تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

نام و نام خانوادگي : عليرضا حسني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانش آموزان استثنائي (نابينا و ناشنوا)

چکيده

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان شيوع ناهنجاري هاي ستون فقرات (‌بالاتنه ) در دانش آموزان استثنايي ( نابينا و ناشنوا) مقطع راهنمايي شهر اصفهان بوده است. در اين تحقيق 111 نفر آزمودني شركت نمودند كه به صورت سرشماري يا نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. از اين تعداد 52 نفر نابينا و 59 نفر ناشنوا بودند. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از روش مشاهده و معاينه فيزيكي استفاده گرديد. ابزار اندازه گيري عبارت بودند از صفحه شطرنجي، چارت آزمون نيويورك، شاقول،‌ترازو،‌ متر، آزمون آدام، آزمون تشخيص تيپ بدني و پرسش نامه. نتايج بدست آمده نشان داد كه ميزان ناهنجاري ها در نمونه تحت بررسي عبارتند از : لوردوز كمري 3/88 درصد، كيفوز پشتي 5/86 درصد، انحراف سر 55 درصد، سر به جلو 6/76 درصد. اسكليوز 7/66 درصد و شانه افتاده 7/56 درصد و در مجموع 5/95 درصد از كل نمونه تحت بررسي داراي ناهنجاري و 5/4 درصد بدون عارضه و طبيعي بودند. از مقايسه نتايج تحقيقات قبلي كه در مورد دانش آموزان عادي انجام شده است با نتايج تحقيق حاضر در تمام موارد ميزان و درصد ناهنجاري ها در دانش آموزان نابينا و ناشنوا بالاتر است. كه شايد بتوان گفت كه نارسايي شنوايي و بينايي در بروز و افزايش ناهنجاري هاي وضعيتي موثر باشد. همچنين ميزان ناهنجاري ها در دانش آموزان نابينا بيشتر از دانش آموزان ناشنوا بوده است كه مي توان نتيجه گرفت احتمالاً نارسايي بينايي بيش از نارسايي شنوايي در بروز و افزايش ناهنجاري هاي وضعيتي دخيل است.