تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر نصراله سجادي

نام و نام خانوادگي : محمدحسن عبدالهي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

نيازهاي آموزشي مديران مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به مهارت هاي سه گانه مديريتي

چکيده

اين پژوهش به منظور تعيين نيازهاي آموزشي مديران مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به مهارت هاي سه گانه مديريتي و ارائه پيشنهادهايي به منظور بهسازي مهارت هاي مديريتي مديران و توصيه هايي به منظور انتخاب مديران صورت گرفته است.

در اين تحقيق نظريات انديشمندان علوم رفتاري درباره مهارت هاي مديريتي بررسي شده و همچنين نظريات رابرت کتز در مورد مهارت هاي سه گانه مديريتي مورد بررسي قرار گرفته است.

از آنجا که ماهيت اين تحقيق در شمار علوم رفتاري قرار دارد، در انجام آن از روش توصيفي پيمايشي استفاده شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه ساخته شده اي بود که تعداد سئوالات آن 35 سئوال بود. پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 854/0 بدست آمد و از روش دو نيم کردن نيز به ميزان 865/0 به دست آمد که نشان دهنده پايايي بالاي پرسش نامه بود. روايي پرسش نامه با استفاده از نظرات صاحب نظران و مديران و استفاده از همساني دروني بررسي شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 69 نفر از مديران و کارشناسان تربيت بدني سازمان هاي آموزش و پرورش كشور بود که نظرات و ديدگاه هاي آنان نسبت به مهارت هاي سه گانه مديريتي مورد ارزيابي قرار گرفت.

در تحليل يافته ها ابتدا ميانگين و انحراف معيار مهارت ها بدست آمد و به منظور بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط معني دار در بين مهارت ها از آزمون همبستگي استفاده شد. سپس از آزمون t جهت بررسي وجود يا عدم وجود تفاوت معني دار در بين مهارت ها استفاده شد.

نتايج حاصل از آمار توصيفي اين تحقيق نشان داد که مديران سطوح مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش براي اثربخشي در انجام فعاليت ها نياز بيشتري به مهارت هاي انساني دارند(1771/4= x).

نشان داد که بين مهارت هاي سه گانه مديريتي مورد نياز مديران مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش ارتباط معني داري در سطح 05/0 وجود دارد(مهارت فني و انساني861/0= r و مهارت انساني و ادراکي860/0= r و مهارت فني و ادراکي875/0= r و 000/0= p در هر سه مورد ). همچنين بين مهارت هاي سه گانه مديريتي مورد نياز مديران مياني تربيت بدني تفاوت معني داري در سطح 05/0 مشاهده شد. اين در حالي است که بين مهارت هاي فني و ادراکي مورد نياز مديران مياني تفاوت معني داري مشاهده نشد (مهارت انساني- فني= 008/5، 000/0= p و مهارت انساني- ادراكي= 126/5- و 000/0= p و مهارت فني- ادراكي=131/0، 896/0= p).

در تفسير يافته هاي فوق به اين نتيجه رسيديم که هر سه مهارت ذكر شده براي اثربخشي مديران لازم و ضروري است و همچنين مديران مياني تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به ميزان متفاوتي به مهارت هاي سه گانه نياز دارند. در واقع مديران مياني به دليل موقعيت استراتژيکي که دارند به ميزان بيشتري به مهارت انساني نياز دارند و همچنين به ميزان يکساني به مهارتهاي ادراکي و فني نياز دارند. نتايج حاصل نشان دهنده اين است كه مديران مياني كه مانند پل واسطه اي در بين مديران ارشد و مديران عملياتي قرار گرفته اند، مي بايست از توانايي بالايي در برقراري ارتباط در بين مديران اين دو سطح برخوردار باشند. دارا بودن چنين مهارتي به مديران كمك مي كند تا ابهامات حاصل شده در بين مديران عملياتي و عالي از بين رفته و برنامه ريزي هاي عملياتي سازمان با برنامه ريزي هاي استراتژيك سازمان با يكديگر هم سو باشند.