تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عليرضا منصورزاده

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر سيد احمد طبائيان

تاريخ دفاع : 10/6/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

بررسي عوامل اثرگذار بر بروز پرخاشگري در تماشاگران، بازيکنان و مربيان تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل اثر گذار بربروز پرخاشگري در بازيكنان، تماشاگران و مربيان تيم هاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان انتخاب شدکه در اين تحقيق تاثير محيط ورزشگاه، رسانه هاي گروهي ،داوري و زمان برگزاري مسابقات مورد بررسي قرار گرفت . در‌پژوهش ‌حاضر ‌جهت ‌سنجش ‌سوالهاي پژوهش ‌از‌سه‌ پرسشنامه ‌محقق‌ساخته ‌استفاده ‌شدکه پرسشنامه‌هاي‌مذکورداراي‌سوال‌هاي ‌پنج‌گزينه‌اي (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودي‌موافقم، مخالفم، کاملا مخالفم) مي‌باشدپرسشنامه هاي مربيان و بازيکنان از 23 سوال و پرسشنامه هاي تماشاگران از 24 سوال تشکيل شده بود که روايي آن محاسبه شد و جهت سنجش پايايي پرسشنامه از ضريب الفاي کرونباخ استفاده شد که بنابرمحاسبه بعمل آمده، ضريب پايايي پرسشنامه ها حدود،8/0 بدست آمد که ضريب مطلوبي بود.. با توجه به اينکه جامعه آماري مربيان و بازيکنان تيمهاي فوتبال سپاهان و ذوب آهن، محدود بوده،بنابراين حجم نمونه برابر با جامعه آماري در نظر گرفته شدو از آنجايي که جامعه آماري تماشاگران مسابقات فوتبال بود،از روش نمونه گيري تصادفي در دسترس استفاده شد که حجم نمونه تماشاگران برابر با 441 نفر شد. به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از ابزار اندازه گيري از روشهاي آماري t تک متغيره استفاده شد. بررسي يافته هاي کلي نشان داد،ازنظرتماشاگران مسابقات ورزشي فوتبال،بازيکنان ومربيان تيم هاي ورزشي سپاهان وذوب آهن محيط ورزشگاه و نحوه ي داوري مي تواند در بروز پرخاشگري موثر باشد اما زمان برگزاري مسابقات ورزشي فوتبال و رسانه هاي ورزشي تاثيري بر بروز پرخاشگري ، از سوي آنها ندارد.

واژگان­کليدي: پرخاشگري، فوتبال، مربي، بازيکن