تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/6/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : سيد محمد مرندي

نام و نام خانوادگي : فريبرز حاتم پور آذرخواراني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي-دکتر حسين مولوي

مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بين دو رشته كاتا و كوميته در دانشجويان پسر كاراته‌كا

چکيده

هدف از انجام اين تحقيق مقايسه ميزان اضطراب حالتي رقابتي بين دو رشته كاتا و كوميته در دانشجويان پسر كاراته‌كا بوده است. بدين منظور تعداد 123 نفر از دانشجويان پسر كاراته‌كا شركت‌كننده در مسابقات دانشجويي كاراته به ميزباني دانشگاه تبريز (تابستان، 1382) به عنوان آزمودني در اين تحقيق شركت نمودند. از اين تعداد 82 نفر در رشته كوميته و 41 نفر در رشته كاتا شركت داشتند. آزمودنيهاي تحت بررسي در هر رشته 40 تا 20 دقيقه قبل از شروع اولين مسابقه، سياهه اضطراب حالتي رقابتي – 2 (CSAI-2) رينر مارتنز (1990) و اطلاعات دموگرافيك را تكميل نمودند. پس از پايان رقابتها اطلاعات مربوط به نتايج مسابقات نيز جمع‌آوري گرديد. چنين فرض گرديد كه بين ميانگين‌هاي نمرات اضطراب شناختي، اضطراب تني و اعتماد به نفس در دو رشته كاتا و كوميته تفاوت معني‌داري وجود دارد. همچنين فرض گرديد كه بين نتايج مسابقات و نمرات اضطراب شناختي، اضطراب تني و اعتماد به نفس ارتباط معني‌داري وجود دارد. نتايج تحليل واريانس چند متغيره نشان داد كه ميانگين نمرات اضطراب شناختي و اضطراب تني رشته كوميته بطور معني‌داري بيشتر از رشته كاتا بود (05/0 <P). بين ميانگين نمرات اعتماد به نفس دو رشته كاتا و كوميته تفاوت معني‌داري وجود نداشت. نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن نشان داد كه نتايج مسابقات با اضطراب شناختي و اضطراب تني ارتباط منفي معني‌دار و با اعتماد به نفس ارتباط مثبت معني‌داري داشت (0 = P). همچنين بين اضطراب شناختي و اضطراب تني با اعتماد به نفس ارتباط منفي معني‌دار و بين اضطراب شناختي و اضطراب تني ارتباط مثبت معني‌داري وجود داشت (0=P).