تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نوشين جوادي تهران نژاد

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر وحيد ذوالاکتاف

تاريخ دفاع : 21/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : -

روايي سنجي آزمون هشت گانه براي استعداد يابي شنا

چکيده

هدف: در اين تحقيق آزمون هشت گانه شنا به عنوان ابزاري جهت استعداد يابي اين ورزش طراحي و معرفي گرديده و ويژگي هاي روان سنجي آن بررسي مي گردد. پايايي، روايي منطقي و محتوا، روايي تمايز، وروايي پيش بين از ويژگي هاي روان سنجي مورد مطالعه در تحقيق است.

روش: نمونه تحقيق شامل 71 آزمودني دختر 7 تا10 سال بود، که از سه گروه، مبتدي (يک گروه13نفره و يک گروه20 نفره )، آموزش ديده (يک گروه 20 نفره)، وماهر (يک گروه 18 نفره)، به صورت خوشه اي هدفدار انتخاب شده بودند. گروه 13 نفره مبتدي در يک دوره آموزش 10 هفته اي شنا (سه جلسه در هفته) شرکت داده شدند. آنها طي اين دوره 5 بار آزمون SOT را انجام دادند و در آخر دوره نيز توسط آزمون شنا تست شدند. اين اطلاعات براي محاسبه پايايي بلند مدت و روايي پيش بين SOT مورد استفاده قرار گرفت. گروه هاي ديگر تحقيق نيز يک بار SOT را براي آشنايي و دوبار ظرف 45 دقيقه به عنوان تست انجام دادند. از اين اطلاعات براي محاسبه پايايي کوتاه مدت و روايي تمايز آزمون SOT استفاده گرديد.

نتايج: ضريب پايايي بلند مدت و کوتاه مدت SOT از طريق همبستگي درون گروهي محاسبه و هر دو برابر 99/0 بدست آمد. روايي پيش بين SOT از طريق ضريب همبستگي پيرسون 73/0 تا 93/0 بدست آمد. با تحليل واريانس يک طرفه مشخص شد که عملکرد گروه هاي مبتدي، آموزش ديده، و ماهر در انجام SOT از لحاظ آماري داراي تفاوت معنا دار است و روايي تمايز آزمون بدين طريق ثابت شد. بحث هاي مربوط به روايي منطقي و محتواي آزمون نيز در تحقيق به طور جداگانه ارائه گرديده اند.

بحث و نتيجه گيري: در تحقيقات قبلي مشخص شده بود که ضريب پايايي سري هاي مختلف آزمون هشت گانه بين 90/0 تا 93/0 و ضريب روايي بين 51/0 تا 71/0 است. ضريب پايايي 99/0 بدست آمده براي SOT خيلي بالاتر از محدوده قبلي بوده و بسيار خوب ارزيابي مي گردد. روايي پيش بين SOT نيز حدود 73/0 الي 93/0 بدست آمد که بسيار خوب تفسير مي شود. با توجه به مشخصات اجرايي خوب و تأييد ضرايب پايايي و روايي SOT و از آنجا که هيچ آزمون ديگري براي اندازه گيري آمادگي حرکتي در شنا وجود ندارد به مربيان توصيه مي شود از اين ابزار براي شناسايي و غربال اوليه نو آموزان شنا استفاده نمايند.

واژه هاي کليدي: آمادگي حرکتي، آزمون هشت گانه شنا، استعداد شنا، روايي.