تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/8/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

نام و نام خانوادگي : علي ملکي نظام آباد

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تدوين مقياس قد، وزن و نسبت هاي طولي و عرضي کودکان 11- 7 ساله مياندوآب

چکيده

براي اطلاع از رشد کودکان به جداول و نمودارهاي استانداردي نياز است که بتوان اندازه هاي جسماني کودک را با آن مقايسه نمود. با توجه به اين که هر کشور مشخصات اقليمي ويژه خود را داراست و اين شرايط اقليمي به طور طبيعي بر رشد افراد نيز موثر است لذا هدف اين مطالعه اين است که با بررسي توصيفي برخي از ويژگيهاي آنتروپومتريکي مانند قد، وزن، عرض شانه، عرض لگن، دور شانه و دور کمر در دانش آموزان دوره ابتدائي، بتواند نورم و منحني هاي استانداردي با توجه به منطقة جغرافيائي شهر بدست بياورد تا به وسيله آن روند رشد طبيعي کودکان در اين سنين را مشخص نمايد.

روش تحقيق: اين تحقيق بصورت توصيفي و از نوع کاربردي است، جامعه آماري شامل کليه دانش آموزان دوره ابتدائي شهرستان مياندوآب که تعداد 4409 و حجم نمونه 37 درصد حجم جامعة آماري را شامل مي شود که 1502 نفر مي باشد. و روش نمونه گيري به صورت خوشه اي انجام شد ابتدا از مناطق شمالي, جنوبي, شرقي, غربي و مرکزي مدارس نمونه انتخاب و سپس به صورت تصادفي کلاس و نمونه انتخاب شدند. متغيرهاي مورد بررسي بوسيلة ترازوي SECA ، کوليس فک بلند 50 سانتيمتري و متر نواري اندازه گيري و داده ها بوسيله نرم افزار SPSS و Excel تجزيه و تحليل شد. و نمودارهاي قد، وزن، و نسبت وزن به مجذور قد با نمودارهاي رشد CDC2000 آمريکا مورد مقايسه قرار گرفتند.

نتايج: نتايج تحقيق نشان داد که قد، وزن، طول بالاتنه، طول پايين تنه، عرض شانه و عرض لگن با بالا رفتن سن افزايش پيدا مي کند ولي نسبت هاي مورد بررسي نشان داد که نسبت طول بالاتنه نسبت به قد با افزايش سن کاهش پيدا مي کند و نسبت عرض لگن نسبت به عرض شانه با بالا رفتن سن تغييرات محسوسي پيدا نمي کند ولي نسبت وزن به مجذور قد (BMI) با بالا رفتن سن افزايش پيدا مي کند. در مقايسة قد، وزن و نسبت وزن به مجذور قد (BMI) کودکان آمريکايي با کودکان ايراني نشان داد که قد و وزن کودکان آمريکايي در همة سنين مورد مطالعه از قد و وزن کودکان مياندوآبي به طور معني داري بالاتر بوده ولي BMI کودکان آمريکايي در سنين 7، 9، 10 و 11 ساله بصورت معني داري بالاتر بود ولي در سنين 8 ساله ها تفاوت معني داري با BMI 8 ساله هاي مياندوآبي نداشت.

نتيجه گيري: به نظر مي رسد اختلافات بين نمايه هاي توده بدن کودکان مياندوآبي و آمريکائي را مي توان به فاکتورهاي ژنتيکي و پاره اي از عوامل محيطي نسبت داد.

لغات کليدي: آنتروپومتريک ، رشد جسماني، نمو، باليدگي،