تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روح اله عرب مختاري

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر مسعود نادريان جهرمي

تاريخ دفاع : 22/7/86

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر محمد سلطان حسيني

شناسايي موانع و مشكلات پژوهش در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي دولتي كشور از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي

چکيده

هدف از اين تحقيق شناسايي موانع و مشکلات پژوهش دانشجويان تحصيلات تکميلي در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي است. پژوهش از نوع توصيفي - پيمايشي است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي است كه موانع پژوهش را در 5 حوزه مالي و كمبود تسهيلات و امكانات، اداري و ساختاري، مشكلات فردي، مشكلات اطلاع رساني ومشکلات فرهنگي-اجتماعي با 43 گويه ارزيابي مي‌کند. پايايي پرسشنامه در يک مطالعه مقدماتي از طريق آلفاي كرونباخ به ميزان 90/0 به دست آمد.

نتايج نشان داد که پنج مانع، مالي و کمبود تسهيلات و امکانات، اداري و ساختاري، مشکلات فردي، مشکلات اطلاع رساني و فرهنگي-اجتماعي از موانع انجام پژوهش در ورزش مي ‌باشند (01/0P و87/16= F). کمبود لوازم و امکانات مورد نياز و مشکل بودن تهيه آن از موانع مالي(95/3=X), بکارگيري نيروهاي غير متخصص با تحصيلات پايين در سازمانهاي ورزشي از موانع اداري و ساختاري(09/4=X) , مشخص نبودن آينده شغلي دانشجويان از موانع و مشکلات فردي(90/3 =X) , وجود نظام پژوهشي تعريف نشده در حوزه علوم ورزشي از موانع اطلاع رساني(92/3=X) و نامشخص بودن ارزش، اهميت و جايگاه پژوهش و پژوهشگر در نظام ارزشي جامعه ما از موانع فرهنگي و اجتماعي(00/4=X). همچنين تأثير 5 مانع مورد مطالعه يکسان نبوده و موانع اداري و ساختاري در اولويت قرار دارند (01/0P و87/16= F).

يکي از راههاي گريز از بي نظمي و دستيابي به هم گرايي و سازماندهي امر پژوهش در سطح کلان، تشکيل شوراي متشکل از کليه سازمانهاي دست اندرکار پژوهش در کشور است که بتوانند کليه سياستها و برنامه هاي مربوط به پژوهش را تدوين کنند. چنين رويکردي به طور اختصاصي در مورد تربيت بدني به عنوان نهاد مرجع مي تواند مراکز پژوهشي تربيت بدني وابسته به سازمانهاي مختلف، اعم از ورزشي و غير ورزشي را گرد هم آورده و نسبت به سياستگذاري امر پژوهش در تربيت بدني اقدام کند. تبيين جايگاه پژوهش در علوم ورزشي در دانشگاهها و سرانجام جايگاه آن در توسعه ورزش کشور مي تواند نقش تعيين کننده اي در رفع موانع و مشکلات پژوهش در حيطه تربيت بدني داشته باشد.

واژه هاي کليدي: پژوهش، دانشگاه، تربيت بدني، تحصيلات تکميلي، موانع و مشکلات.