تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجتبي توتوني

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد طبائيان

تاريخ دفاع : 10/6/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاكتاف

اولويت هاي ورزشي دانش آموزان و تسهيلات ورزشي مدارس ابتدايي و راهنمايي اصفهان

چکيده

هدف تحقيق: مشخص نمودن اولويت‌هاي ورزشي عملي و نظري دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع راهنمايي شهر اصفهان و همچنين تعيين وضيعت امكانات و تسهيلات ورزشي مدارس مربوطه.

روش تحقيق: پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود. طي اين تحقق از 61 مدرسه دولتي و غيرانتفاعي شهر اصفهان در سال تحصيلي 85-86 به صورت تصادفي نمونه‌گيري خوشه‌اي به عمل آمد. نمونه آماري عبارت بود از 1611 نفر دانش‌آموزان پنجم (390 دختر و 405 پسر) و سوم راهنمايي (417 دختر و 399 پسر) نواحي پنجگانه آموزش و پرورش اصفهان كه از يك جامعه آماري به تعداد 48360 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقيق عبارت بود از پرسشنامه اولويتهاي ورزشي دانش‌آموزان كه تحت راهنمايي محقق پر مي‌شد و همچنين سياهه تسهيلات و امكانات ورزشي مدارس كه براي هر مدرسه توسط محقق بازديد و پر مي‌شد. روايي محتواي پرسشنامه و سياهه تحقيق توسط 5 نفر از متخصصين مربوطه تأييد گرديد. پرسشنامه دانش‌آموزي در يك پيش مطالعه بر روي 50 نفر اجرا و آخرين اصلاحات بر روي آن بعمل آمد. پايايي آزمون- بازآزمون پرسشنامه برابر بود با 80 (05/0P).

نتايج تحقيق: پسران فوتبال را بعنوان اولويت اول براي تماشا، علاقه، انجام در مدرسه و خارج مدرسه انتخاب كرداند و اولويت‌هاي بعدي آنها شنا، دوچرخه‌سواري، واليبال و بسكتبال مي‌باشد، ولي در مدارس بواسطه نبود امكانات، ورزشهاي شنا و دوچرخه‌سواري انجام نمي‌شود. همچنين دختران ورزشهاي شنا، دوچرخه‌سواري، واليبال، اسكيت، بدمينتون و بسكتبال را به ترتيب جزو اولويتهاي خود قرار داده‌اند، اما امكان انجام ورزشهايي مثل شنا، دوچرخه‌سواري و اسكيت در مدارس بسيار ضعيف يا غير ممكن بود. تحقيق نشان داد كه امكانات ورزشي مدارس بسيار ضعيف است، طوري كه در 7%‌ مدارس هيچ توپ جهت انجام ورزش وجود ندارد، و در 50% مدارس، توپها با كيفيت ضعيف هستند. وضعيت تسهيلات و فضاي ورزشي مدارس نيز بسيار تأسف‌بارتر از اين است.

بحث و نتيجه‌گيري: تحقيق حاضر نشان داد كه مدارس شهر اصفهان از حيث امكانات و تأسيسات ورزشي در يك وضعيت بحراني به سر مي‌برند و بين آنها با نيازها و علايق دانش‌آموزان هيچ سازگاري وجود ندارد. نتايج تحقيق حاضر براي مسئوليني كه به فكر تأمين سلامت جسماني و حركتي آينده‌سازان جامعه هستند هشيار باش‌هاي جدي ايجاد نموده است.

كليدواژه‌ها: اولويت ورزشي، تجهيزات ورزشي، فضاي ورزشي، مدارس، دانش‌آموزان.