تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/9/82

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مجتهدي

نام و نام خانوادگي : رقيه فخرپور

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي ورزشي

چکيده

هدف: در اين تحقيق مفهوم آمادگي حرکتي به عنوان يکي از عوامل اساسي استعداديابي ورزشي مطرح شده و "آزمون هشت گانه" به عنوان ابزاري براي اندازه گيري آن طراحي و معرفي مي گردد. هدف تحقيق بررسي ويژگي هاي روان سنجي آزمون هشت گانه است.

روش: از حدود 700 نفر دانشجوي دختر در حال گذراندن واحد 2 تربيت بدني دانشگاه اصفهان 67 نفر به صورت خوشه اي هدفدار در اين تحقيق شرکت داده شدند. دامنه سني آزمودني ها 19 الي 24 سال بود. آزمودني ها آزمون هشت گانه را در يک فاصله زماني حدود 45 دقيقه اي دوبار انجام دادند. ضرايب پايايي از طريق محاسبه ضريب آلفا از طريق همبستگي درون گروهي و ضرايب روايي از طريق محاسبه ضريب پيرسون از طريق ضريب همبستگي بين گروهي محاسبه گرديده است. از آزمون هاي استاندارد مهارتي تنيس، بسکتبال، و واليبال به همراه آزمون هاي معلم ساخته به عنوان معيار براي برآورد روايي آزمون هشت گانه استفاده گرديد.

نتايج: آزمون هشت گانه در نوبت اول در 17 ± 115 ثانيه (67= n) و در نوبت دوم در 16 ± 105 ثانيه (57=n) انجام گرفت. پايايي آزمون برابر 93/0 بود. ضريب روايي آزمون هشت گانه در نوبت اول با استفاده از معيار مهارت هاي تنيس، بسکتبال، و واليبال به ترتيب برابر 56/0، 54/0، و 76/0 بود. ضريب روايي در نوبت دوم براي همان معيارها به ترتيب به 63/0، 65/0، و 76/0 ارتقاء يافت. ضريب روايي با استفاده از تست هاي منفرد و تکنيک سنج مهارتي از 38/0 تا 59/0 متغير بود. در همه ي موارد ترکيب تست هاي منفرد مهارتي و استخراج نمره جامع مهارتي از آنها به بهبود ضرايب روايي مي انجاميد.

بحث و نتيجه گيري: مقايسه زمان نوبت اول و نوبت دوم تست هشت گانه نشان از بهبود عملکرد به ميزان 10 ثانيه دارد. بهرحال، ضريب پايايي 93/0 نشان مي دهد که مقدار بهبود زمان در همه آزمودني ها به يک صورت انجام نگرفته است. اين تفاوت احتمالا" به تفاوت هاي فردي در زمينه هايي مثل سرعت يادگيري، سطح انگيزه، و ميزان خستگي بر مي گردد. به عبارت ديگر، آزمون هشت گانه علاوه بر استعداد حرکتي احتمالا" از عوامل فوق نيز تأثير مي پذيرد. با چنين توجيهي ضريب پايايي در حد 93/0 مي تواند ايده آل باشد.

با توجه به بهتر شدن ضريب روايي آزمون هشت گانه با نمرات جامع مهارتي نسبت به نمرات منفرد و تکرار شدن اين الگو براي هر سه ورزش واليبال، بسکتبال، و تنيس مي توان نتيجه گرفت که آزمون هشت گانه به هدف اصلي خود که اندازه گيري آمادگي حرکتي عمومي است نايل شده است. ضريب روايي در حد 63/0 تا 76/0 بيشترين روايي براي يک آزمون واحد زير 2 دقيقه اي است که تاکنون گزارش گرديده است. باقيمانده پراکندگي استعداد ورزشي افراد احتمالا" به عواملي از قبيل آمادگي جسماني، اندازه هاي آنتروپومتريک، و آمادگي هاي رواني- اجتماعي برمي گردد. در مجموع مي توان نتيجه گرفت که نوبت اول آزمون هشت گانه قابليت يافتن استعداد در ورزش هاي مورد مطالعه را دارد، ضمن آنکه نوبت دوم اين آزمون به نحو مطلوبتري اين مهم را به انجام مي رساند.

کليدواژه ها: استعداد ورزشي، استعداديابي، روايي، آزمون هشت گانه، آمادگي حرکتي.