تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهمن عليزاده تويي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر خليل خيامباشي

تاريخ دفاع : 24/6/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

ارتباط بين توانايي تصوير سازي ذهني با ميزان آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها و واليباليست هاي حرفه اي

چکيده

هدف از تحقيق حاضر تعيين ميزان ارتباط بين توانايي تصوير سازي ذهني دروني و بيروني با آسيب هاي ورزشي در دو رشته فوتبال و واليبال بوده است. بدين منظور از بين تيمهاي حاضر در ليك 87-86 تيم هاي فوتبال ذوب آهن ، سپاهان (32 نفر) و تيم هاي واليبال پيكان و استيلازين (17 نفر) انتخاب شدند. که جمعاً 49نفر با دامنه سني 17 تا 34 سال بودند. به منظور ارزيابي توانايي تصوير سازي ذهني از پرسشنامه توانايي تصوير سازي ايساک و مارک(1986) استفاده شد كه شامل 24 سؤال مي باشد و توانايي تصوير سازي ذهني دروني و بيروني آزمودنيها را مي سنجد. همچنين براي ارزيابي آسيب هاي ورزشكاران از پرسشنامه تعديل يافته فولر و همكاران (2006) استفاده شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري آنوا وT مستقل و ضريب همبستگي استفاده شد.

نتايج تحقيق حاضر نشان داد بين توانايي تصويرسازي ذهني دروني با آسيب هاي ورزشي در فوتباليست ها رابطه منفي و معناداري وجود داشت (35/0 = r و 05/0 = p) ولي بين توانايي تصويرسازي ذهني بيروني با آسيبهاي ورزشي در فوتباليست ها رابطه معناداري وجود نداشت (05/0<p) بين توانايي تصوير سازي دروني با آسيب‌هاي ورزشي در واليباليست ها رابطه معنا داري وجود نداشت. بين توانايي تصويرسازي بيروني با آسيب هاي ورزشي در واليباليست ها رابطه وجود داشت ولي از لحاظ آماري معنادار نبود (098/0 = p ).

واژه هاي کليدي: تصوير سازي دروني. تصوير سازي بيروني . توانايي تصويرسازي. آسيب ورزشي