تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرزانه موتمر

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 10/5/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : -

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداديابي رشته هاي راکتي

چکيده

هدف: در اين تحقيق آزمون هشت گانه راکتي به عنوان ابزاري جهت استعداديابي ورزش هاي راکتي طراحي و معرفي گرديده و ويژگي هاي روان سنجي آن بررسي مي شود. روايي منطقي و محتواي آزمون براي کليه رشته هاي راکتي و روايي معيار و پيش بين براي رشته بدمينتون مطالعه شده است.

روش:200 نفر از دانش آموزان دختر (10 تا 12 سال) مدارس ناحيه 3 اصفهان به صورت خوشه اي هدفدار انتخاب شدند. اين افراد توسط تست هاي آنتروپومتريک جهت بدمينتون غربال شدند. سپس 40 نفر افراد منتخب در عرض 45 دقيقه دوبار آزمون هشت گانه مقدماتي را انجام دادند. 9 نفر اول و 9 نفر آخر اين آزمون در يک دوره آموزش 8 هفته اي بدمينتون شرکت داده شدند. در پايان اين دوره، از افراد آموزش ديده آزمون مجدد هشت گانه راکتي بعلاوه آزمون مهارتي و مسابقه رسمي بعمل آمد. از نمرات اين آزمون با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون روايي پيش بين آزمون هشت گانه راکتي محاسبه شد. همچنين از 28 دانشجوي (18 تا 22 سال) شرکت کننده در کلاس تخصصي بدمينتون تست هشت گانه و تست هاي مهارتي بعمل آمد و توسط آنها ضريب روايي همزمان آزمون هشت گانه محاسبه گرديد.

نتايج: ضريب عينيت آزمون هشت گانه با استفاده از 3 داور مستقل که به طور همزمان به آزمودني ها نمره دادند برابر 99/0 بدست آمد. ضريب پايايي براي پيش و پس آزمون هشت گانه با فاصله 8 هفته برابر 90/0 بدست آمد. با استفاده از دانش آموزان روايي پيش بين برابر 51/0 الي 56/0 بدست آمد. با استفاده از دانشجويان روايي معيار برابر 58/0 بدست آمد.

بحث و نتيجه گيري: بدست آمدن ضريب عينيت بالاي 99/0 مؤيد آن است که آزمون هشت گانه از حيث داوري ساده است و با عينيت بالايي قابليت اجرا دارد. با توجه به فاصله زماني دو ماهه بين پيش و پس آزمون هشت گانه، ضريب پايايي 90/0 بدست آمده و رضايت بخش است. توجه شود که در دو ماه مربوطه اولا" آزمودني ها در سن رشد و ثانيا" در حال آموزش بوده اند. با توجه به تفاوت هاي فردي، انتظار آن است که پس از 2 ماه ترتيب امتياز آزمودني ها تا حدودي متفاوت بشود. بدين لحاظ ضريب پايايي 90/0 بسيار خوب تلقي مي شود. با توجه به عوامل متعدد دخيل در استعداد ورزشي و شکوفايي آن، ضريب روايي بالاتر از 50/0 از نظر متخصصان براي هر آزموني از جمله آزمون هشت گانه بسيار خوب تلقي مي شود. به طور کلي، اطلاعات بدست آمده در تحقيق حاضر مکمل يکديگر بوده و پيشنهاد مي کنند که آزمون هشت گانه راکتي طراحي شده حداقل در بدمينتون داراي روان سنجي قابل قبولي است. بنابراين آزمون هشت گانه براي استعداديابي بدمينتون قابل توصيه است. پيشنهاد مي شود در مطالعات مشابه، اين آزمون براي ساير رشته هاي راکتي نيز روان سنجي شود. آزمون استعداديابي راکتي هشت گانه در حال حاضر منحصر به فرد و بدون رقيب است.

واژه هاي کليدي: استعداد بدمينتون، آزمون هشت گانه راکتي، استعداديابي، روايي.