تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

نام و نام خانوادگي : عليرضا مصطفائي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

مقايسه نظرات مديران مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نجف آباد با دبيران تربيت بدني نسبت به درس تربيت بدني

چکيده

هدف: پژوهش حاضر به بررسي ديدگاهها و نظرات مديران مدارس و دبيران تربيت بدني مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر نجف آباد نسبت به درس تربيت بدني در سال تحصيلي 84-83 پرداخته و پنج محور اصلي : برنامه ريزي آموزشي ، نظارت و ارزش يابي، بخشنامه ها و ايين نامه ها، مسابقات ورزشي و فوق برنامه و امکانات و هزينه ها را در اين درس مورد بررسي قرار داده است.

روش: روش تحقيق توصيفي- پيمايشي و ابزار تحقيق دو پرسش نامه 32 سوال مخصوص دبيران با پايايي92/0 و 30 سوال مخصوص مديران با پايايي 89/0 بوده، جامعه و نمونه آماري يکسان وشامل کليه مديران مدارس و دبيران تربيت بدني مدارس پسرانه مقطع متوسطه بوده است.

نتايج: نتايج حاصل در محورهاي مورد نظر در ارتباط با درس تربيت بدني عبارتند از:

- نگرش مديران و دبيران نسبت به برنامه ريزي آموزشي مدرسه، بخشنامه ها و ايين نامه ها، امکانات و هزينه ها و مسابقات ورزشي و فوق برنامه مثبت و اختلاف معناداري بين نگرشها وجود ندارد.

- نگرش مديران و دبيران نسبت به نظارت و ارزشيابي در درس تربيت بدني ضعيف و کمتر از حد مطلوب مي باشد