تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/4/84

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر خليل خيام باشي

نام و نام خانوادگي : حجت باقري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

مقايسه اثرات دو نوع برنامه وزنه تمريني ويژه بر روي قدرت عضلاني در حرکت پرس سينه

چکيده

هدف: مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمرين وزنه ويژه بر روي قدرت عضلاني در حرکت پرس سينه است.

روش: نمونه هاي اين تحقيق 50 نفر از دانشجويان غيرورزشکار (ميانگين، 5/21 سال) دانشگاه اصفهان بودند که بطور تصادفي به سه گروه، کنترل ، تجربي يک و دو تقسيم شدند. در اين تحقيق گروه کنترل هيچ گونه تمريني انجام نداد ولي دو گروه تجربي دونوع برنامه وزنه تمريني مختلف در حرکت پرس سينه را انجام دادند. گروه تجربي يک تمرينات خود را در 4 ست با 80، 90، 90 و 80 درصد 6تكرار بيشينه انجام داد و گروه تجربي دو تمرينات را در 3 ست مشابه با سه ست اول گروه تجربي 1 بعلاوه تکرارهاي اضافي بيشتر در ست سوم با كاهش حدود 20 درصد وزن باراجرا نمود. تمرينات 3 جلسه در هفته وبمدت 8 هفته انجام شد. در اين پژوهش تأثير دو نوع تمرين با وزنه بر قدرت عضلاني بررسي شد که نتايج بصورت قدرت عضلاني مطلق و نسبي بررسي شد. براي اندازه گيري قدرت عضلاني از آزمون يک تکرار بيشينه در حرکت پرس سينه در پيش آزمون و پس آزمون و براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس و توکي استفاده شد.

نتايج: مقايسه پيشرفت گروه ها نشان داد که دو گروه تجربي پيشرفت معني داري در قدرت عضلاني داشتند و در بين دو گروه تجربي، ميانگين افزايش قدرت گروه تجربي دو 3/5 کيلوگرم بيشتر از گروه تجربي يک بود كه اين مقدار در سطح P<0/01 معني دار است.

بحث و نتيجه گيري: افزايش بيشتر قدرت گروه تجربي دو نشان داد که انجام تکرارهاي اجباري در ست آخر برنامه تمريني اين گروه باعث تحريک بيشتر عضلات و درگيري بخش هاي عضلاني بيشتر و در نتيجه افزايش قدرت بيشتري مي شود که با نتايج تحقيقات انجام شده توسط ويستكات و روني همسو است.

واژه هاي كليدي: تمرينات با وزنه ويژه، قدرت عضلاني، پرس سينه