تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين فرزانه

دانشکده : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد راهنما : دکتر حسين مجتهدي

تاريخ دفاع : 31/4/87

رشته و گرايش : تربيت بدني و علوم ورزشي

استاد مشاور : دکتر احمدرضا موحدي

تاثير رقابت بر اکتساب و يادداري يک تکليف ادراکي- حرکتي

چکيده

هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثير سه نوع محيط تمريني رقابتي ، غير رقابتي و ترکيبي (غير رقابتي، رقابتي) بر اکتساب و يادداري يک تکليف ادراکي-حرکتي پرتابي( دارت) مي باشد.

نمونه آماري اين پژوهش شامل 40نفر از دانشجويان پسر دانشگاه اصفهان بودند که بر اساس نمرات پيش آزمون در 4 گروه ده نفره همسان سازي شدند.آزمودني هاي اين تحقيق از بين افرادي که هيچ سابقه اي در ورزش دارت نداشتند به صورت در دسترس انتخاب شدند. گروه اول در محيطي رقابتي ، گروه دوم در محيطي غير رقابتي و گروه سوم در محيط ترکيبي(غيررقابتي، رقابتي) تمرين کردند. گروه چهارم گروه کنترل بود. هر سه گروه تمرين هاي خود را در محيط هاي تعريف شده به مدت 10 جلسه و هر جلسه 40 کوشش پرتابي انجام دادند. آزمون اکتساب بي درنگ پس از پايان دوره تمرين و آزمون يادداري 10 روز پس از آن اجرا شد. از امتياز آزمون دارت به عنوان ابزار و متغير وابسته تحقيق استفاده شد. براي تحليل داده ها از روش تحليل واريانس استفاده شد. بين چهار گروه تحت مطالعه به لحاظ اکتساب و يادداري تکليف ملاک تفاوت معني داري مشاهده شد. نتايج نشان داد يادگيري دارت در محيط ترکيبي از پيشرفت و ثبات بيشتري برخوردار است.

واژه هاي کليدي: محيط تمريني رقابتي، محيط تمريني غير رقابتي، محيط تمريني ترکيبي، يادگيري تکليف ادراکي-حرکتي