تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مجيد رنجبر

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر محمد سلطان حسيني

تاريخ دفاع : 24/6/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر وحيد ذوالاكتاف

ميزان ارتباط دروس دوره كارشناسي تربيت بدني با نيازهاي شغلي از نظر كارشناسان آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني

چکيده

جامعه آماري تحقيق حاضر شامل 471 نفر از کارشناسان تربيت بدني داراي مدرک کارشناسي و بالاتر مشغول به کار در اين سازمان ها بوده است، که با توجه گستردگي جامعه آماري، از بين استان هاي مختلف کشور، 7 استان لرستان، اصفهان، کرمانشاه، مرکزي، خوزستان، چهارمحال و بختياري و مازندران به صورت در دسترس انتخاب شدند. در اين تحقيق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. به منظور تحليل استنباطي داده هاي بدست آمده از روش هاي آماري t تك متغيره و تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد. آزمون فرضيه ها در سطح معناداري 05/0p نشان داد از نظر کارشناسان دروس تئوري (تخصصي) با نيازهاي شغلي آنها تناسب دارد. همچنين در دروس عملي(تخصصي) ميانگين حاصله (34/3) از ميانگين دروس تئوري(تخصصي) (11/3) بزرگتر مي باشد که مي توان اذعان نمود اين دروس بيشتر با نياز هاي شغلي كارشناسان تربيت بدني منطبق است تا دروس ارائه شده به صورت تئوري تخصصي. از نظر کارشناسان تربيت بدني دروس ارائه شده به صورت تئوري (اختياري) با نيازهاي شغلي آنها متناسب مي باشد. ميانگين حاصله بزرگتر از ميانگين مربوط به دروس تئوري (تخصصي)وعملي (تخصصي) بوده که نشان دهنده تناسب بيشتر دروس تئوري(اختياري) با نيازهاي شغلي کارشناسان تربيت بدني بوده است. بين نظرات پاسخگويان در زمينه تناسب دروس دوره کارشناسي تربيت بدني با نيازهاي شغلي بر اساس ويژگي هاي گروه، جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، وضعيت شغلي، نوع دانشگاه محل اخذ مدرک تحصيلي، سابقه کاري و استان محل خدمت تفاوت وجود دارد. بررسي ميانگين ها نشان داده در خصوص تناسب دروس تئوري(تخصصي)، تئوري (اختياري)، عملي (اختياري) با نيازهاي شغلي ميانگين نظرات کارشناسان سازمان تربيت بدني بزرگتر بوده و در زمينه دروس عملي (تخصصي) ميانگين نظرات کارشناسان تربيت بدني سازمان آموزش و پرورش بزرگتر مي باشد. با توجه به يافته هاي مذکور مي توان اذعان نمود که کارشناسان تربيت بدني سازمان آموزش وپرورش که اکثريت آن ها را معلمان ورزش تشکيل مي دهد، به واقع نيازمند آگاهي بيشتر در مورد دروس عملي و استفاده بيشتر از اين دروس در مدارس هستند.

واژه هاي كليدي: تربيت بدني، دانشجويان کارشناسي، کارشناسان تربيت بدني، شغل، دروس عملي، دروس تئوري