تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

نام و نام خانوادگي : روح اله ماهرجهرمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

مهارت هاي رواني بازيكنان نخبه بسكتبال كشور

چکيده

هدف كلي از انجام اين تحقيق، بررسي برخي از مهارت هاي رواني بازيكنان نخبه بسكتبال بود. جامعه آماري اين پژوهش را كليه بازيكنان مرد و زن حاضر در ليگ برتر سال 1382 تشكيل دادند كه شامل 124 مرد و 112 زن بودند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه SASI (انستيتوي ورزشي استرالياي جنوبي) در نظرگرفته شد كه حاوي 60 سؤال مي باشد و هر10سؤال، يك مهارت رواني را اندازه گيري مي نمايد. اين مهارت هاي رواني عبارت بود از: انگيزش، تمركز، اعتماد به نفس، كنترل سطح انرژي رواني، تصويرسازي ذهني و هدف گزيني. براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، از آمار توصيفي و آزمون آناليز واريانس چند گانه (MANOVA) استفاده گرديد. يافته هاي اين تحقيق عبارت بودند از:

1- در مهارت هاي رواني انگيزش، اعتماد به نفس و كنترل سطح انرژي رواني، بين بازيكنان مرد و زن، تفاوت معني داري وجود ندارد.

2- در مهارت هاي رواني تمركز، تصوير سازي ذهني و هدف گزيني، بازيكنان مرد بهتر از بازيكنان زن بودند. به طور كلي نيز، اين سه مهارت در هر دو گروه مرد و زن، نسبت به ساير مهارت ها، نمرات كمتري به دست آوردند.

3- از نظر ميزان مهارت هاي رواني، بين پست هاي مختلف بازي بسكتبال در مردان و زنان، تفاوت معني داري وجود ندارد.

با توجه به پايين بودن نمرات مهارت هاي تمركز، تصوير سازي ذهني و هدف گزيني، پيشنهاد مي شود تمرينات ويژه اي براي بهبود اين مهارت ها در تمامي بازيكنان بخصوص در بسكتباليست هاي زن، در نظر گرفته شود. پايين بودن سطح اين مهارت ها در بازيكنان، نشان دهنده عدم توجه به اين مهارت ها از سوي مربيان و بازيكنان بسكتبال حال حاضر كشور مي باشد.