تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

نام و نام خانوادگي : محسن سالاري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

ارتباط سن و شاخص توده بدن با فاکتورهاي آمادگي جسماني در نيروهاي نظامي

چکيده

هدف از انجام اين پژوهش تعيين ارتباط بين سن و شاخص توده بدن با برخي از شاخص هاي آمادگي جسماني( دراز و نشست ، بارفيكس و دو 6/1 كيلومتر ) در نيروهاي نظامي مي باشد .

جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه نيروهاي سالم و تندرست مرد سنين 18 تا 55 سال يكي از مراكز توپخانه نيروي زميني ارتش است كه ضمن هماهنگي با مسئول ورزش پادگان 793 نفر در رده هاي سني مختلف به عنوان نمونه در تحقيق شركت نمودند.

متغيرهايي كه در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفتند عبارت بودند از قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، تعداد بارفيكس ، تعداد دراز نشست و زمان دويدن مسافت 6/1 كيلومتر.

تحليل آماري داده ها با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس ، توكي ورگرسيون چند گانه صورت پذيرفت.

نتايج نشان داد كه نمرات شاخص هاي آمادگي جسماني سه گانه و شاخص توده بدن در گروههاي سني هفت گانه متفاوت است.با افزايش سن افزايش معنا داري در شاخص توده بدن و كاهش معنا داري در اجراي شاخص هاي آمادگي جسماني سه گانه بدست آمد

رگر سيون چند گانه نشان داد سن به تنهايي پيش بيني كننده تغييرات عمده ايي در هر يك از آزمونهاي سه گانه آمادگي جسماني مي باشد . شاخص توده بدن تنها يك درصد (1%) تغييرات را پيش بيني مي كند .همچنين نتايج نشان مي دهد كه در حال حاضر ارتباط عامل سن با تحليل قواي جسماني نيروهاي مسلح در ايران نسبت به آمريكا بسيار چشمگيتر است .پيشنهاد مي شود واحد آمادگي جسماني و يا تشكيلات مناسب در كليه واحدهاي نظامي تشكيل شده و ارزيابي دقيق آمادگي هاي جسماني بطور منظم و مستمر هر چهار ماه يكبار از همه نيرو ها انجام گيرد.

كلمات كليدي: سن ، آمادگي جسماني ، نيروهاي نظامي .