تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا قرباني قهفرخي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر غلامعلي قاسمي

تاريخ دفاع : 22/7/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر مهدي کارگرفرد

تأثير 8 هفته انجام حركات اصلاحي بر لوردوز كمري

چکيده

سلامت جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي بشر از اهميت خاصي بر خوردار است و تغييرات مثبت و منفي آن مي تواند بر ساير ابعاد زندگي انسان اثر بگذارد. هدف از اين پژوهش مطالعه تأثير 8 هفته حركات اصلاحي بر روي لوردوز كمري دانشجويان 19-22 ساله دانشگاه اصفهان مي‌باشد. تعداد 44 نفر از دانشجويان دختر غير ورزشكار با ميانگين سن، قد و وزن به ترتيب68/1±50/21 و83/5 ± 64/160 و 89/7 ± 42/55 مبتلا به قوس كمري افزايش يافته طور تصادفي با استفاده از صفحه شطرنجي و خط كش منعطف از بين كساني كه داراي بيشترين ميزان لوردوز كمري بودند، بر اساس معاينه از جامعه 300 نفري استخراج و در دو گروه 22 نفري تجربي و شاهد همتا سازي شدند. اطلاعات از طريق صفحه شطرنجي، خط كش منعطف (سنجش قوس كمر)، قد و وزن سنج ديجيتال، متر نوارييسنجش ميران انعطاف پذيري عضلات كمر)، گونيا متر يسنجش ميزان كوتاهي عضلات خم كننده ي ران) و پرسشنامه يكمر درد، شادكامي، سلامت رواني) جمع آوري شدند. براي گروه تجربي 8 هفته، هفته اي 3 جلسه و هر جلسه 60 دقيقه تمرينات اصلاحي اعمال شد.

در ابتدا و انتهاي دوره پيش و پس آزمون گرفته شد. اطلاعات جمع آوري شده توسط روش آماري t مستقل و همبسته مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. كليه تحليل ها در سطح معناداري 05% انجام شده است. نتايج استخراج شده از تحقيق عبارتند از: كاهش معناداري در زاويه لوردوز كمريي 005/0=p و 98/2-=t)، افزايش معني داري در قد آزمودني هاي گروه تجربي در پس آزموني 003/0=p و 17/3=t) افزايش معني داري در انعطاف عضلات باز كننده ستون فقراتي000/ 0=p و 82/6=t)، افزايش معناداري در قدرت و استقامت عضلات شكمي000/0 =p و151/7=t)، افزايش معني دار در شادكامي افراد گروه تجربي در پس آزموني002/0=P و 422/3=t)، افزايش معني دار در سلامت رواني آزمودني هاي گروه تجربي در پس آزموني000/0=p و 154/4-=t ، افزايش معني دار در نگرش افراد در رابطه با وضعيت بدني شان در پس آزموني000/0=p و 248/4-=t) ،. افزايش معني داري در نگرش افراد نسبت مسائل روز مره آزمودني هاي گروه تجربي در پس آزمون مشاهده نگشتي13/0=pو 622/2-= t )مي باشد. افزايش معني داري در كاهش اضطراب و بي خوابي آزمودني هاي گروه تجربي در پس آزموني004/0=p و 110/3-=t) مي باشد. ولي افرايش معنا داري در انعطاف پذيري عضلات خم كننده ي ران در پس آزموني 24/0=p و 15/1-=t مشاهده نگشت.افزايش معني دار در كاهش گرايش خود كشي و افسردگي شديد آزمودني هاي گروه تجربي در پس آزموني006/0=p و934/2-=t)مي باشد. به صورت معني دار كمردرد آزمودني هاي گروه تجربي در پس آزمون كاهش يافتي 000/0=p و 980/4-=t). به طور كلي بعد از انجام هشت هفته حركات اصلاحي درجه ي قوس كمر به صورت معنا داري كاهش يافت. قدرت – استقامت عضلات شكم، ميزان انعطاف پذيري عضلات باز كننده ي ستون فقرات افزايش معنا داري مشاهده گرديد. ولي در افزايش انعطاف پذيري عضلات خم كننده ي ران نتيجه اي مشاهده نشد. هم چينن ميزان كمر درد افراد كاهش يافت و سلامت رواني و شادكامي در افراد بعد از دوره ي انجام حركات اصلاحي افزايش يافت. به طور كلي محققين اعتقاد دارند كه ، تأثير فعاليت بدني در درمان و كنترل لوردوز كمري در سنين نوجواني و جواني بيشتر است.

واژه هاي كليدي: وضعيت بدن، ناهنجاري هاي وضعيتي، قوس كمر، حركات اصلاحي