تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاکتاف-دکتر حسين مجتهدي

نام و نام خانوادگي : عبدالخليل کر

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيام باشي

مقايسة دقت اجراي مهارت پاس پرشي با پاس ايستاده در واليبال

چکيده

هدف: در اين تحقيق دقت پاس ايستاده و پاس پرشي با يکديگر مقايسه گرديد. بدين منظور آزمون پاس واليبال آهپرد اصلاح گرديده و روايي و پايايي آن نيز بررسي گرديد.

روش: آزمودني هاي تحقيق شامل 6 واليباليست نخبه و 30 نفر از بازيکنان ماهر واليبال( پاسورهاي پسر شرکت کننده در هفتمين المپياد دانشجويي، تابستان 1383) بودند. آزمودني هاي فوق بطور مستقل در آزمون هاي مهارت پاس در حالتهاي مختلف شرکت نمودند. براي تحليل داده ها از روشهاي آماري t وابسته، تحليل واريانس و ضريب همبستگي سادة پيرسون استفاده شد.

نتايج: آزمون اصلاح شدة پاس آهپرد داراي پايايي بين 64% الي 87% مي باشد. در تحقيق پشتوانه هاي منطقي آزمون براي اثبات روايي تمايز آن نيز ارائه گرديده است. تحليل داده ها نشان داد که براي واليباليست هاي ماهر دقت پاس ايستاده و پرشي براي پاس کوتاه و پاس بلند جلو اختلاف معني داري ندارد(05% >p). بهرحال دقت پاس بلند پشت در حالت پرشي بيش از حالت ايستاده است(05%> p). در بين وضعيتهاي مختلف پاس، پاس هاي کوتاه، بلند جلو و بلند پشت به ترتيب بيشترين دقت را دارند.

بحث و نتيجه گيري: با توجه به دقت مشابه پاس پرشي با پاس ايستاده و حتي افزايش دقت پاس پرشي در پاس هاي بلند پشت، به پاسورهاي ماهر توصيه مي شود حتي المقدور از پاس هاي پرشي استفاده نمايند. در برخي مطالعات پيشين گزارش شده بود که دقت پاس هاي پرشي کمتر است. اين موضوع ممکن است تنها براي پاسورهاي مبتدي و يا پاسورهايي که آمادگي جسماني آرماني نداشته و بنابراين با پرش هاي ممتد خسته مي شوند، صادق باشد.

کليد واژه: واليبال، دقت، پاسور، پاس(پرشي و ايستاده)و آزمون تعديل شدة آهپرد