تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : -

نام و نام خانوادگي : فاطمه فاضل

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

بهترين سن يادگيري اسکيت

چکيده

هدف: در اين تحقيق بهترين سن جهت يادگيري مهارت اسكيت شناسايي مي گردد. همچنين از آنجا كه در حال حاضر آزموني براي اندازه گيري مهارت اسكيت در مبتديان وجود ندارد، دراين مقاله آزمون U اسكيت معرفي و پايايي وروايي آن مطالعه مي گردد.

روش: پس از توجيه و گرفتن رضايت نامه، 40 آزمودني براي شركت در كلاس هاي اسكيت دعوت شدند. آزمودنيها دختر و از چهار گروه سني 10 نفره (4 تا6، 8 تا10، 16تا18، و25تا 30 ساله) بودند. كلاس داراي روالي منظم و يكسان براي آموزش6 تكنيك مجزا (گام در جا با كمك، گام در جا بي بدون كمك، گام برداشتن، سر خوردن، دور زدن، و دورزدن همراه با سر خوردن) بود. زمان آموزش هر تكنيك براي هر نفر اندازه گيري و پس از تاييد مربي مرحله بعد آغاز مي شد.در پايان مرحله ششم براي اطمينان از حصول يادگيري از آزمودني ها آزمون U اسكيت بعمـل آمد. اين آزمون در 3 مرحله با فاصـله30دقيـقـه اجـرا مي گشت تا از يادگيري و يادداري اطمينان حاصل شود.

نتايج: ضريب پايايي آزمون U در سه مرحله آزمون و از طريق ضريب همبستگي درون گروهي برابر97/0 بدست آمد. بحث هاي مربوط به روايي منطقي و محتواي اين آزمون در تحقيق مطرح شده اند. از جمله، همه كساني كه از نظرمربيان اسكيت را فرا گرفته بودند موفق به گذرادن آزمون شده و كساني كه فاقد مهارت هاي ابتدايي بودند نتوانستند آن را به انجام رسانند. تحليل واريانس نشان داد كه در تمامي تكنيك ها كودكان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان آموزش پذيري و يادگيري سريعتري دارند. زمان كلي براي گروه هاي سني خردسال، كودك، جوان، و بزرگسال به ترتيب برابر (7±)121، (13±)129، (17±) 146، و (31±)257 دقيقه بود(001/0 >p). بين زمان يادگيري اسكيت و سن يك رابطه 84/0 بدست آمد(001/0 >p).

بحث و نتيجه: بر اساس نتايج تحقيق حاضر مشخص شد كه آموزش مهارت هاي ابتدايي اسكيت در حد گذراندن آزمون U براي كودكان به حدود2 ساعت و براي بزرگسالان به بيش از4ساعت زمان نياز دارد. باتوجه به اين يافته، پيشنهاد مي شودآموزش اسكيت در سنين پايين آغاز شود.

وا‍‍ژه هاي كليدي: دوره حساس، يادگيري حركتي، واسكيت.