تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مسعود نادريان

نام و نام خانوادگي : مهدي قدمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

مقايسه ميزان پيشرفت آمادگي جسماني دردو سبك متفاوت ارزشيابي

چکيده

مدت زيادي است كه متخصصان تربيت بدني علاقه مند به فهم تأثير ارزشيابي تكويني در پيشرفت فاكتورهاي آمادگي جسماني هستند . بسياري اعتقاد دارند كه ارزشيابي تكويني بر پيشرفت فاكتورهاي آمادگي جسماني مؤثرتر است . اين پ‍ژوهش براي آزمون اين فرضيه كه به كاربردن ارزشيابي تكويني نتايج بهتري را در پيشرفت فاكتورهاي آمادگي جسماني مي بخشد ، طرح ريزي شده است . در اين پژوهش تعداد 182 نفراز دانشجويان از بين 856 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشكي با توجه به دو جنس كه واحد تربيت بدني عمومي 1 را اتخاذ كرده بودند ، به روش تصادفي انتخاب شد . سپس آن ها در آغاز تحقيق به روش تصادفي به دو گروه تجربي 1 و گروه تجربي 2 با توجه به جنسيت تقسيم شدند . هر دو گروه در يك پيش آزمون شركت كردند . گروه تجربي 2 هر 4 هفته يكبار و براي 4 بار در طول ترم تحت آزمون تكويني قرار گرفتند و گروه تجربي 1 فقط در يك آزمون نهايي شركت كردند . در ضمن شيوه هاي تدريس به جز مداخله آزمايشي (ارزشيابي تكويني) براي هر دو گروه يكسان بود . نتايج آماري نشان داد كه : 1- در بيشتر فاكتورها (12از18 ) اختلاف معني داري بين دو گروه تجربي 1و تجربي 2 وجود دارد .2- ميانگين نمرات كليه مراحل در ارزشيابي تكويني معني دار بوده است . 3-اختلاف بين ميانگين نمرات پس آزمون درازونشست و دوي 1200متر پسران در دو گروه تجربي 1 و تجربي 2 در دو دانشگاه معني دار بوده است . 4- اختلاف بين ميانگين نمرات درازونشست ارزشيابي تكويني پسران در دو گروه با توجه به نوع دانشگاه معني دار بوده است . اين نتيجه نشان مي دهد كه متخصصان تربيت بدني بايد اهميت بيشتري به نقش ارزشيابي تكويني در پيشرفت فاكتورهاي آمادگي جسماني داشته باشند.

واژه هاي كليدي: ارزشيابي تكويني ، ارزشيابي پاياني ، پيشرفت درسي ، فاكتورهاي آمادگي جسماني ، دانشجويان