تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا ولايتي

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر غلامعلي قاسمي

تاريخ دفاع : 31/4/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

مطالعه سطح اضطراب رقابتي ورزشي بسكتباليست هاي نخبه و ارتباط آن با آسيب ديدگي هاي ورزشي

چکيده

هدف اين پژوهش تعيين اضطراب رقابتي ورزشي بسكتباليست هاي نخبه ايران و بررسي ارتباط آن با وقوع آسيب ديدگي هاي ورزشي در آنها مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بسکتباليست هاي مرد شركت كننده در ليگ برتر بسكتبال ايران بودند(150 نفر) که تعداد 127 نفر از ورزشکاران حاضر به همکاري با پژوهشگر گرديدند و مورد آزمون قرار گرفتند. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسشنامه اطلاعات شخصي، پرسشنامه اضطراب رقابتي ورزشي (SCAT) و پرسشنامه آسيب ديدگي هاي ورزشي استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون t مستقل، آزمون ANOVA و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.

نتايج نشان داد 1/83 درصد از بسکتباليست هاي نخبه آسيب ديده از اضطراب رقابتي پاييني برخوردارند، در حالي که 6/15 درصد آنان از اضطراب رقابتي متوسط و تنها 3/1 درصد از اضطراب رقابتي بالايي برخوردارند. همچنين نتايج در خصوص اضطراب رقابتي ورزشي بسکتباليست هاي نخبه آسيب نديده نشان داد 82 درصد از بسکتباليست هاي نخبه آسيب نديده از اضطراب رقابتي پاييني برخوردارند، در حالي که 14 درصد آنان از اضطراب رقابتي متوسط و تنها 4 درصد از اضطراب رقابتي بالايي برخوردارند. نتايج تفاوت معناداري را بين ميانگين نمرات اضطراب رقابتي ورزشي بسکتباليست هاي نخبه آسيب ديده و آسيب نديده نشان نمي دهد. بنابراين اضطراب رقابتي ورزشي رابطه ايي با آسيب ديدگي هاي ورزشي در بسکتباليست هاي نخبه ايران ندارد.

واژه هاي كليدي: اضطراب رقابتي ورزشي، ورزشكاران نخبه، آسيب ديدگي ورزشي