تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي نقي انصاري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان

تاريخ دفاع : 28/6/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

مقايسه موانع مشاركت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي

چکيده

هدف اين پژوهش بررسي و مقايسه برخي از موانع شرکت جوانان و سالمندان شهرستان شهرضا در فعاليت هاي ورزشي تفريحي است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه جوانان(افراد 15 تا 25 سال) و سالمندان(افراد بالاي50 سال) شهرستان شهرضا بودند كه با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه براي جوانان برابر با 380 نفر و براي سالمندان برابر با 370 نفر تعيين شد و مورد ارزيابي قرار گرفتند. روش و طرح نمونه برداري، نمونه گيري در دسترس بوده است. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته تعديل شده عوامل بازدارنده فعاليت هاي ورزشي در اوقات فراغت(داداشي،1380) با آلفاي کرونباخ 85/0 استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t مستقل ، آزمون t تک متغيري و آزمون فريدمن استفاده شده است. نتايج بررسي داده ها نشان داد که در جوانان مهمترين موانع شرکت در فعاليت هاي ورزشي امکانات و تسهيلات(44/7=M)، عوامل اجتماعي(70/6=M) و وضعيت اقتصادي(87/4=M) هستند. همچنين در بررسي نتايج حاصل شده از سالمندان عوامل اجتماعي(93/6=M)، امکانات و تسهيلات(80/6=M) و آمادگي و سلامتي(18/5=M) سه اولويت اول در عدم مشارکت ورزشي آنها محسوب مي شود.

واژه هاي كليدي: جوانان، سالمندان، برخي از موانع مشارکت در فعاليت هاي ورزشي تفريحي.