تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/5/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حسين مجتهدي

نام و نام خانوادگي : بنفشه محمدي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

روايي‌سنجي آزمون هشت‌گانه براي استعداديابي ژيمناستيك

چکيده

هدف:در اين تحقيق آزمون هشت‌گانه ژيمناستيك به عنوان ابزاري جهت استعداديابي اين ورزش طراحي و معرفي گرديده و ويژگي‌هاي روان‌سنجي آن بررسي مي‌گردد. پايايي، روايي منطقي و محتوا، روايي همزمان، و روايي پيش‌بين از ويژگي‌هاي روان‌سنجي مورد مطالعه در تحقيق است.

روش: 38 آزمودني خردسال (6 تا 7 سال) و 27 آزمودني جوان (18 تا 22 سال) در اين تحقيق شركت نمودند. در اولين قدم، آنها دوبار آزمون هشت‌گانه ژيمناستيك را به فاصله 45 دقيقه به انجام رساندند. افراد خردسال پس از 8 هفته آموزش ژيمناستيك در آزمون مهارتي الن‌براند اصلاح شده ژيمناستيك شركت كردند. ضريب همبستگي پيرسون دو آزمون خردسالان به عنوان روايي پيش‌بين آزمون هشت‌گانه در نظر گرفته شد. آزمودني‌هاي جوان، دانشجويان رشته تربيت‌بدني بودند كه مشغول گذراندن واحد (2) ژيمناستيك بودند. آنها نيز در مدت يك هفته هر دو تست را به انجام رساندند. ضريب همبستگي پيرسون دو آزمون به عنوان روايي همزمان آزمون هشت‌گانه در نظر گرفته شد. ضريب پايايي آزمون هشت‌گانه با استفاده از دو نوبت آزمون در يك فاصله زماني 45 دقيقه‌اي از طريق ضريب همبستگي درون‌گروهي محاسبه گرديد.

نتايج: ضريب عينيت آزمون اصلاح شده الن‌براند برابر با 96/0 بدست آمد. ضريب پايايي آزمون هشت‌گانه ژيمناستيك برابر 91/0 بدست آمد. روايي پيش‌بين آزمون هشت‌گانه برابر با 61/0 و روايي همزمان آن برابر 81/0 بدست آمد. مطالعات مربوط به روايي منطقي و محتواي آزمون نيز به طور مبسوط در تحقيق بيان گرديده است.

بحث و نتيجه‌گيري: در تحقيقات قبلي مشخص شده بود كه ضريب پايايي سري‌هاي مختلف آزمون هشت‌گانه بين 90/0 تا 93/0 است. ضريب پايايي 91/0 بدست آمده براي آزمون هشت‌گانه ژيمناستيك در همين محدوده بوده و بسيار مناسب ارزيابي مي‌گردد. ضرايب روايي سري آزمون‌هاي هشت‌گانه بين 51/0 تا 71/0 گزارش شده است. در اين تحقيق، روايي همزمان 81/0 بدست آمد كه بيشترين مقداري است كه تاكنون گزارش شده است. روايي پيش‌بين نيز برابر با 61/0 بدست آمد كه با توجه به يك فاصله دو ماهه بين آزمون هشت‌گانه و آزمون معيار (الن‌براند اصلاح شده) بسيار خوب تفسير مي‌شود. در دو ماه فوق، خردسالان در حال رشد و آموزش بوده‌اند و با توجه به تفاوت‌هاي فردي آنها انتظار جابجايي در نمرات وجود دارد. متخصصان سنجش ضريب روايي بالاتر از 50/0 را براي تست‌هاي حركتي خوب برآورد مي‌كنند. باورز همبستگي بين مهارت‌هاي مختلف ژيمناستيك را حدود 44/0 تا 70/0 گزارش نموده است. با توجه به عوامل متعدد دخيل در استعداد ورزش و شكوفايي آن، ضرايب روايي بدست آمده براي آزمون هشت‌گانه بسيار خوب تلقي مي‌شود. با توجه به مشخصات اجرايي آسان، و تأييد پايايي و روايي آزمون هشت‌گانه ژيمناستيك، پيشنهاد مي‌شود از اين آزمون براي استعداديابي مقدماتي ژيمناستيك در كشور استفاده شود.

واژه‌هاي كليدي: استعداد ژيمناستيك، آزمون هشت‌گانه ژيمناستيك، استعداديابي، روايي.