تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/11/83

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا ميرصفيان

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

ارتباط کانون کنترل و خلاقيت در ورزشکاران زبده

چکيده

در دنياي پيچيده امروز با توجه به تنوع شرايط و امكانات مختلف كه به نحو چشمگيري فاصله بين قهرمانان را كاهش داده است، تفكر خلاق و واگرا مي‌تواند نقش بسزايي در پيشرفت و بالا بردن سطوح مختلف ورزشي و رقابتي ايفا كند.

هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط منبع كنترل و خلاقيت در ورزشكاران زبده مي‌باشد. نمونه‌اي به تعداد 112 نفر از جامعه ورزشكاران باشگاهي دسته اول و همچنين اعضاي ثابت تيمهاي ورزشي استان اصفهان كه بصورت تصادفي طبقه‌اي از ميان 6 رشته ورزشي انتخاب شدند.

ابزار اندازه‌گيري:

1-‌ فرم اندازه‌گيري ويژگيهاي فردي

2-‌ فرم سنجش خلاقيت جمال عابدي

3- فرم سنجش منبع كنترل لونسون

پس از هماهنگي با سرپرستان تيمها و حضور در محل تمرين، فرمها توسط نمونه‌ها تكميل شده كه پس از استخراج و مقايسه داده‌ها با يكديگر نتايج زير بدست آمد.

-‌ با توجه به نتايج بدست آمده، ورزشكاران رشته‌هاي دووميداني و كشتي به ترتيب داراي بالاترين و پائين‌ترين ميزان خلاقيت بوده و همچنين كليه ورزشكاران داراي منبع كنترل دروني مي‌باشند.

-‌ رابطه معني‌داري بين كانون كنترل و خلاقيت در رشته‌هاي انفرادي و اجتماعي و مهارتهاي باز و بسته در سطح 05/0 P وجود دارد.

-‌‌ رابطه معني‌داري بين كانون كنترل و ابعاد آن در رشته‌هاي اجتماعي و انفرادي در سطح 05/0 P وجود دارد كه تفاوت با توجه به مهارتهاي باز و بسته مشاهده نگرديد.

-‌ رابطه معني‌داري بين خلاقيت و ابعاد آن در رشته‌هاي اجتماعي و انفرادي و در مهارتهاي باز و بسته در سطح 05/0 P وجود دارد.

-‌ رابطه معني‌داري بين خلاقيت، منبع كنترل و ابعاد آنها با ويژگيهاي فردي ورزشكاران (رشته ورزشي، مقام‌هاي كسب شده) در سطح 05/0 Pوجود دارد.

با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي‌رسد كه محيط ورزش و رقابت توانسته باشد تا حدي بر روي منبع كنترل و ميزان خلاقيت ورزشكاران مؤثر باشد.

با اين وجود پيشنهاد مي‌گردد با توجه به سطوح مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ..... خانواده‌ها، پژوهش‌هاي مشابهي در ارتباط با ساير متغيرهاي روانشناختي (منبع كنترل، خلاقيت، پرخاشگري و ...) انجام گيرد.

واژه‌هاي كليدي: منبع كنترل، خلاقيت