تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : راضيه خاکساريان

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

تهيه وتدوين نورم آزمون پله كوئين در دختران 18-15 ساله شهرستان يزد

چکيده

هدف: هدف اصلي از انجام اين پژوهش تعيين وضعيت قلبي– عروقي و وضعيت استقامت دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال و تهيه و تدوين نورم استاندارد براي بيشينه اكسيژن مصرفي آن ها است.

روش: آزمودني هاي 700 نفر از دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال شهر يزد بودند که به صورت خوشه ايي انتخاب و مورد آزمايش قرار گرفتند. جامعه پژوهشي شامل کليه دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال، 2 منطقه شهر يزد بود که تعدادشان حدوداً 12400 نفر بر آورد شد. اندازه گيري مقادير استقامت قلبي – عروقي از طريق بدست آوردن بيشينه اکسيژن مصرفي آزمودني ها بوسيله آزمون پله استاندارد کوئين صورت گرفت. از نمرات معيار براي تهيه و تدوين نورم استفاده شد.

نتايج: مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد تغييرات بيشينه اكسيژن مصرفي با افزايش سن سير يكنواختي دارد و با اينكه در سن 17 سالگي يك سير نزولي اندكي دارد ولي همراه افزايش سن كاهش يا افزايش در بيشينه اكسيژن مصرفي مشاهده نمي شود. مقايسه انحراف استاندارد در چهار رده سني گوياي آن است كه همراه با افزايش سن ميزان پراكندگي اندكي افزايش مي يابد و از 59/1 در سن 15 سالگي به 2/2 در سن 17 سالگي رسيده است.

بحث و نتيجه گيري: تحقيقات مقطعي و بلند مدت نشان داده اند كه بيشينه مطلق اكسيژن به طور خطي از سن 4 سالگي تا اواخر دوره نوجواني در پسران و تا سن 12 يا 13 سالگي در دختران افزايش مي يابد. همچنين بين بيشينه اكسيژن مصرفي با شاخص توده بدن رابطه قوي وجود دارد. با توجه با توضيحات بالا نتايج نشان مي دهد كه با افزايش شاخص توده بدني آزمودني ها، بيشينه اكسيژن مصرفي آن‌ها افزايش پيدا مي كند.

بر اساس نتايج تحقيق دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر يزد به لحاظ مهمترين فاکتور آمادگي جسماني (بيشينه اکسيژن مصرفي) در وضعيت نامطلوبي هستند وبا توجه به ارتباط آمادگي قلبي– عروقي با برخي بيماري هاي قلبي – عروقي لزوم برنامه ريزي درسي براي بهبود اين عامل مهم سلامتي ضرورت دارد.

كليد واژه ها: نورم، بيشينه اكسيژن مصرفي، آزمون پله.