئله‏اي از پائول اردوش و بي – اچ – نويمن

دکتر رضا انشايي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

عليرضا حاجي کريمي

78.10.12

70

جبرهاي لي آفين تعميم و سيستم ريشه آنها

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر سعيد اعظم

پروانه ميرزائي

78.12.9

71

جبرهاي لي يكدار استينبرگ و همولوژي دو وجهي جاوله

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

       دکتر سعيد اعظم        دکتر رضا انشايي

محمدباقر سلطاني رناني

78.12.9

72

كوهومولوژي مرتبه اول جبرهاي نيم گروهي باناخ

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

فاطمه شايان فرد

78.12.14

73

برخي فضاي تابعكهاي خطي روي جبرهاي (Ap(Gدر گروه موضعاً فشرده G

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

فرهاد صمدي طاقانکي

79.5.17

74

ضربگرها و ايده‏آلها در دوگان دوم جبرهاي باناخ مربوط به گروههاي موضعاً فشرده

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

سعيد مقصودي

79.6.21

75

گروههاي موضعاً فشرده ميانگين پذير داخلي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

محسن اميني پزوه

79.6.21

76

بررسي هندسي نقاط فرين در فضاهاي نرم ‏دار و بررسي فضاهاي باناخي كه داراي مجموعة حامل مي‏باشد

دکتر علي اصغر عليخاني

دکتر جعفر زعفراني

منصور حسني

79.7.28

77

نابرابريهاي تغييراتي و كاربرد آن در مسائل تعادل اقتصادي

دکتر علي اصغر عليخاني

دکتر جعفر زعفراني

اکبر مختاري ديناني

79.8.3

78

خواص معادل با n–جايگشت پذيري گروههاي نامتناهي

دکتر محمود خاتون آبادي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

کورش روح اللهي

79.11.12

79

سيستم‏هاي ريشه افين تعميم يافته و گروه‏هاي ايل آنها (تبديلات كاكستر)

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر سعيد اعظم

ولي ا... شاه سنايي

79.12.10

80

بررسي گروههاي موضعا مدرج با يک شرط پوچ تواني روي زيرمجموعه هاي نامتناهي

دکتر سعيد اعظم

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

مهران ماجد حسين آبادي

80.3.10

81

گروههايي كه اجتماع زيرگروههاي سره هستند

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر محمود خاتون آبادي

مجيد جعفريان اميري

80.6.20

82

اتحادهاي چند جمله اي Z-مدرج از جبر ماتريسهاي كامل

دکتر سعيد اعظم

دکتر رضا انشائي

مهري اعتصامي

80.6.24

83

گروه هاي پوشيده شده توسط تعداد متناهي زيرگروههاي پوچتوان

دکتر سعيد اعظم

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

محمد ضرابي

80.6.28

84

تعميمي از مدول هاي‌كوهن-مكولي توسط نظريه تاب

دکتر سعيد اعظم

دکتر رضا انشائي

سيد حسين قاضوي

80.7.15

85

پيوستگي مزدوج فنچل توابع محدب

دکتر صغري نوبختيان

دکتر جعفر زعفراني

زهره شمس نجف آبادي

80.11.3

86

ساختار مجموعه هاي جاذب توابع پيوسته

-

دکتر جعفر زعفراني

بابک شفيعي

80.11.3

87

نمايش نيمگروه هاي *- دار

دکتر جعفر زعفراني

دکتر محمود لشگريزاده بمي

بهمن اکبري

80.11.6

88

آشوب بر حسب نگاشت(x→ ω( x , f و توصيف مجموعه هاي ω_ حدي

محمدرضا پورياي ولي

دکتر جعفر زعفراني

همايون سلطانزاده

80.11.19

89

كنج ها براي فضاهاي هيلبرت و باناخ

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر جعفر زعفراني

سيد محمدتقي نوربخش

80.12.19

90

سيستم هاي ريشه آفين تعميم يافته غير كاهشي از پوچي 3

دکتر محمود خاتون آبادي

دکتر سعيد اعظم

ثريا مهدي زنجانيان

81.2.11

91

تقريب هاي يکاني چپ در جبر عملگرهاي فشرده روي فضاهاي باناخ

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

محمدرضا امامي

81.3.1

92

چتبره‌هاي كوانتومي و ساختار جبرهاي لي شبه ساده بيضوي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر سعيد اعظم

مهدي گزمه

81.3.25

93

مجموعه‌ها و توابع محدب اپي ـ ليپشيتزي فشرده در فضاهاي نرمدار خطي

دکتر صغري نوبختيان

دکتر جعفر زعفراني

بهنام نوروزي زاده

81.4.16

94

مركزهاي تعميم يافته مجموعه‌هاي متناهي و مجموعه‌هاي كراندار نامتناهي

دکتر محمدرضا پورياي ولي

دکتر جعفر زعفراني

حميدرضا تبريزي دوز

81.6.23

95

تعريف جديدي از ايده الهاي اول وابسته

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر رضا انشايي

مسيب بهرامي

81.6.27

96

بازنويسي حاصلضرب عناصر گروه

دکتر سعيد اعظم

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

نادر عظيمي

81.6.31

97

نمايش هاي وزني بيشين انتگرال پذير مربعي

دکتر سعيد اعظم

دکتر محمود لشگريزاده بمي

محبوبه شيخ حسيني

81.7.2

98

نيم‌گروه‌هاي C- متناهي شمارش‌ پذير نيم تام S صادق در S=S+S

دکتر جعفر زعفراني

دکتر محمود لشگريزاده بمي

محمدجواد صالحيان

81.7.2

99

*C- حاصلضرب‌هاي خارجي بوسيله عمل‌هاي جزئي از گروههاي گسسته و عمل نيم‌گروههاي وارون

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

سعيد آقابيگي

81.7.23

100

يك شرط تركيباتي روي گروههاي نامتناهي

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

علي مسيبي درچه

81.10.29

101

جبرهاي عملگر رأسي، ابرجبرهاي عملگر رأسي و مدولهاي آنها

دکتر رضا انشائي

دکتر سعيد اعظم

سيد محمد نيکويي

81.11.27

102

بررسي كونز ـ ميانگين‌پذيري روي جبر باناخ

دکتر محمود لشگريزاده بمي

دکتر علي رجالي

مريم خورشيد

81.12.24

103

زير مجموعه هاي فشرده و فشردة ضعيف فضاهاي عملگري

دکتر صغري نوبختيان

دکتر جعفر زعفراني

نوشين موحديان عطار

82.3.7

104

شرايط انگل روي گروهها

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر محمود خاتون آبادي

مجيد بهداري

82.4.11

105

مدول‌هاي‌ آرتيني‌ روي‌ حلقه‌هاي‌ جابجايي‌

دکتر محمود خاتون آبادي

دکتر رضا انشائي

محمدرضا توکلي

82.4.18

106

برخي شرايط ترکيبياتي انگل بر گروهها

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر عليرضا عبدالهي

محمدجواد عباسي

82.6.25

107

شرايط زيرنرمالي در گروه هاي غير تابدار

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر محمود خاتون آبادي

محمد زرين

82.6.25

108

برخي مسايل تركيبياتي در گروه ها و كاربردهايي از قضيه رامزي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر عليرضا عبدالهي

مهدي الياسي

82.6.25

109

مطالعه زيرگروههاي p- گروههاي متناهي

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

جلال سرحدي

82.6.25

110

فيدبك پايدارساز وكنترل پذيري مجانبي

دکتر جعفر زعفراني

دکتر صغري نوبختيان

اميرفضل اله موذن زاده

82.7.30

111

درباره نابرابري هاي تغييراتي تعميم يافته و كاربرد آنها

دکتر صغري نوبختيان

دکتر جعفر زعفراني

عليرضا عسگري زاده

82.7.30

112

مطالعة گروههاي بازنويسي‌پذير

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

سجاد افشاري

82.10.6

113

طبقه بندي گروه هاي که هر حاصل ضرب از چهار عنصر انها جايگشت پذير است

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

پيروز رشنو

82.10.21

114

موجکها و نمايش هاي انتگرالپذير مربعي

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

حامد صلواتي

83.2.28

115

شرايط بهينگي مسائل دو سطحي غيرخطي

دکتر جعفر زعفراني

دکتر صغري نوبختيان

محمد خزايي پول

83.2.30

116

بررسي مجموعه ايده آلهاي اول وابسته به مدول كوهمولوژي موضعي

دکتر سعيد اعظم

دکتر رضا انشايي

محسن آخوندي

83.3.26

117

توصيف ساختار هسته جبرهاي لي آفاين تعميم يافته (تا حد مرکز آنها)

دکتر رضا انشايي

دکتر سعيد اعظم

مهدي هفت برادران

83.3.27

118

تحليل : ميانگين پذيري قوي و ضعيف روي جبرهاي پيچشي وزندار

دکتر محمود لشگريزاده

دکتر علي رجالي

عبدالعلي نظري

83.3.28

119

مقايسه مجتمع‌هاي چند مدرج و غير مدرج كوزان

دکتر سعيد اعظم

دکتر رضا انشايي

يدالله حقيقي

83.6.25

120

گروه هاي انگل و قوانين نيم گروهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر عليرضا عبدالهي

حسن خسروي

83.6.29

121

کرانهايي براي گروههاي موضعا پوچتوان در يک واريته خاص

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

دکتر عليرضا عبدالهي

مهدي ارسخان

83.6.29

122

قضية بوخنر براي نيم گروه هاي شبه مخروط متناهي البعد

دکتر علي رجالي

دکتر محمود لشگريزاده بمي

مسلم صادقي

83.6.30

123

مراکز توپولوژيک و ميانگين پذيري جبرهاي باناخ

دکتر محمود لشگريزاده

دکتر علي رجالي

حسين رسولي

83.9.11

124

بعدهاي همولوژيكي گورنشتاين

دکتر سعيد اعظم

دکتر رضا انشايي

مسلم اصلاني

83.10.21

125

گروه هاي نيم کامل

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

روح اله محمدپورنشلي

83.10.30

126

تحدب متريک کوباياشي روي خمينه هاي مختلط

دکتر جعفر زعفراني

دکتر محمدرضا پورياي ولي

فرهاد عسگري

83.10.30

127

گروه خودريختي هاي مرکزي

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي

علي رحمتي منش

83.11.14

128

نابرابري هاي تغييراتي برداري

دکتر مجيد فخار

دکتر جعفر زعفراني

اسماعيل خادمي

83.12.22

129

شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي مجموعه- مقدار

دکتر محمدرضا پورياي ولي

دکتر صغري نوبختيان

امين پيشينيان

84.2.12

130

خمينه هاي هذلولوي و مشخصه سازي آنها

دکتر صغري نوبختيان

دکتر محمدرضا پورياي ولي

مجيد سليماني

84.2.28

131

مشتق روي جبرهاي گروهي

دکتر محمود لشگريزاده

دکتر علي رجالي

جعفر اسماعيلي

84.2.28

132

نمايش انتگرالي نيم گروه هاي نرمال بي کران دکتر علي رجالي دکتر محمود لشگريزاده شيما دهقان 84.3.18

133

نقاط ثابت و مسايل شبه تعادل

دکتر مجيد فخار

دکتر جعفر زعفراني

غلامرضا دهقان

84.3.30

134

هماني هاي تقريبي براي ايده آلهاي جبرهاي سيگال بر يك گروه فشرده دکتر علي رجالي دکتر محمود لشگريزاده افسانه عمي 84.4.25

135

ساختار توسيعي حلقه هاي جابجايي نوتري

دکتر سعيد اعظم

دکتر رضا انشايي

فاطمه احمدي

84.4.29

136

جبرهاي پوششي

دکتر عليرضا عبدالهي

دکتر سعيد اعظم

محمد امينيان

84.5.19

137

سيستم ريشه تعميم يافته به وسيله يك گروه آبلي و جبر‌هاي لي نظير آن

دکتر رضا انشايي

دکتر سعيد اعظم

نرگس پورغلام

84.5.19

138
ميانگين پذيري جبرهاي فوريه و فوريه-استيليس دکتر محمود لشگريزاده دکتر علي رجالي آمنه خادم 84.6.30 139
بررسي شرايط بهينگي و دوگانگي براي مسائل كسري دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان محسن شاه حسيني 84.7.30 140
زيرمدول هاي اول و راديکال روي حلقه هاي جابه جايي دکتر سعيد اعظم دکتر رضا انشايي محمدعلي مدني 84.7.30 141
گروه‌هاي 3 ـ بازنويسي پذير دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي ريحانه نيازي 84.11.3 142
بررسي مرکز توپولوژيکي دوگان دوم جبرهاي باناخ - دکتر محمود لشگريزاده دکتر علي رجالي سيد رضا حسيني 84.11.15 143
دنباله پذيري گروهها دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي بابک بهزادي شهربابک 84.11.24 144
قضاياي نقطه ثابت در فضاهاي توپولوژيكي دکتر مجيد فخار دکتر جعفر زعفراني مرضيه روحاني 84.12.24 145
روش زيرگراديان براي مسائل بهينه سازي با قيدهاي غيرخطي دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي مهدي سلامت بخش 84.12.24 146
تحدب تعميم يافته، يكنوايي تعميم يافته و كاربردها دکتر مجيد فخار دکتر جعفر زعفراني اکرم صفري 84.12.24 147
يك مشخصه سازي براي مسايل بهينه سازي زمان - پيوسته دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان آزاده بدخشيان 84.12.24 148
هماني هاي تقريبي شبه مركزي كراندار در جبرهاي گروهي از گروه هاي موضعاً فشرده دکتر علي رجالي دکتر محمود لشگريزاده اعظم السادات حکيمي 85.2.16 149
مدلهاي بهينه سازي چند هدفه در صنعت نفت دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان علي ديواندري 85.2.23 150
گروه‌هايي که اجتماع تعداد متناهي زير گروه هستند - دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي فيروزه اشرف 85.3.10 151
زيرمشتق‌پذيري توابع روي خمينه‌هاي ريماني دکتر رضا انشايي دکتر محمدرضا پورياي ولي زينب کمالي 85.6.26 152
دوگانگي اويلر و هميلتونين شمولي دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان مرضيه قاسمي 85.6.26 153
روش برنامه ريزي پويا براي مسائل كنترل بهينه روي فضاهاي غير خطي دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي مينا حيدريان 85.6.26 154
تست مدول هاي گرنشتاين دکتر سعيد اعظم دکتر رضا انشايي مجيد وفايي 85.6.27 155
آرنز- منظم پذيري جبرهاي نيم گروهي وزن دار - دکتر علي رجالي حسين کارشناس نجف آبادي 85.7.26 156
درون نسبي، دوگان فنچل و کاربردهاي آن دکتر جعفر زعفراني دکتر مجيد فخار حسن پهلواني نژاد خوابجاني 85.7.27 157
بعضي از دستاوردهاي مربوط به زيرمدولهاي اول و اوليه - دکتر رضا انشايي محمدمهدي کشاورزي 85.7.29 158
مرابطه مدول هايي با جمعوند هاي نيم دوگان يا G-تصويري دکتر رضا انشايي دکتر شکراله سالاريان سيد رضا مهاجراني 85.7.30 159
ميانگين هاي برداري مقدار - دکتر محمود لشگريزاده سيد محسن ضوالرشد 85.9.29 160
ميانگين پذيري ضعيف جبرهاي باناخ روي گروههاي موضعأ فشرده - دکتر محمود لشگريزاده الهام مهدوي 85.9.29 161
گروههاي ظريف و گراف غيردوري وابسته به يک گروه دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي نسرين افشاري 85.10.4 162
شرط بهينگي مرتبه دوم در بهينه سازي غير خطي دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي اعظم کمالي 85.10.27 163
نقاط ثابت، تعادل و نابرابري هاي مينيماکس از اقتصاد مجرد و غير فشرده دکتر جعفر زعفراني دکتر مجيد فخار مرضيه عيني کلشتري 85.12.26 164
مطالعه پوششهايي از گروههاي متقارن درجه کوچک دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي سيد مصطفي شاکرخويدکي 86.2.24 165
جبرهاي حلقوي مکرر دکتر رضا انشايي دکتر سعيد اعظم مريم امامي 86.3.12 166
شمارش مرکزسازها و بازنويسي پذير ي در گروههاي متناهي دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي محمدجواد مطلبي 86.3.19 167
گسترش توابع بئر -1 روي فضاهاي توپولوژيک دکتر حميدرضا شاطري دکتر جعفر زعفراني سميه نادي 86.3.23 168
تجزيه‌هاي‌ متناقض‌ گروه‌ها - دکتر علي رجالي سعيد ابوطالبي 86.5.17 169
تقريب هموار توابع ليپ شيتز روي خمينه هاي ريماني دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي سيده سميه حسيني 86.6.3 170
اصل تغييراتي اکلند و کاربردهاي آن دکتر جعفر زعفراني دکتر مجيد فخار سميه عشقي نژاد 86.6.28 171
نتايج معادل در نظريه ي ميني ماکس دکتر جعفر زعفراني دکتر مجيد فخار حسين منفرد 86.7.2 172
شرايط لازم در مسائل کنترل بهينه غيرهموار - دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان محسن حسيني تودشکي 86.7.24 173
مفاهيم تعميم يافته از ميانگين پذيري - دکتر محمود لشگريزاده دکتر علي رجالي ناهيد آدم زاده 86.7.25 174
نمايشهاي جبرهاي گروه در فضاهاي نگاشتهاي کاملاً کراندار - دکتر محمود لشگريزاده سميرا حسيني 86.7.25 175
فاکتورهاي همگرايي و فشردگي در جبرهاي پيچشي وزندار - دکتر محمود لشگريزاده محمد والايي انور 86.7.25 176
تحليل تزريقي گرنشتاين و يکدست گرنشتاين مدول ها روي حلقه هاي گرنشتاين - دکتر رضا انشايي رويا امامي 86.7.28 177
تابعگون هاي مشتق شده گرنشتاين - دکتر رضا انشايي الهام اسدي 86.7.28 178
ارائه برخي خصوصيات حلقه هاي گرنشتاين بر اساس بعد گرنشتاين آنها - دکتر رضا انشايي معصومه زارعان 86.7.28 179
مسائل كنترل چند هدفه و كاربردهاي آن دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان مهدي دوست محمدي 86.9.27 180
شرايط بهينگي براي مسائل بهينه سازي نيم- نامتناهي دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان زهره شريف کاظمي 86.9.27 181
نگاشت هاي کامل و موضوعات مرتبط با آن دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي محمد روحي کريمي 86.10.10 182
الگوريتم نقطه تقريبي روي خمينه هاي ريماني دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي سميرا فاضل انواريزدي 86.10.18 183
تابع اسکالري غيرخطي و مسائل شبه تعادل برداري تعمِيم يافته دکتر جعفر زعفراني دکتر مجيد فخار مقدس برکتي 86.12.7 184
بررسي گراف هاي ناجابه جايي گروه هاي کوچک - دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي سميه محمدخاني 86.12.13 185
توابع موضعاً ليپ شيتز بر روي خمينه هاي ريماني دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي شيوا فاتحي بروجني 86.12.14 186
تقارن در صفر شدن Ext روي حلقه هاي گرنشتاين - دکتر شکراله سالاريان طاهره ميراحمدي 86.12.21 187
مطالعه حلقه هاي کرول - دکتر شکراله سالاريان سحر شکرچيان بروجني 86.12.21 188
مسائل بهينه سازي غير هموار چند هدفه مرکب دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان ايمان رضايي 86.12.25 189
مدولهاي هم کج و تزريقي محض - دکتر شکراله سالاريان علي رضا بلانيان 87.3.7 190
گروه هاي 9- مرکزساز - دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي آزاده زيدي 87.4.3 191
دوگان مزدوج در بهينه سازي برداري و کاربردهايي از نابرابري تغييراتي برداري - دکتر مجيد فخار دکتر محمود لشگريزاده علي اکبر نصيري بروجني 87.4.25 192
روش هاي آناليز غير هموار روي خمينه هاي ريماني دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي فرشته اماني 87.6.27 193
بررسي گراف هاي غير دوري گروه هاي با مرتبه هاي كوچك - دکتر عليرضا عبدالهي دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي ليلا موسوي 87.6.30 194
بردارهاي هيچ جا صفر در نگاشت هاي خطي - دکتر علي اکبر محمدي حسن آبادي دکتر عليرضا عبدالهي اکرم اسدالهي 87.6.30 195
قضاياي نقطه ثابت، انتخاب و بهترين تقريب در فضاهاي R- درخت براي نگاشت هاي چندمقداري دکتر جعفر زعفراني دکتر مجيد فخار زينب سلطاني رناني 87.6.30 196
معادلات هميلتون ژاکوبي روي خمينه هاي ريماني دکتر صغري نوبختيان دکتر محمدرضا پورياي ولي منصوره السادات علوي حجازي 87.7.3 197
چه هنگام برد يک ضربگر روي جبر باناخ، بسته است؟ - دکتر محمود لشگريزاده محسن اميني خوئي 87.7.24 198
شرايط بهينگي براي مسائل ديفرانسيل تفاضل - شمولي دکتر محمدرضا پورياي ولي دکتر صغري نوبختيان اميررضا خداداديان 87.8.9 199

 

1  2  3  4  5  >