تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي محمودي يكتا

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 25/6/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر حبيب هنري- دكتر حميدرضا وارثي

شناسايي عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفر کننده به ايران

چکيده

هدف از اين پژوهش شناسايي عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال سفر کننده به ايران مي باشد. پژوهش حاضر از نوع توصيفي – پيمايشي و از شاخه تحقيقات ميداني است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي است که عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشي فعال را در5 حوزه زير ساخت ها، جاذبه هاي طبيعي و غير طبيعي، فرهنگ، مديريت و سياست مي سنجد. از پاسخ دهندگان درخواست شده بود که بر اساس مقياس 5 ارزشي ليکرت به سوالات پاسخ دهند. پايايي پرسش نامه از طريق آلفاي کرونباخ به ميزان 83/0 به دست آمد. جامعه آماري تحقيق شامل 120 نفر از گردشگران ورزشي فعال (بازيکنان، مربيان، سرپرستان و پزشکان و همراهان تيم هاي ورزشي) سفر کننده به ايران براي انجام مسابقات (رسمي و غير رسمي) بودند.در تجزيه و تحليل داده ها از آمار استنباطي (t تک متغيره، ضريب رگرسيون و آزمون F) و آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار) استفاده يافته هاي پژوهش نشان داد که ميانگين عوامل جذب کننده و بازدارنده در موارد زير ساخت ها، فرهنگ، مديريت، سياسي و جاذبه هاي طبيعي و غير طبيعي بزرگ تر از سطح متوسط 3 مي باشد، بنابراين از نظر گردشگران ورزشي اين عوامل در جذب و بازداري آنها موثر و مفيد مي باشد. با مقايسه ميانگين اين دو گروه(عوامل جذب کننده و بازدارنده) مشخص شد که از ديدگاه گردشگران، عوامل جذب کننده با ميانگين 60/52 نسبت به عوامل بازدارنده با ميانگين 97/40 تاثيرگذارتر مي باشد و بر اساس اطلاعات حاصله، در زمينه عوامل جذب کننده، ميانگين عامل مديريت (07/4 ±73/13) و در زمينه عوامل بازدارنده ميانگين عامل زير ساخت ها (97/3 ±47/13) بزرگ تر از ساير عوامل بوده است. نتايج نشان داد که گردشگران مجرد در رابطه با عوامل جذب کننده به مولفه زير ساخت ها و در رابطه با عوامل بازدارنده به مولفه مديريت و گردشگران متاهل در رابطه با عوامل جذب کننده به مولفه مديريت و در رابطه با عوامل بازدارنده به مولفه زير ساخت ها و مديريت اعتقاد بيشتري دارند.امکان جذب گردشگران ورزشي فعال، براي بهبود وضعيت اقتصادي ورزشي کشور زماني ميسر است که همه مولفه هاي اثر گذار از جمله زير ساخت ها، مديريت، فرهنگ، جاذبه هاي طبيعي و غير طبيعي و سياسي در اين زمينه مورد توجه و بررسي قرار گيرد. بالا بردن آمار گردشگران ورزشي فعال سفر کننده به ايران بدون تغيير نگرش در ميان مسئولين و دست اندرکاران بخش ورزش و گردشگري و ايجاد بستري مناسب براي ورود گردشگران امکان پذير نمي باشد و تحقق اين امر مستلزم شناسايي عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران و کار بر روي آنها مي باشد.

واژگان کليدي: گردشگري، گردشگر، گردشگري ورزشي، گردشگري ورزشي فعال، عوامل جذب کننده، عوامل بازدارنده.