تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : -

نام و نام خانوادگي : فائزه زمانيان

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

طراحي و روايي سنجي يك آزمون جديد هوازي

چکيده

هدف: در اين مطالعه آزمون هشت گانه هوازي (AOT) طراحي و خصوصيات روان سنجي آن از قبيل پايايي و روايي منطقي، محتوا، و تمايز مطالعه مي گردد.

روش: آزمودني ها عبارت بودند از 71 دانش آموز دختر (7 تا 11 سال)، 60 دانشجوي پسر و دختر (18 تا 22 سال)، و 18 بيمار قلبي زن و مرد(48 تا 72 سال). زير گروه هاي تحقيق شامل 20 دختر 7 ساله، 27 دختر 9 ساله، 24 دختر 11 ساله، 23 دانشجوي دختر، 37 دانشجوي پسر، 8 بيمار قلبي زن، و 10 بيمار قلبي مرد بود. ضريب پايايي از طريق تحليل همبستگي درون گروهي سه بار اجراي AOT در عرض يك هفته توسط دانشجويان محاسبه گرديد. روايي تمايز از طريق تحليل واريانس اجراهاي گروه هاي مختلف آزمودني با يكديگر اثبات گرديد.

نتايج: دلايل و شواهد مبتني بر روايي منطقي و محتواي AOT به طور مبسوط در پژوهش ارايه گرديده است. آزمون بدون هيچ مشكلي توسط انواع آزمودني ها از حيث سن، جنس، و وضعيت سلامت و بيماري انجام شد و همه آنها اظهار داشتند كه از انجام آن راضي هستند و AOT به نوعي تشويق كننده فعاليت شديد هواري مي باشد. پايايي آزمون در طول يك هفته و توسط سه اجرا برابر 98/0 بدست آمد. روايي سازه(تمايز) AOT توسط عملكرد مطابق انتظار زير گروه هاي تحقيق ثابت گرديد، بدين معنا كه گروه هاي داراي ظرفيت بيشتر هوازي، در خلال زمان نسبتاً مساوي از AOT به سرعت هاي بالاتر رسيدند(0001/0>P)

بحث و نتيجه گيري: باتوجه به خصوصيات اجرايي و پايايي خوب AOT و تأييد روايي منطقي، محتوا، و سازه تمايز آن و همچـنين استقبـال آزمـودني هـا از آن، و اجراي آسان براي آزمون گرها، به نظر مي رسد كه بتوان اين آزمون را به عنوان جانشين بهتري براي آزمون هاي فزاينده شاتل ران، 6MWT ، و آزمون پله چستر معرفي نمود. پيشنهاد مي شود در تحقيقات بعدي بلافاصله اقدام به تأييدروايي معيار آزمون نمود و معادل هاي VO2max آن را از طريق اجراي همزمان يك آزمون استاندارد بدست آورد.

کليد واژه ها: ظرفيت هوازي، مسير هشت ضلعي، تست فزاينده، روايي.