تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر اسکندر رحيمي

نام و نام خانوادگي : مجتبي ابراهيمي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مهدي کارگرفرد

تهيه نورم مهارتي براي رشته ورزشي فوتبال در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شيراز

چکيده

مسؤليت خطير برنامه ريزان نظام آموزش در گسترش دانش و کاربرد آن، ضرورت شناخت عوامل و عناصر مؤثر در بهبود فرايند آموزش را مطابق با نيازها و ويژگي هاي جامعه در گذشته، حال و آينده فراهم مي سازد و پژوهش در زمينه هاي مختلف دانش بشري و از جمله تربيت بدني و ورزش مي تواند در بهسازي وآماده سازي شرايط موجود در راستاي تحقق اهداف، روند تصميم گيري صحيح و منطقي را تسهيل سازد.

جامعه آماري اين پژوهش تمامي دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان شيراز بوده و نمونه هاي اين تحقيق 600 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اين شهرستان (14تا17 سال) بودند که به طور نمونه گيري خوشه اي هدف دار انتخاب شدند. در اين تحقيق از چهار آزمون مهارتي که مخصوص رشته ورزشي فوتبال بود استفاده شد. اين آزمون ها شامل دريبل، پاس کاري با ديوار و دو نوع کنترل توپ در هوا بود. علاوه بر اين دانش آموزان از قد و وزنشان نيز اندازه گيري به عمل آمد. با توجه به موقعيت شهرستان شيراز اين شهرستان را به چهار ناحيه تقسيم گرديد و به نسبت جمعيت هر جامعه، به همان نسبت آزمودني ها انتخاب شدند. در اين پژوهش مهارت آزمودني ها را در رشته ورزشي فوتبال را به صورت يک نمره استاندارد در آورده شد. جهت تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و EXCEL استفاده شد.

نتايج: يکي از يافته هاي اصلي اين تحقيق ارائه جداول نورم سني در هر يک از مهارت هاي مورد نظر در رشته ورزشي فوتبال بوده است. اين نورم ها مي تواند از طريق مقايسه، جايگاه فرد را در سطح شهرستان در هر يک از آزمون ها تعيين کند و همچنين مبناي ارزشيابي درس تربيت بدني در بخش مهارتي ورزشي باشد.