تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف

نام و نام خانوادگي : مهدي مقامي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

آگاهي و عملكرد فوتباليست‌هاي حرفه‌اي نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب

چکيده

هدف: در اين مطالعه آگاهي و عملكرد فوتباليست‌هاي ليگ برتر ايران نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

روش: تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري شامل فوتباليست‌‌هاي 14 تيم حاضر در ليگ برتر در سال 1382 مي‌باشد. نمونه آماري شامل 88 نفر از بازيكنان حاضر در 6 تيم سايپا و پيكان تهران، استقلال اهواز، ذوب‌آهن اصفهان، برق و فجر سپاسي شيراز مي‌‌باشد كه بصورت خوشه‌اي در دسترس انتخاب شده‌اند. در اين تحقيق آگاهي و عملكرد بازيكنان نسبت به استفاده از تمرينات انعطاف‌پذيري، جلسات تمرين قدرتي، گرم‌كردن، سردكردن، تغذيه و تجهيزات حفاظتي مورد مطالعه قرار گرفته است. اطلاعات از طريق پرسشنامه هاوكينز و فولر (1998) جمع‌آوري شده است.

يافته‌ها: نتايج حاكي از آن است كه بازيكنان نسبت به گرم كردن قبل از تمرينات و مسابقات و انجام تمرينات قدرتي و فوايد انجام اين فعاليت‌ها در پيشگيري از آسيب‌ها آگاهي و عملكرد مناسبي دارند ولي در مرد استفاده از ساق‌‌بند حين تمرين، مصرف كربوهيدرات قبل و بعد از تمرين و مسابقه، سردكردن بعد از تمرين و مسابقه، و جلسات تمرين انعطاف‌پذيري داراي ضعف‌هاي آگاهي و يا عملكردي هستند.

ضريب همبستگي بين آگاهي و عملكرد بازيكنان نسبت به راهكارهاي پيشگيري از آسيب برابر 55/0 بدست آمد (01/0 P). همچنين مقايسه‌ها نشان داد كه بازيكنان با سوادتر و با تجربه‌تر آگاهي و عملكرد بهتري در رابطه با راهكارهاي پيشگيري از آسيب دارند (05/0 P).

بحث و نتيجه‌گيري: در تحقيق حاضر مشخص شد كه توصيه و برنامه‌هاي مربيان و دست‌اندركاران و رفتار هم تيمي‌ها از مهمترين منابع مؤثر بر آگاهي و عملكرد بازيكنان فوتبال است. به نظر مي‌رسد كه با گسترش سطح آموزش دست‌اندركاران فوتبال بتوان بر آگاهي افزود و از اين طريق از هزينه‌ها و مصائب ناشي از آسيب‌ديدگي كاست. بهرحال، رابطه 55/0 بين آگاهي و عملكرد نشان مي‌دهد كه علاوه بر آگاهي هنوز عوامل ديگري نيز با شيوع آسيب رابطه دارند كه بايد در تحقيقات بعدي شناسايي شوند.

كلمات كليدي: فوتبال، آسيب، پيشگيري، آگاهي عملكرد.