تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 11/6/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر اسکندر رحيمي

نام و نام خانوادگي : سعيد کشاورز

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

مقايسه توان هوازي و بي هوازي بازيکنان نخبه فوتبال در پستهاي مختلف

چکيده

مقدمه: براساس تحقيقات شناخت نيم رخ فيزيولوژيك بازيكنان موفق با استفاده ازآزمون هاي فيزيو لوژيك مي تواند موجب افزايش دانش كاربردي مربيان، بدنسازان و متخصصان علم تمرين جهت تربيت بهتر ورزشكاران گردد. هدف از اين پژوهش ، ارزيابي و شناخت ظرفيت هاي فيزيولوژيكي و عملكردي بازيكنان فوتبال ليگ برتر در پست هاي مختلف بازي (دروازباني ، دفاع مياني ، دفاع كناري ، بازيکنان مياني و مهاجمان) با تاكيد بر توان هوازي و بي هوازي و مقايسه اين متغيرها در پست هاي پنج گانه است.

روش شناسي: تحقيق حاضر ازنوع علي يا پس ازوقوع است. نمونه آماري اين تحقيق شامل كليه بازيكنان تيم هاي فوتبال ذوب آهن اصفهان، برق شيراز و فجر شهيد سپاسي درپست هاي مختلف بازي است كه تعدادآنها 75 نفرمي باشند. متغيرهايي كه دراين تحقيق مورداندازه گيري قرار گرفتند، شامل مشخصات بدني (وزن و قد)، توان هوازي با استفاده از آزمون بروس وتوان بي هوازي با استفاده ازآزمون وينگيت بود.

يافته ها: تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از SPSS و كاربردآزمون هاي ANOVA و نسبت F نشان داد كه بين توان هوازي بازيكنان درپست هاي مختلف بازي تفاوت معني داري وجود دارد (05/0 >P). همچنين بين توان بي هوازي بازيكنان درپست هاي مختلف بازي تفاوت معني داري مشاهده شد(05/0 >P).

بحث: باتوجه به ويژگي ها و نيازهاي فيزيولوژيک متفاوت بازيکنان درپست هاي مختلف، تدوين واجراي برنامه هاي تمريني مناسب جهت بهبود عملکرد بازيکنان درپست تخصصي آنها ضروري به نظرمي رسد.

كلمات كليدي : توان هوازي توان بي هوازي، بازيكنان فوتبال، پست بازي